Bekendtgørelse om en midlertidig lokal lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 663 af 12. maj 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1327 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1653 af 21. december 2022

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme, som ændret ved lov nr. 782 af 4. maj 2021, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes delvis kompensation for private virksomheders lønudgifter for virksomheder, eller produktionsenheder med adresse i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune, der står overfor at skulle varsle afskedigelser på minimum 30 pct. eller mere end 50 af virksomhedens ansatte inklusiv ansatte omfattet af stk. 2 i virksomhedens kompensationsperiode, grundet et forventet omsætningstab som konsekvens af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Der ydes ligeledes lønkompensation for ansatte, der er hjemsendt som følge af, at de ansatte er forhindret i at varetage deres arbejde på deres faste arbejdssted, på baggrund af regeringens kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser til og fra Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune. 1. pkt. gælder ikke for ansatte der fra og med den 16. november 2020 alene krydser de indbyrdes kommunegrænser angivet i 1. pkt.

Stk. 3 Lønkompensationsordningen, jf. stk. 1 og 2, gælder for perioden fra og med 6. november 2020 til og med 26. november 2020.

Stk. 4 Retten til kompensation tilkommer virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og som har ansatte med fast arbejdssted i Danmark.

Stk. 5 Der kan ikke ydes kompensation til organer inden for den offentlige forvaltning.

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Ansatte: Lønmodtagere med fast kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat før den 6. november 2020 med fast arbejdssted i Danmark, men som ikke i Det Centrale Virksomheds register er registreret som administrerende direktør eller som den eneste direktør i registret for den ansøgende virksomhed. Lønmodtager må ikke have en reel ejerandel på 25 pct. eller derover af den kompensationsberettigede virksomhed.

 • 2) Virksomhed: En privatretlig juridisk person samt enkeltmandsvirksomhed, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Ved beregning af de i denne bekendtgørelse omhandlede støttetærskler for kompensation under Temporary Framework skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af en og samme enhed, betragtes som én virksomhed.

 • 3) Produktionsenhed: En i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) registreret geografisk adresse, hvorfra en virksomhed, jf. nr. 2, udøver sin erhvervsaktivitet.

 • 4) Fast arbejdssted: Et eller flere geografisk afgrænsede steder, distrikter eller områder, hvor den ansattes arbejde som hovedregel udføres.

 • 5) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 6) Løn: Den faktiske og indberettede løn til eIndkomstregistret, som omfatter den ansattes arbejdsmarkedsbidragspligtige og arbejdsmarkedsbidragsfrie A-indkomst medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning. I lønnen medregnes endvidere bruttoferiepenge modregnet den i perioden afholdte ferie med løn, samt opsparing til Søgnehelligdagsbetaling. Mod dokumentation samt attestation fra en godkendt revisor, jf. § 9, stk.1, nr. 7, kan medregnes arbejdsgivers faktiske hensættelse af lønomkostninger som ikke er indberettet til eIndkomstregistret og hidrører fra, optjent ferie, fritvalgsordning, særlig opsparing til frihedsbetaling eller anden tilsvarende ordning, som træder i stedet for fritvalgslønkonto eller Søgnehelligdagsbetaling og som ikke er dækket af 1. pkt., dog modregnet de eventuelle tilsvarende udbetalte løndele i kompensationsperioden.

 • 7) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Sponsorater og royalties medregnes ligeledes ikke i opgørelsen af omsætningen. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser mv., som er solgt fra den danske virksomhed, således at omsætningen kan henføres til virksomhedens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.

 • 8) Finansielle virksomheder: Virksomheder omfattet af definitionen i § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Kapitel 3 Lønkompensationens størrelse
§ 3

En virksomhed kan efter reglerne i denne bekendtgørelse opnå lønkompensation for hjemsendte ansatte, som ellers måtte afskediges som følge af et forventet omsætningstab, jf. § 1, stk. 1, eller som følge af begrænset geografisk mobilitet, jf. § 1, stk. 2. Det maksimale kompensationsbeløb følger af stk. 2-6.

Stk. 2 Lønkompensationen, jf. stk. 1, svarer til 75 pct. af den hjemsendte funktionærs løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat omfattet af § 1, stk. 1, jf. dog 2. pkt. For ansatte der ikke kan krydse en kommunegrænse efter § 1, stk. 2, kan kompensation efter 1. pkt. maksimalt udgøre kr. 45.000 kr. om måneden pr. fuldtidsansat, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 For ansatte, som ikke er funktionærer, svarer lønkompensationen, jf. stk. 1, til 90 pct., jf. stk. 4, af den hjemsendte ansattes løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat omfattet af § 1, stk. 1, jf. dog 2. pkt. For ansatte der ikke kan krydse en kommunegrænse efter § 1, stk. 2, kan kompensationen efter 1. pkt. maksimalt udgøre kr. 45.000 kr. om måneden pr. fuldtidsansat. Det samme gør sig gældende for elever, praktikanter og lærlinge.

