Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1285 af 09. november 2023

I medfør af § 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1534 af 1. juli 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for enhver statsborger i Den Europæiske Unions øvrige medlemslande, i lande, der har tiltrådt EØS-aftalen, samt i lande, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv (EU/EØS-lande m.v.), som ønsker her i landet som selvstændig eller lønmodtager midlertidigt, jf. kapitel 2, eller varigt, jf. kapitel 3, at udøve virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog.

Kapitel 2 Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhvervet som psykolog
§ 2

Psykologer, der er statsborgere i et EU/EØS-land m.v., og som er lovligt etablerede i henhold til lovgivningen i et af de pågældende lande, har ret til at udøve erhverv som psykolog midlertidigt og lejlighedsvis her i landet på samme vilkår, som gælder for personer, som har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen.

Stk. 2 De midlertidige eller lejlighedsvise tjenesteydelser, som psykologen udfører her i landet, foretages under anvendelse af den faglige titel fra det land, hvor psykologen er etableret.

Anmeldelse
§ 3

Psykologer, som er statsborgere i et EU/EØS-land m.v., og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører erhverv her i landet, skal sende en skriftlig anmeldelse til Psykolognævnet.

Stk. 2 Anmeldelsen skal være modtaget i Psykolognævnet, inden psykologen første gang udfører erhverv som psykolog her i landet. Hvis der opstår væsentlige ændringer i psykologens forhold, skal psykologen sende fornyet dokumentation.

Stk. 3 Med anmeldelsen skal sendes følgende dokumentation:

  • 1) Dokumentation for en forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar.

  • 2) Dokumentation for psykologens nationalitet.

  • 3) Attestation for at psykologen er lovligt etableret i et EU/EØS-land m.v. for dér at udøve erhverv som psykolog, og at det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke forbydes pågældende at udøve erhverv som psykolog, heller ikke midlertidigt.

  • 4) Eventuel attestation for at psykologen er autoriseret i et EU/EØS-land m.v.

  • 5) Bevis for anerkendelse af et uddannelsesbevis udstedt i et tredjeland eller i et EU/EØS-land m.v. Hvis psykologerhvervet ikke er lovreguleret i det land, hvor psykologen er lovligt etableret, kan Psykolognævnet kræve, at psykologen indsender dokumentation for mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 10 år, der går forud for leveringen af tjenesteydelsen.

Stk. 4 En anmeldelse er gyldig i 12 måneder efter registreringen i Psykolognævnet. Hvis psykologen agter at udføre midlertidige og lejlighedsvise tjenesteydelser her i landet senere end 12 måneder efter registreringen af seneste anmeldelse i Psykolognævnet, skal psykologen sende en ny anmeldelse til Psykolognævnet.

Pligter
§ 4

Psykologer, som er autoriserede i et EU/EØS-land m.v., og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører erhverv her i landet, er omfattet af lovens kapitel 2 og 5 samt lovens § 21.

§ 5

Psykologer, som ikke er autoriserede i et EU/EØS-land m.v., og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører erhverv her i landet, er omfattet af lovens § 21.

Tilsyn
§ 6

Psykolognævnet fører tilsyn efter lovens kapitel 1 b med psykologer, som er autoriserede i et EU/EØS-land m.v., og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører erhverv her i landet.

Stk. 2 Til brug for tilsynet kan Psykolognævnet kræve nødvendige oplysninger om psykologen, herunder oplysninger om faglige, disciplinære eller strafferetlige sanktioner fra myndighederne i det land, hvor psykologen er autoriseret. Oplysningerne skal behandles fortroligt.

Oplysninger til tjenestemodtagerne
§ 7

Psykologer, som er autoriserede i et EU/EØS-land m.v., og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører erhverv her i landet, skal på begæring give tjenestemodtageren oplysninger om psykologens faglige titel, eller hvis en sådan titel ikke findes uddannelsesbeviset, og den medlemsstat, i hvilken den er tildelt.

Kapitel 3 Varig udøvelse af erhvervet som psykolog
§ 8

Psykolognævnet træffer afgørelse om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer efter ansøgning af en statsborger i et EU/EØS-land m.v. Psykolognævnet bekræfter modtagelsen af ansøgningen inden for 1 måned og oplyser ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter. Psykolognævnet skal træffe afgørelse inden 3 måneder efter forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning. I særligt vanskelige tilfælde kan fristen i 3. pkt. forlænges med 1 måned.

