14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 146 af 17. February 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Lov om stedbestemt information
Følgende beføjelser i lov om stedbestemt information udøves af Geodatastyrelsen:

 • 1) Beføjelsen i lovens § 5, stk. 1, til at varetage kortlægningen af farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland og etablering, drift og videreudvikling af de til kortlægningen hørende data, registre og kortværk.

 • 2) Beføjelsen i lovens § 5, stk. 2, der giver eneret til fremstilling af søkort.

 • 3) Beføjelsen i lovens § 5, stk. 3, til efter forhandling med berørte myndigheder at fastsætte regler om de registre, som hører til kortlægning af farvandene.

 • 4) Beføjelsen i lovens § 5, stk. 4, til at fastsætte regler om pligt til at indberette data og tegninger for den, der udfører aktiviteter i farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

 • 5) Beføjelsen i lovens § 6, stk. 1, til i samarbejde med Forsvarsministeriet at gennemføre søopmåling af farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

 • 6) Beføjelsen i lovens § 6, stk. 2, til efter indhentning af udtalelse fra Forsvarsministeriet at bemyndige andre til at gennemføre søopmåling efter lovens § 6, stk. 1.

 • 7) Beføjelsen i lovens § 7, stk. 1, til efter indhentet udtalelse fra Forsvarsministeriet, at give tilladelse til søopmåling til andre formål end fremstilling af søkort i farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

 • 8) Beføjelsen i lovens § 7, stk. 3, til at fastsætte regler om ansøgningens udformning og om vilkår, der knytter sig til tilladelsen givet efter lovens § 7, stk. 1, og til at fastsætte regler om indberetning efter lovens § 7, stk. 2.

 • 9) Beføjelsen i lovens § 8, stk. 3, til at nedsætte eller indgå i udvalg og samarbejder om etablering og drift af sektor- og temaspecifik infrastruktur i relation til de opgaver, som styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-7.

 • 10) Beføjelsen i lovens § 9, stk. 1, til at iværksætte initiativer, som videreudvikler infrastrukturen for stedbestemt information med det formål at fremme interoperabilitet og nyttiggørelse af data, i relation til de opgaver, som styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-7.

 • 11) Beføjelserne i lovens § 10, stk. 1, til at etablere, drive og videreudvikle registre, herunder registret over faste ejendommes ejere og registret over faste ejendommes beliggenhedsadresse.

 • 12) Beføjelsen i lovens § 10, stk. 2, til at fastsætte regler for, hvilke oplysninger, der skal indberettes og ajourføres til registret over faste ejendommes ejere, og for kommunalbestyrelsens tildeling af beliggenhedsadresser.

 • 13) Beføjelsen i lovens § 10, stk. 3, til efter forhandling med berørte myndigheder at fastsætte regler om registre omfattet af nr. 11.

 • 14) Beføjelsen i lovens § 11, stk. 1, til at have ansvaret for koordinationen af offentlige opgaver omfattet af lovens kapitel 4 og § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1, og til at indgå i tværoffentlige samarbejder til varetagelse af opmålings-, kortlægnings- og registreringsopgaver.

 • 15) Beføjelsen i lovens § 11, stk. 2, til efter forhandling med berørte myndigheder og internationale og private organisationer at fastsætte regler om standarder og normer for gennemførelse af offentlig opmåling og kortlægning og anden offentlig registrering af stedbestemte informationer. Beføjelsen gælder for de opgaver, styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-14.

 • 16) Beføjelsen i lovens § 11, stk. 3, til at anmode offentlige myndigheder og institutioner og koncessionerede selskaber om at give styrelsen oplysning om igangværende og påtænkte aktiviteter inden for opmåling, kortlægning og anden registrering af stedbestemte informationer. Beføjelsen gælder for de opgaver, styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-14.

 • 17) Beføjelsen i lovens § 14 til efter forhandling med andre myndigheder at opbevare og distribuere deres data, registre og kortværk. Beføjelsen gælder for de opgaver, styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-14.

 • 18) Beføjelsen i lovens § 15 til mod behørig legitimation til enhver tid at have adgang til udendørs lokaliteter for at udføre opgaver efter loven. Beføjelsen gælder for de opgaver, styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-14.

•••
profile photo
Profilside