Bekendtgørelse om certificering af friplejeboligleverandører

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1169 af 30. september 2015

I medfør af §§ 9 og 99 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 31. august 2015, og efter forhandling med udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen fastlægger krav til friplejeboligleverandører og fastsætter regler for indhold af og fremgangsmåde ved ansøgning om certifikation. Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om klageadgang, bortfald og tilbagekaldelse af certifikationer.

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

Friplejeboligleverandøren er den fysiske eller juridiske person, der med certifikation driver friplejeboligvirksomhed.

§ 3

Den daglige leder er den fysiske person, der på vegne af friplejeboligleverandøren, når denne er en juridisk person, forestår den daglige ledelse.

§ 4

En certifikation som friplejeboligleverandør giver ret til at levere personlig og praktisk hjælp efter §§ 83 og 87 i lov om social service i tilknytning til drift og udlejning af friplejeboliger. En certifikation som friplejeboligleverandør kan endvidere give ret til at levere rehabiliteringsforløb efter § 83 a, socialpædagogisk bistand efter § 85, genoptræning efter § 86, ledsagelse efter § 97, særlig kontaktpersonordning for døvblinde efter § 98 og behandlingsmæssige tilbud efter § 102, jf. lov om social service.

Kapitel 3 Betingelser for certifikation
§ 5

Friplejeboligleverandørvirksomheden skal udføres forsvarligt og som minimum i overensstemmelse med sædvanlig god praksis for plejeboligvirksomhed.

Stk. 2 Ansøger skal ved ansøgningen om certifikation sandsynliggøre, at dette vil ske. Desuden skal ansøger dokumentere, at kravene i §§ 7 og 9 i denne bekendtgørelse er opfyldt.

Organisationen
§ 6

Friplejeboligleverandørvirksomheder, der ikke er enkeltmandsvirksomheder, skal have en ansvarlig ledelse.

Stk. 2 Ledelsens sammensætning og en eventuel vedtægt skal fremsendes til Sundhedsstyrelsen, når oplysningerne foreligger.

Stk. 3 Ændringer i ledelsens sammensætning og vedtægten skal meddeles til Sundhedsstyrelsen inden 7 dage efter ændringens indtræden.

Økonomiske forhold
§ 7

Friplejeboligleverandøren skal være solvent og må ikke tidligere have haft økonomiske vanskeligheder i en grad, så dette sår tvivl om fremtidig forsvarlig friplejeboligleverandørvirksomhed.

Stk. 2 Ansøger må, på ansøgningstidspunktet, ikke være begæret taget under konkurs, likvidation, skifte, betalingsstandsning eller tvangsakkord uden for konkurs eller befinde sig i en lignende situation.

Stk. 3 Som dokumentation for solvens på ansøgningstidspunktet anses erklæring fra ansøgers pengeinstitut.

§ 8

Friplejeboligleverandøren må ikke have gæld til det offentlige.

Stk. 2 Sundhedsstyrelsen indhenter de nødvendige oplysninger om dette forhold til brug for behandlingen af ansøgningen om certifikation.

Strafbare forhold
§ 9

Friplejeboligleverandøren og ledelsen må ikke være straffet for et forhold, som er uforeneligt med at drive friplejeboligleverandørvirksomhed.

Stk. 2 Som dokumentation herfor anses straffeattest.

Faglige forhold
§ 10

Friplejeboligleverandøren må kun tilbyde de ydelser efter § 4, som certifikationen gælder.

Stk. 2 Ansøger skal ved ansøgningen oplyse, hvilke ydelser efter lov om social service, udover personlig og praktisk hjælp, certifikationen skal gælde.

Stk. 3 Ændringer i certifikationens gyldighedsområde forudsætter fornyet ansøgning.

§ 11

Kvaliteten af de ydelser, som certifikationen giver adgang til at levere, skal som minimum være af sædvanlig god standard for ydelserne. Ydelserne skal leveres i overensstemmelse med målsætningerne og kravene i lov om social service for de pågældende ydelser.

Stk. 2 Ansøger skal redegøre for, hvilken kvalitet i ydelserne der tilstræbes, og hvordan denne kvalitet sikres.

§ 12

Der skal være overensstemmelse mellem de ydelser, certifikationen giver adgang til at tilbyde, og personalets sammensætning.

