Landinspektørloven § 2

Denne konsoliderede version af landinspektørloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om landinspektørvirksomhed

Lov nr. 220 af 31. maj 1963,
jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 1871 af 29. december 2015

§ 2

Personer, som er lovligt etableret i andre EU-lande, EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, kan få meddelt beskikkelse til alene at udføre en del af de arbejder, som landinspektører med beskikkelse efter lovgivningen har eneret til at udføre, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Erhvervsudøveren er fuldt kvalificeret i hjemlandet til at udøve den erhvervsmæssige virksomhed, der søges om delvis adgang til i Danmark.

  • 2) Forskellene mellem den erhvervsmæssige aktivitet, der lovligt udøves i hjemlandet, og landinspektørvirksomhed i Danmark er så store, at anvendelsen af udligningsforanstaltninger vil forudsætte, at ansøgeren gennemfører en fuld uddannelse i Danmark for at opnå fuld adgang til landinspektørerhvervet i sin helhed i Danmark.

  • 3) Den erhvervsmæssige virksomhed kan objektivt set udskilles fra andre aktiviteter, som er omfattet af landinspektørvirksomhed i Danmark.

Stk. 2 Personer, som meddeles beskikkelse som nævnt i stk. 1, er omfattet af lovens bestemmelser som landinspektører med beskikkelse, jf. dog § 4, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om behandling af ansøgninger om beskikkelse efter stk. 1. Beskikkelsesbekendtgørelsen