Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 702 af 17. juni 2013

I medfør af § 4 c, stk. 2, og § 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Det er en betingelse for udførelse af matrikulære arbejder, jf. § 13, stk. 1, i lov om udstykning og anden registrering i matriklen, og andre arbejder, som efter lovgivningen skal udføres af en landinspektør, at der for landinspektøren er tegnet forsikring for erstatningsansvar som følge af handlinger eller undladelser begået af landinspektøren selv eller af landinspektørens ansatte. Forsikringen skal udover tab som følge af udførelsen af matrikulære arbejder og andre arbejder, som efter lovgivningen skal udføres af en landinspektør, dække tab som følge af anden landinspektørvirksomhed. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart overfor skadelidte.

Stk. 2 Når landinspektørvirksomhed drives i selskabsform, skal forsikringen dække såvel selskabets ansvar som ansvaret for de praktiserende landinspektører, der deltager i selskabet, og ansvaret for andre landinspektører med beskikkelse, som er ansat i selskabet.

Stk. 3 Forsikringen skal dække i mindst 5 år efter, at landinspektøren eller landinspektørselskabet varigt er ophørt med at drive landinspektørvirksomhed.

§ 2

I landinspektørselskaber, hvori der virker 4 eller flere landinspektører med beskikkelse, og i interessentskaber eller andre former for samvirker med 4 eller flere landinspektører med beskikkelse, skal ansvarsforsikringen have en samlet dækningssum pr. forsikringsår på mindst 16 mio. kr.

Stk. 2 I andre landinspektørselskaber eller andre interessentskaber eller samvirker skal ansvarsforsikringen have en samlet dækningssum pr. forsikringsår på mindst 4 mio. kr. multipliceret med antallet af landinspektører med beskikkelse i virksomheden.

Stk. 3 Uanset stk. 1 og 2 kan ansvarsforsikring tegnes således, at der for den enkelte landinspektør med beskikkelse er dækning med en dækningssum pr. forsikringsår på mindst 4 mio. kr. Det er dog en betingelse herfor, at forsikringen omfatter dækning for genikraftsættelse af forsikringssummen i tilfælde af, at den måtte blive udtømt som følge af en eller flere skader i et forsikringsår.

§ 3

Før en landinspektør påbegynder at udføre matrikulære arbejder eller andre arbejder, der efter lovgivningen skal udføres af en landinspektør, skal der for Geodatastyrelsen foreligge en erklæring fra et forsikringsselskab om, at der er tegnet forsikring for landinspektøren som nævnt i §§ 1 og 2. Erklæringen registreres i Geodatastyrelsen.

Stk. 2 Geodatastyrelsen kan fastsætte erklæringens form.

§ 4

Ophører ansvarsforsikringen, skal forsikringsselskabet tilsende Geodatastyrelsen meddelelse herom. Meddelelsen skal fremsendes således, at den modtages af styrelsen mindst 14 dage før forsikringens ophør.

Stk. 2 Geodatastyrelsen kan fastsætte meddelelsens form.

§ 5

Forsikringsselskabet skal have hjemsted i et EU/EØS-land.

§ 6

§§ 1 - 5 gælder ikke for personer eller selskaber, som er etableret i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører matrikulære arbejder i medfør af § 4, stk. 2, i lov om landinspektørvirksomhed.

§ 7

Overtrædelse af §§ 1-5 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 8

Erklæringer og meddelelser efter §§ 3 og 4 kan sendes til Geodatastyrelsen, eventuelt som e-post til styrelsens e-postkasse: gst@gst.dk, eller via Erhvervsstyrelsens kvikskranke: www. BusinessInDenmark.dk.

§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 412 af 3. maj 2012 om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed ophæves.