Stævningskopibekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af stævningskopibekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kopier af stævninger mv. i borgerlige sager

Bekendtgørelse nr. 1375 af 12. december 2006

I medfør af § 348, stk. 4, sidste pkt., § 351, stk. 5, 2. pkt., og § 357, stk. 3, sidste pkt., i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 5. oktober 2006, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Ved indlevering af stævning til retten i borgerlige sager i 1. instans skal der vedlægges en kopi af stævningen. For hvert eksemplar af stævningen skal der vedlægges et sæt kopier af de dokumenter, som sagsøgeren agter at påberåbe sig, for så vidt de er i sagsøgerens besiddelse.

Stk. 2 Hvis der er flere sagsøgte, skal der foruden den originale stævning og et sæt kopier af dokumenterne til brug for retten vedlægges et antal kopier af stævningen og dokumenterne svarende til antallet af sagsøgte.

§ 2

Ved indlevering af svarskrift til retten i borgerlige sager i 1. instans skal der vedlægges en kopi af de dokumenter, som sagsøgte vil påberåbe sig, for så vidt de er i sagsøgtes besiddelse.

§ 3

I sager, der behandles med flere dommere eller under medvirken af sagkyndige, skal de processkrifter og dokumenter, som er nævnt i retsplejelovens § 357, stk. 3, 1. pkt., indleveres i et antal kopier, der svarer til antallet af dommere og sagkyndige.

§ 4

Stævning, svarskrift og processkrifter skal udfærdiges i A4 format.

§ 5

Sø- og Handelsretten kan bestemme, at reglerne i §§ 1-4 skal fraviges.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og finder anvendelse på sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 505 af 14. december 1979 om genparter af stævning m.v. i borgerlige sager.