Stk. 2 Psykolognævnet kan ved behandling af en ansøgning efter stk. 1 kræve dokumentation i form af de dokumenter og certifikater, som er nævnt i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, hvis Psykolognævnet konkret finder, at disse er relevante.

Stk. 3 Hvis psykologerhvervet ikke er lovreguleret i den medlemsstat, som ansøgeren har sit uddannelsesdokument fra, kan Psykolognævnet kræve, at pågældende supplerende indsender dokumentation for mindst 1 års relevant erhvervserfaring på fuld tid eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de foregående 10 år i en anden medlemsstat, hvor psykologerhvervet ikke er lovreguleret.

Stk. 4 Ethvert uddannelsesbevis udstedt i et tredjeland sidestilles med et uddannelsesbevis udstedt i et EU/EØS-land m.v., hvis ansøgeren har relevant erhvervserfaring af 3 års varighed i det land, som har anerkendt uddannelsesbeviset, og erhvervserfaringen er attesteret i det land, som har anerkendt uddannelsesbeviset.

Stk. 5 Statsborgere i et EU/EØS-land m.v., hvis erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendes, skal være i besiddelse af det nødvendige kendskab til det danske sprog for at kunne udøve erhvervet som psykolog i Danmark.

§ 9

Psykolognævnet kan betinge anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. § 8, af, at ansøgeren gennemgår en prøvetid af op til 3 års varighed, eller at ansøgeren går op til en egnethedsprøve. Psykolognævnet kan stille krav om prøvetid eller egnethedsprøve, hvis:

  • 1) ansøgerens uddannelse omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af kandidatuddannelsen i psykologi, eller

  • 2) erhvervet som psykolog her i landet omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves her i landet, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis.

Stk. 2 Psykolognævnet skal anvende stk. 1 under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Anvendelse forudsætter, at Psykolognævnet kontrollerer, om den viden og de færdigheder og kompetencer, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring eller gennem livslang læring i et medlemsland eller et tredjeland, og som er formelt attesteret af et relevant organ, helt eller delvist dækker de fag eller discipliner, som vurderes at være væsentligt forskellige.

Stk. 3 Psykolognævnet fastlægger indholdet og varigheden af prøvetid og egnethedsprøve.

Stk. 4 Ansøgeren har ret til at vælge mellem gennemførelse af prøvetid og aflæggelse af egnethedsprøve.

Stk. 5 Prøvetid finder sted i Danmark, tilrettelægges og superviseres af en autoriseret psykolog og afsluttes med en bedømmelse. Psykolognævnet kan beslutte, at prøvetiden skal være ledsaget af videreuddannelse.

Stk. 6 Egnethedsprøve aflægges i de fag eller discipliner, som kræves for at opnå kandidateksamen i psykologi, som ansøgeren ikke har bestået, når kendskab til disse fag er en væsentlig forudsætning for at kunne udøve erhverv som psykolog i Danmark. Prøven kan omfatte kendskab til den faglige etik, der gælder i Danmark.

Stk. 7 Ansøgerne skal gives mulighed for at tage egnethedsprøven senest 6 måneder efter den oprindelige beslutning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

Kapitel 4 Udveksling af oplysninger og kompetent organ
Indhentning og videregivelse af oplysninger
§ 10

Psykolognævnet kan forlange, at andre offentlige myndigheder her i landet giver nødvendige oplysninger om en psykolog, der udøver erhverv her i landet, herunder oplysninger om disciplinære eller strafferetlige sanktioner eller om andre alvorlige, konkrete forhold, der vil kunne få følger for udøvelsen af erhvervet som psykolog.

Stk. 2 Psykolognævnet kan videregive nødvendige oplysninger om en psykolog, som virker her i landet, til det kompetente organ i et andet EU/EØS-land m.v.

Stk. 3 Psykolognævnet kan modtage nødvendige oplysninger fra et kompetent organ i et andet EU/EØS-land m.v.

Stk. 4 Psykolognævnets udveksling af oplysninger skal ske under overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og databeskyttelsesloven. Oplysningerne skal behandles fortroligt.

Stk. 5 Indhentning og videregivelse af oplysninger skal være nødvendige for, at Psykolognævnet og de andre kompetente myndigheder i de nævnte lande kan varetage deres opgaver.

Stk. 6 Psykolognævnet skal anvende Informationssystemet for det Indre Marked (IMI) ved udveksling af relevante oplysninger omfattet af stk. 2 og 3.

Kompetent organ
§ 11

Psykolognævnet udfører opgaver som kompetent organ i forbindelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 568 af 19. maj 2017 om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ophæves.