Stk. 4 Kompensation mellem 80 og 90 pct, jf. efter stk. 3, er omfattet af reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1 punkt 22(a), hvorved der kan meddeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 2,3 mio. EUR for kompensationsordninger omfattet heraf indtil 30. juni 2022. I medfør af reglerne i sektion 3.1 punkt 23(a) kan der meddeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 345.000 EUR for virksomheder inden for fiskeri- og akvakultursektoren og maksimalt 290.000 EUR til virksomheder, der beskæftiger sig med primærproduktion af landbrugsprodukter. Finansielle virksomheder kan i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1 punkt 22(a), modtage op til 80 pct. af den efter stk. 3 udbetalte løn pr. ansat.

Stk. 5 Udgangspunktet for beregning af den lønkompensation, der kan oppebæres og dermed forudbetales ved ansøgning om lønkompensation, udgøres af den ansattes gennemsnitlige løn. Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de 5 måneder, fra 1. april 2020 til og med 31. august 2020, de seneste 3 måneder eller de seneste 12 måneder fra ansøgningstidspunktet, jf. virksomhedens indberetninger til eIndkomstregistret. Hvis virksomheden endnu ikke har foretaget indberetning til eIndkomstregistret, oplyses den ansattes løn i forbindelse med anmodningen om lønkompensation. Hvis den faktiske, allerede aftalte løn afviger fra det anførte udgangspunkt, herunder f.eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forud for hjemsendelsen, ansøger virksomheden mod behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag.

Stk. 6 Afbrydes hjemsendelsen helt eller delvist for nogle eller alle hjemsendte ansatte før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, reduceres det kompensationsberettigede beløb forholdsmæssigt i hele påbegyndte dage, uanset arbejdets daglige timeantal. Eventuel overskydende allerede udbetalt kompensation tilbagebetales, jf. § 12, stk. 1, nr. 2.

Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
§ 4

Ret til udbetaling af lønkompensation efter denne bekendtgørelse forudsætter, at

 • 1) minimum 30 pct. eller mere end 50 af virksomhedens eller produktionsenhedens ansatte hjemsendes i virksomhedens kompensationsperiode,

 • 2) de hjemsendte ansatte ikke arbejder for virksomheden, jf. dog § 3, stk. 6, og

 • 3) de hjemsendte ansatte oppebærer deres fulde hidtidige løn i den periode, der ansøges om lønkompensation for.

Stk. 2 Virksomheder, der alene søger om kompensation for ansatte omfattet af § 1, stk. 2, skal opfylde betingelserne i stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 3 Elever, praktikanter og lærlinge kan uanset kravet i stk. 1, nr. 2, fortsætte med at arbejde under hjemsendelse, så længe virksomheden varetager dets uddannelsesansvar.

Stk. 4 Der kan ikke udbetales lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godtgjort, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner, tilskud mv., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), jf. dog stk. 5.

Stk. 5 Virksomheder, der har hjemsendt fleksjobansatte med påbegyndt ansættelse før den 1. januar 2013, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan få kompensation for den del af lønnen, som ikke er dækket af kommunal refusion.

Stk. 6 Ret til udbetaling af lønkompensation forudsætter desuden, at virksomheden ikke, i den periode og i de produktionsenheder eller på de arbejdssteder, der søges kompensation for, varsler eller foretager afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden, der ansøges om lønkompensation for. Varsling eller afskedigelse i kompensationsperioden, jf. 1. pkt., anses for en fuldstændig afbrydelse efter § 3, stk. 6. En virksomhed kan ligeledes ikke søge lønkompensation, jf. § 1, stk. 1 og 2, for ansatte, der er varslet afskediget frem til og med kompensationsperiodens begyndelse.

Stk. 7 En virksomhed kan ikke få udbetalt lønkompensation for ansatte i stillingskategorier, der er omfattet af en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, hvori virksomheden er part. I sådanne situationer vil der ske en reduktion af det kompensationsberettigede beløb efter § 3, stk. 6.

Stk. 8 Virksomheden skal i forbindelse med ansøgningen bekræfte, at hjemsendelsen efter § 1, stk. 1, skyldes et forventet omsætningstab som følge af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 9 Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at virksomheden for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at virksomheden ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med virksomheden, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori virksomheden indgår.

