Landinspektørloven

Denne konsoliderede version af landinspektørloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om landinspektørvirksomhed

Lov nr. 220 af 31. maj 1963,
jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 1871 af 29. december 2015

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Landinspektører beskikkes af miljøministeren.

Stk. 2 Ret til at få meddelt beskikkelse som landinspektør har enhver, der

 • 1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

 • 2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

 • 3) har bestået dansk landinspektøreksamen og

 • 4) i mindst 3 år efter landinspektøreksamen har deltaget i udførelsen af almindeligt forekommende matrikulære arbejder ved ansættelse hos en praktiserende landinspektør, ved Geodatastyrelsens sønderjyske afdeling eller ved matrikelmyndigheden i Københavns eller Frederiksberg Kommune.

Stk. 3 Miljøministeren kan godkende, at ansættelse andre steder end de i stk. 2, nr. 4, nævnte medregnes i de 3 år, dog højst med 1 år, eller at ansættelse i Geodatastyrelsen medregnes med indtil 2 år enten alene eller sammenlagt med indtil 1 års ansættelse andre steder end de i stk. 2, nr. 4, nævnte, således at den sammenlagte periode højst bliver 2 år.

Stk. 4 Kravet i stk. 2, nr. 3, om dansk landinspektøreksamen bortfalder, i det omfang dette har hjemmel i international aftale. Miljøministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 2, nr. 4.

Stk. 5 Miljøministeren fastsætter regler om behandling af ansøgninger om beskikkelse som landinspektør, herunder for personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv. Beskikkelsesbekendtgørelsen

Stk. 6 Miljøministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser, fastsætte regler om udveksling af oplysninger med myndigheder i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, om personer, der søger om beskikkelse i Danmark, samt om personer, der er beskikket som landinspektør i Danmark og søger om tilladelse til at udøve denne virksomhed i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv.

Stk. 7 De oplysninger, som kan udveksles, skal være nødvendige for, at miljøministeren og myndighederne i de nævnte lande kan varetage deres opgave med henblik på at opfylde Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 8 Beskikkelse kan nægtes under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder. Endvidere kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil udøve virksomheden som landinspektør på forsvarlig måde.

§ 2

Personer, som er lovligt etableret i andre EU-lande, EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, kan få meddelt beskikkelse til alene at udføre en del af de arbejder, som landinspektører med beskikkelse efter lovgivningen har eneret til at udføre, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Erhvervsudøveren er fuldt kvalificeret i hjemlandet til at udøve den erhvervsmæssige virksomhed, der søges om delvis adgang til i Danmark.

 • 2) Forskellene mellem den erhvervsmæssige aktivitet, der lovligt udøves i hjemlandet, og landinspektørvirksomhed i Danmark er så store, at anvendelsen af udligningsforanstaltninger vil forudsætte, at ansøgeren gennemfører en fuld uddannelse i Danmark for at opnå fuld adgang til landinspektørerhvervet i sin helhed i Danmark.

 • 3) Den erhvervsmæssige virksomhed kan objektivt set udskilles fra andre aktiviteter, som er omfattet af landinspektørvirksomhed i Danmark.

Stk. 2 Personer, som meddeles beskikkelse som nævnt i stk. 1, er omfattet af lovens bestemmelser som landinspektører med beskikkelse, jf. dog § 4, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om behandling af ansøgninger om beskikkelse efter stk. 1. Beskikkelsesbekendtgørelsen

§ 3

Beskikkelse som landinspektør bortfalder, når vedkommende ophører med at opfylde kravene i § 1, stk. 2, nr. 1 eller 2.

Stk. 2 En beskikkelse, som er bortfaldet efter stk. 1 eller frakendt efter § 10, stk. 2, eller straffelovens § 79, skal straks tilbageleveres til miljøministeren.

Stk. 3 Ophører grunden til en beskikkelses bortfald, eller udløber eller ophæves frakendelsen af en beskikkelse, skal beskikkelsen på ny udleveres til den pågældende.

§ 4

Matrikulære arbejder må kun udføres af praktiserende landinspektører og deres assistenter med landinspektørbeskikkelse, herunder personer med særlig beskikkelse dertil i medfør af § 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Matrikulære arbejder må dog også udføres midlertidigt og lejlighedsvis af personer eller selskaber, som er etableret i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og som er berettiget til at udføre tilsvarende arbejder dér. Afholdelse af skelforretninger i henhold til §§ 35 - 37 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen kræver dog beskikkelse efter § 1.

Stk. 3 Personer eller selskaber, der agter at udføre matrikulære arbejder i henhold til stk. 2, skal indgive en skriftlig anmeldelse til miljøministeren, inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang. Miljøministeren fastsætter regler om anmeldelsen. Beskikkelsesbekendtgørelsen

Stk. 4 Denne lovs bestemmelser finder anvendelse på personer og selskaber, der er omfattet af stk. 2, i det omfang det fremgår af de enkelte bestemmelser.

Stk. 5 Miljøministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser, fastsætte regler om udveksling af oplysninger med myndigheder i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, om personer, som agter midlertidigt og lejlighedsvis at udføre matrikulære arbejder i Danmark i henhold til stk. 2, samt personer, som er beskikket i Danmark, og som agter midlertidigt og lejlighedsvis at udføre matrikulære arbejder i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv.

Stk. 6 Oplysningerne udveksles i overensstemmelse med kravene i § 1, stk. 7.

Stk. 7 Kommuner kan dog med samtykke fra miljøministeren lade matrikulære arbejder udføre af landinspektører ansat under kommunen, når særlige forhold taler derfor.

Stk. 8 Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at miljøministeren lader særlige matrikulære arbejder udføre af landinspektører, der er ansat i Geodatastyrelsen.

Stk. 9 Miljøministeren kan i øvrigt fravige bestemmelserne i stk. 1, når særlige forhold taler derfor.

§ 4a

Landinspektørvirksomhed må ud over i enkeltmandsvirksomhed eller i et fællesskab af praktiserende landinspektører kun udøves af et landinspektørselskab, der drives i aktie-, anparts- eller partnerselskabsform. Et landinspektørselskab må alene have til formål at drive landinspektørvirksomhed. Et landinspektørselskab, der alene ejes af praktiserende landinspektører, kan dog som eneste formål og aktivitet have at eje aktier eller anparter i et andet landinspektørselskab.

Stk. 2 Et landinspektørselskab er pligtigt og eneberettiget til i navnet at benytte ordene landinspektøraktieselskab, landinspektøranpartsselskab, landinspektørpartnerselskab eller landinspektørkommanditaktieselskab eller deraf dannede forkortelser. Et landinspektørselskab, der er stiftet som et europæisk aktieselskab (SE-selskab), må i navnet endvidere benytte ordene europæisk landinspektørselskab, SE-landinspektøraktieselskab eller SE-landinspektørselskab.

Stk. 3 En landinspektør med beskikkelse, der udøver virksomhed i et landinspektørselskab, hæfter personligt sammen med selskabet for ethvert krav, der er opstået som følge af landinspektørens bistand til en klient.

Stk. 4 I et landinspektørselskab skal mindst 51 pct. af aktie- eller anpartskapitalen og stemmerettighederne ejes enten af landinspektører med beskikkelse, der aktivt driver landinspektørvirksomhed i selskabet eller i dets moder- eller datterselskab, eller af et andet landinspektørselskab. Af de øvrige kapitalandele og stemmerettigheder kan andre end de i 1. pkt. nævnte personer og selskaber højst eje 15 pct. hver. Denne begrænsning gælder dog ikke for personer, der har deres hovedbeskæftigelse i landinspektørselskabet.

Stk. 5 I et landinspektørselskab skal flertallet af bestyrelsesmedlemmerne have beskikkelse som landinspektør og aktivt drive landinspektørvirksomhed i selskabet eller i dets moder- eller datterselskab. Flertallet af medlemmerne af direktionen i et landinspektørselskab skal have beskikkelse som landinspektør og aktivt drive landinspektørvirksomhed i selskabet.

Stk. 6 Kravene efter stk. 4 og 5 om ejerskab til og om sammensætningen af bestyrelsen og direktionen i et landinspektørselskab finder ikke anvendelse på landinspektørselskaber, som er omfattet af stk. 1, 3. pkt.

Stk. 7 Miljøministeren fastsætter nærmere regler om udøvelse af landinspektørvirksomhed i selskabsform, herunder regler om afhændelse af en aktie eller anpart i tilfælde af en aktionærs eller anpartshavers dødsfald eller ophør med udøvelse af aktiv landinspektørvirksomhed. Bekendtgørelse om landinspektørselskaber

Stk. 8 Miljøministeren fastsætter endvidere nærmere regler om navne for landinspektørselskaber samt om navne, hvorunder landinspektørvirksomhed må drives i enkeltmandsvirksomhed eller i et fællesskab af praktiserende landinspektører. Bekendtgørelse om landinspektørselskaber

§ 4b

En praktiserende landinspektør eller et landinspektørselskab må kun have mere end ét kontorsted, hvis hvert kontor ledes af en landinspektør med beskikkelse. Ingen må være leder af mere end ét kontorsted.

Stk. 2 Før et kontorsted etableres, skal der indgives anmeldelse herom til miljøministeren.

Stk. 3 Miljøministeren kan fravige stk. 1.

§ 4c

Det er en betingelse for udførelsen af matrikulære arbejder og andre arbejder, som landinspektører efter lovgivningen har eneret til at udføre, at den praktiserende landinspektør er forsikret mod erstatningskrav, som måtte følge af udførelse af matrikulære arbejder eller anden landinspektørvirksomhed. Tilsvarende gælder for landinspektørselskaber.

Stk. 2 Miljøministeren fastsætter regler om ansvarsforsikringen, herunder om forsikringens omfang og art og dens tidsmæssige udstrækning, samt om forsikringsselskabets forpligtelse til at underrette miljøministeren om forsikringsforholdet. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed

§ 4d

Udfører en landinspektør matrikulære arbejder eller andre arbejder, som landinspektører efter lovgivningen har eneret til at udføre, uden at være forsikret i overensstemmelse med reglen i § 4 c, stk. 1, eller reglerne fastsat i medfør af § 4 c, stk. 2, kan miljøministeren nedlægge forbud mod, at landinspektøren fortsat udfører sådanne arbejder.

§ 4e

Miljøministeren fastsætter, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser, regler om, hvilke oplysninger praktiserende landinspektører, landinspektørselskaber og personer og selskaber, der er omfattet af § 4, stk. 2, skal give til deres klienter om deres virksomhed. Beskikkelsesbekendtgørelsen

§ 5

En praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse må ikke udføre matrikulært arbejde vedrørende en ejendom, når landinspektøren har en væsentlig interesse i ejendommen eller er interesseret i sagen på en måde, der i øvrigt kan vække tvivl om landinspektørens upartiskhed. Det samme gælder, når nogen af følgende har en væsentlig interesse i ejendommen:

 • 1) landinspektørens ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående personer eller

 • 2) en person, et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, hvortil landinspektøren er knyttet ved tjenesteforhold.

Stk. 2 Ingen landinspektør må udføre matrikulært arbejde, som en anden landinspektør i samme virksomhed er afskåret fra at udføre efter stk. 1.

Stk. 3 Miljøministeren afgør i tvivlstilfælde, om stk. 1 og 2 er til hinder for, at landinspektøren udfører arbejdet.

Stk. 4 Miljøministeren kan fravige stk. 1 og 2, såfremt interessen må antages ikke at have nogen betydning på grund af det pågældende matrikulære arbejdes karakter eller omfang.

Stk. 5 Miljøministerens afgørelser efter stk. 3 og 4 kan senest 4 uger efter, at afgørelsen blev meddelt, indbringes for retten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende.

Stk. 6 Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse på personer, der er omfattet af § 4, stk. 2.

§ 6

Miljøministeren kan pålægge en praktiserende landinspektør eller et landinspektørselskab at udføre et matrikulært arbejde, såfremt samtlige praktiserende landinspektører eller landinspektørselskaber, inden for hvis naturlige forretningsområde arbejdet falder, har afslået at udføre det. Når ikke særlige forhold taler derimod, bør arbejdets udførelse pålægges en af disse landinspektører eller et af disse selskaber.

Stk. 2 En praktiserende landinspektør og et landinspektørselskab er berettiget til at forlange et beløb deponeret forud for et matrikulært arbejdes udførelse som sikkerhed for betalingen.

§ 7

Praktiserende landinspektører og deres assistenter med beskikkelse skal udvise en adfærd, der stemmer med god landinspektørskik. De skal herunder udføre deres hverv med omhu og nøjagtighed og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed.

Stk. 2 Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for landinspektørselskaber samt på personer og selskaber, der er omfattet af § 4, stk. 2.

