Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 146 af 17. februar 2019

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Opgaver
§ 1

Geodatastyrelsen er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

§ 2

Geodatastyrelsen understøtter Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement. Geodatastyrelsen yder rådgivning og anden bistand indenfor energi-, forsynings- og klimaområdet til energi-, forsynings- og klimaministeren og andre myndigheder.

Stk. 2 Geodatastyrelsen forestår vejlednings- og informationsvirksomhed inden for styrelsens område over for andre centrale og lokale myndigheder samt private.

Stk. 3 Geodatastyrelsen kan efter energi-, forsynings- og klimaministerens bestemmelse få tillagt andre opgaver og beføjelser i forbindelse med administrationen af den lovgivning, der hører under ministeriet.

Lov om stedbestemt information
§ 3

Følgende beføjelser i lov om stedbestemt information udøves af Geodatastyrelsen:

 • 1) Beføjelsen i lovens § 5, stk. 1, til at varetage kortlægningen af farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland og etablering, drift og videreudvikling af de til kortlægningen hørende data, registre og kortværk.

 • 2) Beføjelsen i lovens § 5, stk. 2, der giver eneret til fremstilling af søkort.

 • 3) Beføjelsen i lovens § 5, stk. 3, til efter forhandling med berørte myndigheder at fastsætte regler om de registre, som hører til kortlægning af farvandene.

 • 4) Beføjelsen i lovens § 5, stk. 4, til at fastsætte regler om pligt til at indberette data og tegninger for den, der udfører aktiviteter i farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

 • 5) Beføjelsen i lovens § 6, stk. 1, til i samarbejde med Forsvarsministeriet at gennemføre søopmåling af farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

 • 6) Beføjelsen i lovens § 6, stk. 2, til efter indhentning af udtalelse fra Forsvarsministeriet at bemyndige andre til at gennemføre søopmåling efter lovens § 6, stk. 1.

 • 7) Beføjelsen i lovens § 7, stk. 1, til efter indhentet udtalelse fra Forsvarsministeriet, at give tilladelse til søopmåling til andre formål end fremstilling af søkort i farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

 • 8) Beføjelsen i lovens § 7, stk. 3, til at fastsætte regler om ansøgningens udformning og om vilkår, der knytter sig til tilladelsen givet efter lovens § 7, stk. 1, og til at fastsætte regler om indberetning efter lovens § 7, stk. 2.

 • 9) Beføjelsen i lovens § 8, stk. 3, til at nedsætte eller indgå i udvalg og samarbejder om etablering og drift af sektor- og temaspecifik infrastruktur i relation til de opgaver, som styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-7.

 • 10) Beføjelsen i lovens § 9, stk. 1, til at iværksætte initiativer, som videreudvikler infrastrukturen for stedbestemt information med det formål at fremme interoperabilitet og nyttiggørelse af data, i relation til de opgaver, som styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-7.

 • 11) Beføjelserne i lovens § 10, stk. 1, til at etablere, drive og videreudvikle registre, herunder registret over faste ejendommes ejere og registret over faste ejendommes beliggenhedsadresse.

 • 12) Beføjelsen i lovens § 10, stk. 2, til at fastsætte regler for, hvilke oplysninger, der skal indberettes og ajourføres til registret over faste ejendommes ejere, og for kommunalbestyrelsens tildeling af beliggenhedsadresser.

 • 13) Beføjelsen i lovens § 10, stk. 3, til efter forhandling med berørte myndigheder at fastsætte regler om registre omfattet af nr. 11.

 • 14) Beføjelsen i lovens § 11, stk. 1, til at have ansvaret for koordinationen af offentlige opgaver omfattet af lovens kapitel 4 og § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1, og til at indgå i tværoffentlige samarbejder til varetagelse af opmålings-, kortlægnings- og registreringsopgaver.

 • 15) Beføjelsen i lovens § 11, stk. 2, til efter forhandling med berørte myndigheder og internationale og private organisationer at fastsætte regler om standarder og normer for gennemførelse af offentlig opmåling og kortlægning og anden offentlig registrering af stedbestemte informationer. Beføjelsen gælder for de opgaver, styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-14.

 • 16) Beføjelsen i lovens § 11, stk. 3, til at anmode offentlige myndigheder og institutioner og koncessionerede selskaber om at give styrelsen oplysning om igangværende og påtænkte aktiviteter inden for opmåling, kortlægning og anden registrering af stedbestemte informationer. Beføjelsen gælder for de opgaver, styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-14.

 • 17) Beføjelsen i lovens § 14 til efter forhandling med andre myndigheder at opbevare og distribuere deres data, registre og kortværk. Beføjelsen gælder for de opgaver, styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-14.

 • 18) Beføjelsen i lovens § 15 til mod behørig legitimation til enhver tid at have adgang til udendørs lokaliteter for at udføre opgaver efter loven. Beføjelsen gælder for de opgaver, styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-14.

Lov om udstykning og anden registrering i matriklen
§ 4

Geodatastyrelsen varetager opgaver og alle administrative beføjelser, som energi-, forsynings- og klimaministeren er tillagt i lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. dog stk. 2. Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen Bekendtgørelse om skelforretninger Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Stk. 2 Følgende beføjelser i lov om udstykning og registrering i matriklen delegeres ikke til Geodatastyrelsen:

 • 1) Beføjelsen i lovens § 16, stk. 2, til at fastsætte regler om at lovens § 16, stk. 1, der fastlægger at brugsret over et areal ikke må stiftes for et længere tidsrum, ikke gælder, når retten angår anbringelse af en teknisk indretning på et areal af ubetydelig størrelse.

 • 2) Beføjelsen i lovens § 23, 2. pkt., til efter forhandling med justitsministeren at fastsætte nærmere regler om grundlaget for tinglysningsdommerens kontrol efter lovens § 23, 1. pkt.

Lov om afgift ved udstykning m.m.
§ 5

Geodatastyrelsen varetager opgaver og alle administrative beføjelser ifølge lov om afgift ved udstykning m.m. Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Lov om landinspektørvirksomhed
§ 6

Geodatastyrelsen varetager opgaver og alle administrative beføjelser ifølge lov om landinspektørvirksomhed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Beføjelsen i lovens § 9 til at nedsætte et landinspektørnævn delegeres ikke til Geodatastyrelsen. Landinspektørnævnet nedsættes af energi-, forsynings- og klimaministeren efter indstilling fra Geodatastyrelsen.

Lov om ejerlejligheder
§ 7

Geodatastyrelsen varetager alle administrative beføjelser, som energi-, forsynings- og klimaministeren er tillagt i lov om ejerlejligheder til at fastsætte regler om Geodatastyrelsens registrering af ejendommes opdeling i ejerlejligheder og registrering af ændringer af ejerlejligheder, herunder regler om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur m.v. Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen

Klageadgang, ikrafttræden m.v.
§ 8

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at en opgave eller beføjelse, der i henhold til bekendtgørelsen henhører under Geodatastyrelsen udøves af ministeren.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan give direktøren for Geodatastyrelsen instruktioner for udøvelsen af de opgaver og beføjelser, der er henlagt til Geodatastyrelsen.

§ 9

Afgørelser, som Geodatastyrelsen træffer i medfør af bemyndigelsen i § 3, nr. 7, §§ 4 og 6, kan ikke påklages til eller indbringes for energi-, forsynings- og klimaministeren.

§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. februar 2019.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 294 af 23. april 2018 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen.