14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Stævningskopibekendtgørelsen

Bekendtgørelse om kopier af stævninger mv. i borgerlige sager

Bekendtgørelse nr. 1375 af 12. december 2006

Denne konsoliderede version af stævningskopibekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Stævningskopibekendtgørelsen

I medfør af § 348, stk. 4, sidste pkt., § 351, stk. 5, 2. pkt., og § 357, stk. 3, sidste pkt., i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 5. oktober 2006, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Ved indlevering af stævning til retten i borgerlige sager i 1. instans skal der vedlægges en kopi af stævningen. For hvert eksemplar af stævningen skal der vedlægges et sæt kopier af de dokumenter, som sagsøgeren agter at påberåbe sig, for så vidt de er i sagsøgerens besiddelse.

Stk. 2 Hvis der er flere sagsøgte, skal der foruden den originale stævning og et sæt kopier af dokumenterne til brug for retten vedlægges et antal kopier af stævningen og dokumenterne svarende til antallet af sagsøgte.

§2 Ved indlevering af svarskrift til retten i borgerlige sager i 1. instans skal der vedlægges en kopi af de dokumenter, som sagsøgte vil påberåbe sig, for så vidt de er i sagsøgtes besiddelse.

§3 I sager, der behandles med flere dommere eller under medvirken af sagkyndige, skal de processkrifter og dokumenter, som er nævnt i retsplejelovens § 357, stk. 3, 1. pkt., indleveres i et antal kopier, der svarer til antallet af dommere og sagkyndige.

§4 Stævning, svarskrift og processkrifter skal udfærdiges i A4 format.

§5 Sø- og Handelsretten kan bestemme, at reglerne i §§ 1-4 skal fraviges.

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og finder anvendelse på sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 505 af 14. december 1979 om genparter af stævning m.v. i borgerlige sager.

profile photo
Profilside