Landinspektørloven § 11

Denne konsoliderede version af landinspektørloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om landinspektørvirksomhed

Lov nr. 220 af 31. maj 1963,
jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 1871 af 29. december 2015

§ 11

En i henhold til § 10, stk. 2 eller 4, truffen afgørelse kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene.

Stk. 2 Begæring i henhold til stk. 1 skal fremsættes over for miljøministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor. Miljøministeren anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3 Begæring om sagsanlæg efter § 10, stk. 2 eller 4, har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som landinspektør. Såfremt nævnets afgørelse findes lovlig ved dommen, kan det i denne dom bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.