Stk. 2 Ansøger skal ved ansøgningen redegøre for, hvordan leveringen af de ydelser, som certifikationen skal gælde, jf. § 11, påtænkes organiseret. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om ansøgers planer vedrørende

  • 1) normering,

  • 2) krav om uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund for personalet og

  • 3) efter- og videreuddannelse.

§ 13

Ansøger skal redegøre for et eventuelt værdigrundlag for virksomheden og for eventuelle overordnede principper, herunder pædagogiske principper, som skal gælde for friplejeboligvirksomheden.

§ 14

Ansøger skal redegøre for ansøgers og den eventuelle daglige leders uddannelse og hidtidige erfaring med de ydelser, som certifikationen skal gælde, og den målgruppe, som ydelserne er tiltænkt.

Administrative forhold
§ 15

Friplejeboligleverandøren skal sikre, at der indføres systematiserede kontrolsystemer, blandt andet til brug for kommunalbestyrelsens udførelse af tilsynet og myndighedsopgaver overfor beboerne.

Stk. 2 Ansøger skal redegøre for, hvilken journal- og registreringspraksis og hvilke kontrolsystemer der påtænkes indført.

§ 16

Friplejeboligleverandøren skal sørge for hensigtsmæssige administrative procedurer.

Stk. 2 Ansøger skal redegøre for, hvilken kvalitet i administrativ praksis der tilstræbes, og hvordan denne kvalitet sikres.

§ 17

Friplejeboligleverandøren er forpligtet til at være dækket af sædvanlige forsikringer, herunder en erhvervsansvarsforsikring.

Øvrige forhold
§ 18

Ansøger skal, så præcist som muligt, redegøre for, hvor friplejeboligerne påtænkes etableret, og hvor mange boliger, der forventes at kunne tilbydes.

§ 19

Ansøger forpligter sig ved ansøgningen til at overholde anden relevant lovgivning, herunder om arbejdsmiljø, brandsikkerhed, veterinære krav mv.

Kapitel 4 Fremgangsmåden ved ansøgning om certifikation
§ 20

Ansøgningen med nødvendig dokumentation sendes til Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2 Ansøgning om certifikation skal ske på ansøgningsskema, der rekvireres hos Sundhedsstyrelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ansøgning om certifikation skal fra 1. januar 2016 indgives digitalt til Sundhedsstyrelsen på www.virk.dk.

Kapitel 5 Meddelelse af certifikation
§ 21

Certifikation meddeles skriftligt af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen opbevarer oplysninger om meddelte certifikationer.

Stk. 2 Meddelelse af certifikation fra Sundhedsstyrelsen til ansøger sker fra 1. januar 2016 digitalt via offentlig digital post eller e-mail.

§ 22

Ved ændringer i forholdene som nævnt i §§ 7, 8 og 9 og væsentlige ændrede forhold i redegørelserne nævnt i kapitel 3 skal Sundhedsstyrelsen underrettes.

Kapitel 6 Vilkår, påbud, tilbagekaldelse og bortfald
§ 23

Sundhedsstyrelsen kan meddele vilkår for meddelelse af certifikation. Vilkårene kan gælde forhold som nævnt i denne bekendtgørelse eller andre forhold, som er nødvendige for forsvarlig friplejeboligdrift.

§ 24

Sundhedsstyrelsen kan meddele påbud om overholdelse af vilkår som nævnt i § 23. Med påbuddet fastsættes en frist for friplejeboligleverandørens iagttagelse af vilkåret.

§ 25

Sundhedsstyrelsen kan tilbagekalde certifikationen, hvis betingelserne, herunder kravene i denne bekendtgørelse, for certifikationen ikke længere er til stede.

Stk. 2 Certifikationen kan desuden bortfalde eller tilbagekaldes i de tilfælde, der er nævnt i §§ 93-95 i lov om friplejeboliger.

§ 26

Certifikationen bortfalder, når indehaveren i fem år ikke har drevet friplejeboliger.

Klageadgang
§ 27

Klage over afslag på certifikation meddelt af Sundhedsstyrelsen kan indbringes for Ankestyrelsen.

Kapitel 7 Ikrafttræden
§ 28

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 986 af 3. august 2007 om certificering af friplejeboligleverandører ophæves.