Bekendtgørelse om Landinspektørnævnet

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Landinspektørnævnet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 704 af 17. juni 2013

I medfør af § 13, stk. 1, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Landinspektørnævnet består af en landsdommer som formand samt 2 andre medlemmer, hvoraf det ene skal være en landinspektør, der er ansat i Geodatastyrelsen, og det andet en praktiserende landinspektør, jf. § 9 i lov om landinspektørvirksomhed.

§ 2

Nævnets 3 medlemmer udpeges af miljøministeren efter indstilling fra henholdsvis Justitsministeriet, Geodatastyrelsen og Den danske Landinspektørforening.

Stk. 2 På samme måde udpeger miljøministeren stedfortrædere for hvert af nævnets medlemmer.

Stk. 3 Nævnets medlemmer og deres stedfortrædere udpeges for 8-årige perioder. Genudpegning kan finde sted. Anmodning om at blive fritaget i løbet af en periode afgøres af miljøministeren.

Stk. 4 Et medlem, hvis funktionsperiode er udløbet, kan medvirke ved afslutning af sager, som er påbegyndt forinden.

Stk. 5 Geodatastyrelsen udpeger en eller flere sekretærer for nævnet. Hvis en sekretær ikke kan medvirke ved behandlingen af en sag, jf. § 6, udpeger nævnet en anden til at virke som sekretær under sagen.

§ 3

Intet af nævnets medlemmer må deltage i behandlingen af en sag, når vedkommende efter retsplejelovens regler ville være inhabil som dommer.

§ 4

Et medlem har pligt til at give nævnet meddelelse om omstændigheder, som vil kunne medføre vedkommendes inhabilitet, jf. § 3, ligesom ethvert af nævnets andre medlemmer, der måtte være bekendt med sådanne omstændigheder, er forpligtet til at rejse spørgsmålet herom.

§ 5

Spørgsmål om, hvorvidt et medlem af nævnet skal vige sit sæde, bør så vidt muligt rejses, inden nævnets behandling af selve sagen begynder.

Stk. 2 Afgørelse træffes ved kendelse af nævnet. Det pågældende medlem er ikke udelukket fra at deltage i påkendelse af spørgsmålet.

§ 6

For sekretærerne finder §§ 3 - 5 tilsvarende anvendelse.

§ 7

Nævnet behandler klager over, at en praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse ved udøvelsen af sin virksomhed har tilsidesat de pligter, som vedkommendes stilling medfører, jf. § 9 a, stk. 1, i lov om landinspektørvirksomhed. Nævnet behandler ligeledes tilsvarende klager over landinspektørselskaber og personer og selskaber, som er etableret i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører matrikulære arbejder i medfør af § 4, stk. 2, i lov om landinspektørvirksomhed.

Stk. 2 Nævnet kan endvidere behandle klager over landinspektører, der med tilladelse fra miljøministeren i henhold til § 4, stk. 7 eller 9, i lov om landinspektørvirksomhed udfører matrikulære arbejder, jf. lovens § 14.

Stk. 3 Nævnet kan afvise at realitetsbehandle klager, som anses for åbenbart grundløse.

Stk. 4 Klage skal indgives senest 1 år efter, at klageren blev bekendt med det forhold, som klagen vedrører, jf. § 9 a, stk. 2, i lov om landinspektørvirksomhed. Landinspektørnævnet kan dog behandle en klage, der indgives senere, når omstændighederne taler derfor.

§ 8

Sag kan begæres rejst såvel af offentlige myndigheder som af andre, der har en retlig interesse i sagen. Begæringen skal være skriftlig og skal indeholde en fremstilling af de forhold, der ønskes bedømt af nævnet. Nævnet kan endvidere rejse sag på eget initiativ.

Stk. 2 Hvis sagen bliver genstand for strafferetlig forfølgning, bør nævnets behandling i almindelighed afvente afslutningen af denne.

§ 9

Inden nævnet behandler en sag i realiteten, skal den indklagede have meddelelse om sagen samt lejlighed til at udtale sig skriftligt. Det skal fremgå af meddelelsen, at den pågældende kan møde for nævnet med en bisidder, eventuelt en advokat, og at klagen vil kunne behandles på det foreliggende grundlag, hvis den indklagede ikke svarer i sagen.

