14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om omsætning m.v. af lægemidler m.v.

Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om omsætning m.v. af lægemidler m.v.

I medfør af § 11, stk. 1, nr. 7, § 58, stk. 4, § 61 d, stk. 2, og § 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, som ændret ved lov nr. 100 af 10. februar 2009 samt § 84, stk. 1, og § 104, stk. 2, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler, som ændret ved lov nr. 534 af 17. juni 2008, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Følgende skal til Lægemiddelstyrelsen månedsvis inden den 10. i den efterfølgende måned indsende oplysninger i maskinlæsbar stand om omsætning m.v. af lægemidler og frihandelsvarer, jf. stk. 4:

 • 1) apoteker,

 • 2) sygehusapoteker,

 • 3) private sygehusapoteker,

 • 4) Statens Seruminstitut,

 • 5) Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet,

 • 6) forhandlere af radioaktive lægemidler,

 • 7) indehavere af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling til brugerne af lægemidler til produktionsdyr, jf. lov om lægemidler § 39, stk. 1, og

 • 8) virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af Diacetylmorphin, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 7, stk. 1.

Stk. 2 Følgende skal til Lægemiddelstyrelsen dagligt indsende oplysninger i maskinlæsbar stand om omsætning m.v. af lægemidler, jf. stk. 4:

Stk. 3 Den daglige indberetning, jf. stk. 2, skal alene angå udleveringsbestemmelserne APK, BPK, AP, BP og PRMIX.

Stk. 4 Lægemiddelstyrelsen fastsætter regler om indberetning af de i stk. 1 og stk. 2 nævnte oplysninger, der kan omfatte: Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik

 • 1) ekspeditionsdato og ekspeditionstidspunkt,

 • 2) ekspeditionsnummer,

 • 3) ekspeditionstype m.v.,

 • 4) identifikation af indberetteren,

 • 5) udleveringssted,

 • 6) identifikation af modtageren, herunder et eventuelt barns alder,

 • 7) identifikation af receptudsteder eller rekvirent, herunder eventuelt CPR-nr. i forbindelse med ordination af euforiserende stoffer,

 • 8) receptens dato,

 • 9) receptens løbenummer

 • 10) varenummer,

 • 11) antal pakninger,

 • 12) reiterationsnummer,

 • 13) indikation for ordination,

 • 14) dosering for ordination,

 • 15) anvendelse af substitution,

 • 16) ekspeditionsbeløb,

 • 17) fordeling af ekspeditionsbeløbet mellem patient, offentlige myndigheder og andre,

 • 18) identifikation af refusions- og tilskudsgivende offentlige myndigheder,

 • 19) identifikation af de regler, hvorefter der er ydet refusion eller tilskud fra offentlige myndigheder,

 • 20) identifikation af ikke offentlige refusions- eller tilskudsgivere samt øvrige oplysninger, der kan karakterisere apotekets salg og distribution af lægemidler og frihandelsvarer og

 • 21) identifikation af dyreart, aldersgruppe og ordinationsgruppe.

§2 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der ikke rettidig efterkommer de i § 1, stk. 1-4, nævnte indberetningskrav.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2009.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 268 af 21. marts 2007 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. om lægemidler ophæves.

profile photo
Profilside