§ 8

Straffelovens §§ 150-152 og §§ 155-157 finder tilsvarende anvendelse på landinspektører med beskikkelse og på personer, der er omfattet af § 4, stk. 2.

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder reglerne i § 3, stk. 2, § 4, stk. 1 eller 3, § 4 a, stk. 1, 2, 4 eller 5, § 4 b, stk. 1 eller 2, § 4 c, stk. 1, eller § 5, stk. 1, 2 eller 6.

Stk. 3 I forskrifter, der udstedes i medfør af § 4 a, stk. 7 og 8, § 4 c, stk. 2, samt § 4 e kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Beskikkelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelse om landinspektørselskaber Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9

Miljøministeren nedsætter et landinspektørnævn bestående af en landsdommer som formand samt 2 andre medlemmer, hvoraf det ene skal være en landinspektør, der er ansat i Geodatastyrelsen, og det andet en praktiserende landinspektør.

§ 9a

Klager over, at en praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse ved udøvelsen af sin virksomhed har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører, kan indbringes for Landinspektørnævnet. Tilsvarende gælder for klager vedrørende landinspektørselskaber samt for personer og selskaber, der er omfattet af § 4, stk. 2.

Stk. 2 Klage skal indgives senest 1 år efter, at klageren blev bekendt med det forhold, som klagen vedrører. Landinspektørnævnet kan dog behandle en klage, der indgives senere, når omstændighederne taler derfor.

§ 10

En praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse, der ved udøvelse af sin virksomhed tilsidesætter de pligter, som stillingen medfører, kan af Landinspektørnævnet tildeles irettesættelse eller pålægges bøde på indtil 55.000 kr.

Stk. 2 Såfremt den pågældende har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed og de udviste forhold giver grund til at antage, at landinspektøren ikke fremtidig vil udøve virksomheden på forsvarlig måde, kan Landinspektørnævnet frakende landinspektøren beskikkelsen på tid fra 1-5 år eller indtil videre.

Stk. 3 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for landinspektørselskaber samt på personer og selskaber, der udfører matrikulære arbejder i henhold til § 4, stk. 2.

Stk. 4 I tilfælde som nævnt i stk. 2 kan Landinspektørnævnet frakende personer eller selskaber, der udfører matrikulære arbejder i henhold til § 4, stk. 2, retten til at udføre sådanne arbejder i Danmark. Retten kan frakendes på tid fra 1-5 år eller indtil videre.

Stk. 5 Nævnets afgørelser efter stk. 1-4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen blev meddelt den pågældende.

§ 10a

(Ophævet)

§ 11

En i henhold til § 10, stk. 2 eller 4, truffen afgørelse kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene.

Stk. 2 Begæring i henhold til stk. 1 skal fremsættes over for miljøministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor. Miljøministeren anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3 Begæring om sagsanlæg efter § 10, stk. 2 eller 4, har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som landinspektør. Såfremt nævnets afgørelse findes lovlig ved dommen, kan det i denne dom bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

§ 12

Landinspektørnævnet kan til enhver tid efter ansøgning ophæve en frakendelse i henhold til § 10, stk. 2 eller 4. Er frakendelsen sket indtil videre, og afslår nævnet ansøgningen om ophævelse af frakendelsen, kan den pågældende forlange afgørelsen prøvet ved domstolene. Det er en betingelse, at der er forløbet mindst 5 år siden frakendelsen og mindst 2 år siden, at generhvervelsen af beskikkelsen senest er nægtet ved dom. Tilsvarende gælder ved frakendelse af retten til at udføre matrikulære arbejder i henhold til § 4, stk. 2. § 11, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 13

Miljøministeren fastsætter de nærmere regler for Landinspektørnævnets virksomhed. Bekendtgørelse om Landinspektørnævnet

Stk. 2 Landinspektørnævnet kan lade afhøring af parter og vidner foretage ved byretten på det sted, hvor parten eller vidnet bor.

§ 14

Lovens bestemmelser for praktiserende landinspektører og deres assistenter med beskikkelse finder tilsvarende anvendelse for landinspektører, der med særlig tilladelse i henhold til § 4, stk. 7 og 9, udfører matrikulært arbejde.

§ 14a

Henlægger ministeren sine beføjelser til at træffe afgørelser efter loven eller efter bestemmelser fastsat efter loven til en institution under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen

§ 15

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.