Stk. 2 Det påhviler nævnet at sørge for, at parterne, inden sagen realitetsbehandles, modtager kopi af modpartens indlæg, hvis disse må anses af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 3 Indklagede indkaldes til møde for nævnet med 8 dages varsel. Nævnet skal sikre sig bevis for, at indkaldelsen er kommet frem til vedkommende. Nævnet kan opfordre klageren og andre til at møde og afgive forklaring for nævnet, men således at det fremgår af opfordringen, at vedkommende ikke har pligt til at møde. Andre end klageren, der efter nævnets opfordring afgiver forklaring, kan ydes godtgørelse i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i medfør af retsplejelovens § 188, stk. 1.

Stk. 4 Nævnet kan lade afhøring af parter og vidner foretage ved byretten på det sted, hvor parten eller vidnet bor, jf. § 13, stk. 2, i lov om landinspektørvirksomhed.

Stk. 5 Til nævnets møder er der ikke adgang for offentligheden.

§ 10

Over nævnets møder føres en protokol, hvor tid og sted for mødet samt navnene på de fremmødte angives. Der optages en kort fremstilling af forhandlingerne, herunder fremførte klagepunkter og indsigelser. Protokollen føres i øvrigt efter formandens nærmere bestemmelse i hver enkelt sag.

§ 11

Nævnet træffer snarest muligt efter sagens endelige behandling afgørelse ved en kendelse, eller, hvor mundtlig forhandling ikke finder sted, ved en beslutning. Begge afgørelser skal indeholde en fremstilling af sagen og de grunde, der har ført til udfaldet.

§ 12

Nævnet skal være fuldtalligt under rådslagning og afgørelse af sagen. Hvis et medlem på grund af sygdom eller andre årsager er forhindret i at deltage i afgørelsen, indtræder vedkommendes stedfortræder.

Stk. 2 Nævnets afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Hvis mindretallet ønsker det, skal en kendelse, der ikke frifinder den indklagede, indeholde oplysning om mindretallets stilling uden angivelse af vedkommende medlems navn.

Stk. 3 Nævnets rådslagninger er hemmelige.

§ 13

Nævnet kan i overensstemmelse med reglerne i § 10, stk. 1 og 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. også lovens § 14, tildele en landinspektør eller et landinspektørselskab en irettesættelse eller pålægge vedkommende landinspektør eller selskabet en bøde på indtil 55.000 kr.

Stk. 2 Under de i samme lovs § 10, stk. 2, angivne betingelser kan nævnet frakende en landinspektør beskikkelsen.

Stk. 3 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på personer og selskaber, der udfører matrikulære arbejder i henhold til § 4, stk. 2, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovens § 10, stk. 3.

Stk. 4 Nævnet kan frakende personer og selskaber, som udfører matrikulære arbejder i henhold til § 4, stk. 2, i lov om landinspektørvirksomhed, retten til at udføre sådanne arbejder i Danmark, jf. lovens § 10, stk. 4.

Stk. 5 I tilfælde som nævnt i stk. 2 og 4 kan frakendelsen ske på tid fra 1-5 år eller indtil videre.

Stk. 6 Nævnets afgørelser efter stk. 1-5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er blevet meddelt den pågældende, jf. § 10, stk. 5, i lov om landinspektørvirksomhed.

§ 14

Nævnet kan til enhver tid efter ansøgning ved kendelse ophæve en i henhold til § 10, stk. 2 eller 4, i lov om landinspektørvirksomhed foretagen frakendelse, jf. lovens § 12.

§ 15

Nævnets kendelser indføres i en kendelsesbog.

Stk. 2 Når en kendelse er underskrevet, sendes udskrifter af den snarest til Geodatastyrelsen og til den indklagede og eventuelle andre parter i sagen. Nævnet skal sikre sig bevis for, at udskriften af kendelsen er kommet frem til parterne i sagen.

§ 16

Udgifterne, der er forbundet med nævnets virksomhed, afholdes af Geodatastyrelsen.

§ 17

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 413 af 3. maj 2012 om Landinspektørnævnet ophæves.