Stk. 10 Såfremt virksomheden indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem virksomheden og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 9, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Stk. 11 En virksomhed kan ikke modtage løntilskud fra Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag (AUB) efter tekstanmærkning 244 på finansloven for lønudgifter til ansatte, hvortil virksomheden samtidig modtager midlertidig lønkompensation efter denne bekendtgørelse.

Ansøgning og dokumentation
§ 5

Ansøgning om udbetaling af kompensation inden for den i § 1, stk. 3 angivne periode, indsendes til Erhvervsstyrelsen via en digital blanket, som tilgås via virksomhedsguiden.dk, senest den 16. april 2021.

Stk. 2 Virksomheden skal registrere CPR-nummer på de ansatte, der ansøges om lønkompensation til, jf. § 6, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3 Ansøgningsblanketten vedlægges dokumentation som foreskrevet i § 6.

Stk. 4 En virksomhed kan som udgangspunkt ansøge om lønkompensation én gang for kompensationsperioden angivet i § 1, stk. 3. Ved behov for yderligere hjemsendelser, end virksomheden først har ansøgt om, kan der dog indgives ansøgning igen.

§ 6

Ved ansøgning, jf. § 5, skal virksomheden oplyse:

 • 1) Antallet af ansatte, som er eller vil blive hjemsendt uden at arbejde, jf. § 4, stk. 1.

 • 2) Navn og CPR-nummer på hver af de hjemsendte ansatte, herunder deres tilknytning til virksomhedens enkelte produktionsenheder.

 • 3) Det faste arbejdssted for hvert af de ansatte.

 • 4) Ansættelsesform, jf. § 3, stk. 2 eller 3.

 • 5) Beskæftigelsesgrad.

 • 6) Begrundelsen for hjemsendelsen.

 • 7) Hjemsendelsens forventede varighed inden for den i § 1, stk. 3, fastsatte periode.

 • 8) For hver af de ansatte, der ansøges om lønkompensation for, om virksomheden for de pågældende ansatte i samme periode modtager andre offentlige refusioner, jf. § 4, stk. 4 og 5.

 • 9) Om virksomheden har varslet afskedigelse i virksomheden, den produktionsenhed, eller fra det arbejdssted, der søges kompensation for, jf. § 4, stk. 6.

 • 10) Om virksomheden ansøger om kompensation for ansatte i stillingskategorier, der er omfattet af en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, jf. § 4, stk. 7.

Stk. 2 Ansøges der om kompensation for ansatte, der har en anden arbejdsstedsadresse end adressen på den produktionsenhed, de er tilknyttet i eIndkomstregistret, skal virksomheden indsende dokumentation for den ansattes tilknytning til dette faste arbejdssted.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen indhenter, på baggrund af de i stk. 1, nr. 2, angivne oplysninger, oplysninger til brug for beregningen efter § 3, stk. 5, fra eIndkomstregistret, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 4 I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden under strafansvar, jf. § 17, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på virksomhedsguiden.dk, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 5 Virksomheden skal i ansøgningen under strafansvar på tro og love erklære, at virksomheden for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 4, stk. 9, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 4, stk. 9, jf. § 4, stk. 10, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 7

Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 4, stk. 9 og 10 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til virksomhedens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager, eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling at anvende bistand fra en uafhængig godkendt revisor.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 4 og 5 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 7 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 6.

Udbetaling af kompensation
§ 8

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til virksomheden, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav, jf. § 6, til dokumentation for lønkompensation, er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Der udbetales ikke lønkompensation, hvor den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 2 Udbetaling af kompensation sker direkte til virksomhedens NemKonto.

Stk. 3 Kompensationen kan udbetales forskudsvis.

Kapitel 5 Kontrol og tilbagebetaling
§ 9

Virksomheder, som modtager kompensation i henhold til § 1, skal senest den 28. februar 2023, indsende følgende supplerende dokumentation:

 • 1) Antallet af hjemsendte ansatte, jf. § 4, stk. 1, som følge af lokale restriktioner, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19). Virksomheden skal indsende dokumentation for, at de ansatte har været sendt hjem uden arbejde. Hvis der er en faglig repræsentant i virksomheden, skal dokumentationen for, at den foreskrevne andel af virksomhedens ansatte har været hjemsendt uden arbejde, jf. bestemmelsens 1. og 2. pkt., attesteres af den faglige repræsentant. Efterreguleringen efter kapitel 5 vil dog gennemføres uden en attestation i følgende tilfælde:

  • a) Den faglige repræsentant indsender ikke en attestation som følge af, at repræsentanten vurderer, at virksomhedens indsendte oplysninger, jf. 1, og 2. pkt., om genindkaldelse og hjemsendelse af medarbejdere ikke er korrekte eller som følge af, at repræsentanten ikke er i besiddelse af tilstrækkelig viden til at kunne attestere.

