14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om stedbestemt information Kapitel 4

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om stedbestemt information og bygger på lov nr. 380 af 26. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om stedbestemt information

Kapitel 4
1
Forarbejder

Søkortlægning, opmåling og eneret til fremstilling af søkort

§5 Energi-, forsynings- og klimaministeren varetager kortlægningen af farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland og etablering, drift og videreudvikling af de til kortlægningen hørende data, registre og kortværk.

Stk. 2 Ministeren har eneret til fremstilling af søkort.

Stk. 3 Ministeren kan efter forhandling med berørte myndigheder fastsætte regler om de til kortlægningen hørende registre, herunder om myndigheders indberetning til disse registre, hvordan indberetning skal finde sted, og hvilket format data skal have.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte regler om, at den, der udfører aktiviteter i farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland, skal indberette data og tegninger over området, der er omfattet af aktiviteten, til ministeren. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvordan indberetningen skal finde sted, og hvilket format data skal have.

§6 Som led i kortlægningen af farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland gennemfører energi-, forsynings- og klimaministeren i samarbejde med Forsvarsministeriet søopmåling heraf.

Stk. 2 Ministeren kan efter indhentning af udtalelse fra Forsvarsministeriet bemyndige andre til på ministerens vegne at gennemføre søopmåling efter stk. 1.

§7 Før søopmåling til andre formål end fremstilling af søkort må foretages i farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland, skal der indhentes tilladelse hertil hos energi-, forsynings- og klimaministeren. Til brug for ministerens afgørelse af, om der kan gives tilladelse, skal ministeren indhente en udtalelse fra Forsvarsministeriet.

Stk. 2 Når opmålingen er afsluttet, skal kopi af alle opmålingsdata indberettes til ministeren.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte regler om ansøgningens udformning og om vilkår, der knytter sig til tilladelsen. Ministeren kan tillige fastsætte regler om, hvordan indberetning skal finde sted, og hvilket format opmålingsdata efter stk. 2 skal have.

profile photo
Profilside