  • b) Den faglige repræsentant ikke reagerer på anmodningen om attestation inden for 14 kalenderdage.

  • c) Den samlede proces for attestation ved den faglige repræsentant overskrider 28 kalenderdage.

 • 2) Den faktiske periode, som medarbejderne var hjemsendt i uden at arbejde. Hvis der er forskel på varigheden af de ansattes faktiske hjemsendelse, herunder eventuelle afbrydelsesperioder efter § 3, stk. 6, anføres dette.

 • 3) Virksomhedens aftaleretlige forpligtelse til at udbetale løn.

 • 4) At virksomhedens lønudgifter for den enkelte ansatte ikke er kompenseret på anden vis i lønkompensationsperioden, herunder modtager anden offentlig refusion, jf. § 4, stk. 4 og 5.

 • 5) At virksomheden ikke har foretaget afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden, der efter § 6, stk. 1, nr. 6, er ansøgt om lønkompensation for, jf. § 4, stk. 6.

 • 6) Om virksomheden i kompensationsperioden har været omfattet af § 4, stk. 7, herunder perioden for eventuel lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, samt hvilke ansatte, der har været i konfliktramte stillingskategorier, og som virksomheden har modtaget lønkompensation for.

 • 7) Dokumentation for de lønbestanddele, der indgår i § 2, nr. 6, 3. pkt., i de tilfælde, hvor virksomheden anmoder om lønkompensation for disse dele. Den indsendte dokumentation skal attesteres af en uafhængig, godkendt revisor. Attestationen skal foretages senest 8 uger efter revisoren har fået adgang til dokumentationen.

Stk. 2 Virksomheder, som ikke har haft adgang til at indsende den supplerende dokumentation efter stk. 1 som følge af Erhvervsstyrelsens forhold, modtager en invitation hertil med en frist på 60 dage.

§ 10

Virksomheden skal på forlangende udlevere oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt i forbindelse med kontrollen pålægge en virksomhed at anvende revisorbistand. Ved pålæg af revisorbistand skal den indsendte dokumentation, jf. stk. 1, attesteres af en uafhængig, godkendt revisor. Attestationen skal foretages senest 8 uger efter revisoren har fået adgang til dokumentationen.

Stk. 3 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 2, dog maksimalt 8.000 kr., hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation for den periode, som kontrollen efter stk. 2 vedrører.  1. pkt. gælder ligeledes revisors bistand efter § 9, stk. 1, nr. 7.

Stk. 4 Retten til godtgørelse efter stk. 3, bortfalder og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis virksomheden endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningen.

Stk. 5 Hvis efterregulering efter § 11, resulterer i et tilbagebetalingskrav, og virksomheden er berettiget til revisorgodtgørelse efter stk. 3, foretager Erhvervsstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav, jf. § 12.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 4, stk. 9 og 10 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

§ 11

Erhvervsstyrelsen kan foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at en virksomhed har fået mere eller mindre i kompensation, end virksomheden er berettiget til efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation til samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelsestidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over. Forældelsestidspunktet beregnes på baggrund af forældelseslovens almindelige regler.

§ 12

Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvist tilbagebetaling af kompensation,

 • 1) hvis det viser sig, at forudsætninger for udbetalingen har ændret sig væsentligt,

 • 2) hvis der er udbetalt for stor kompensation som følge af, at hjemsendelsen afbrydes før udløbet af den i ansøgningen, oplyste forventede hjemsendelsesperiode, jf. § 3, stk. 6,

 • 3) hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller

 • 4) hvis den i § 9 omtalte dokumentation ikke indsendes inden for den af Erhvervsstyrelsen angivne frist, eller hvis dokumentationen er utilstrækkelig.

Stk. 2 Viser resultatet af efterreguleringen efter dette kapitel, at virksomheden skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

§ 13

Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i op til et år, eksklusiv eventuel rykkerperiode, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Virksomheden har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse virksomheden om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

§ 14

Erhvervsstyrelsen kan til kontrollen indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningens indkomstregister, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Kapitel 6 Klage, fagretlig behandling, straf og ikrafttræden
Klageadgang
§ 15

Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 16

Uenigheder om lovligheden eller fortolkningen af en faglig konflikt, jf. § 4, stk. 7, behandles fagretligt i overensstemmelse med gældende regler.

Straf
§ 17

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges virksomheder m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 18

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1772 af 30. november 2020 om en midlertidig lokal lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge a COVID-19 ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsens § 9 finder anvendelse for ansøgninger modtaget fra og med den 1. december 2020.