Bekendtgørelse om certificering af friplejeboligleverandører Kapitel 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1169 af 30. september 2015

Kapitel 3 Betingelser for certifikation
§ 5

Friplejeboligleverandørvirksomheden skal udføres forsvarligt og som minimum i overensstemmelse med sædvanlig god praksis for plejeboligvirksomhed.

Stk. 2 Ansøger skal ved ansøgningen om certifikation sandsynliggøre, at dette vil ske. Desuden skal ansøger dokumentere, at kravene i §§ 7 og 9 i denne bekendtgørelse er opfyldt.

Organisationen
§ 6

Friplejeboligleverandørvirksomheder, der ikke er enkeltmandsvirksomheder, skal have en ansvarlig ledelse.

Stk. 2 Ledelsens sammensætning og en eventuel vedtægt skal fremsendes til Sundhedsstyrelsen, når oplysningerne foreligger.

Stk. 3 Ændringer i ledelsens sammensætning og vedtægten skal meddeles til Sundhedsstyrelsen inden 7 dage efter ændringens indtræden.

Økonomiske forhold
§ 7

Friplejeboligleverandøren skal være solvent og må ikke tidligere have haft økonomiske vanskeligheder i en grad, så dette sår tvivl om fremtidig forsvarlig friplejeboligleverandørvirksomhed.

Stk. 2 Ansøger må, på ansøgningstidspunktet, ikke være begæret taget under konkurs, likvidation, skifte, betalingsstandsning eller tvangsakkord uden for konkurs eller befinde sig i en lignende situation.

Stk. 3 Som dokumentation for solvens på ansøgningstidspunktet anses erklæring fra ansøgers pengeinstitut.

§ 8

Friplejeboligleverandøren må ikke have gæld til det offentlige.

Stk. 2 Sundhedsstyrelsen indhenter de nødvendige oplysninger om dette forhold til brug for behandlingen af ansøgningen om certifikation.

Strafbare forhold
§ 9

Friplejeboligleverandøren og ledelsen må ikke være straffet for et forhold, som er uforeneligt med at drive friplejeboligleverandørvirksomhed.

Stk. 2 Som dokumentation herfor anses straffeattest.

Faglige forhold
§ 10

Friplejeboligleverandøren må kun tilbyde de ydelser efter § 4, som certifikationen gælder.

Stk. 2 Ansøger skal ved ansøgningen oplyse, hvilke ydelser efter lov om social service, udover personlig og praktisk hjælp, certifikationen skal gælde.

Stk. 3 Ændringer i certifikationens gyldighedsområde forudsætter fornyet ansøgning.

§ 11

Kvaliteten af de ydelser, som certifikationen giver adgang til at levere, skal som minimum være af sædvanlig god standard for ydelserne. Ydelserne skal leveres i overensstemmelse med målsætningerne og kravene i lov om social service for de pågældende ydelser.

Stk. 2 Ansøger skal redegøre for, hvilken kvalitet i ydelserne der tilstræbes, og hvordan denne kvalitet sikres.

§ 12

Der skal være overensstemmelse mellem de ydelser, certifikationen giver adgang til at tilbyde, og personalets sammensætning.

Stk. 2 Ansøger skal ved ansøgningen redegøre for, hvordan leveringen af de ydelser, som certifikationen skal gælde, jf. § 11, påtænkes organiseret. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om ansøgers planer vedrørende

  • 1) normering,

  • 2) krav om uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund for personalet og

  • 3) efter- og videreuddannelse.

§ 13

Ansøger skal redegøre for et eventuelt værdigrundlag for virksomheden og for eventuelle overordnede principper, herunder pædagogiske principper, som skal gælde for friplejeboligvirksomheden.

§ 14

Ansøger skal redegøre for ansøgers og den eventuelle daglige leders uddannelse og hidtidige erfaring med de ydelser, som certifikationen skal gælde, og den målgruppe, som ydelserne er tiltænkt.

Administrative forhold
§ 15

Friplejeboligleverandøren skal sikre, at der indføres systematiserede kontrolsystemer, blandt andet til brug for kommunalbestyrelsens udførelse af tilsynet og myndighedsopgaver overfor beboerne.

Stk. 2 Ansøger skal redegøre for, hvilken journal- og registreringspraksis og hvilke kontrolsystemer der påtænkes indført.

§ 16

Friplejeboligleverandøren skal sørge for hensigtsmæssige administrative procedurer.

Stk. 2 Ansøger skal redegøre for, hvilken kvalitet i administrativ praksis der tilstræbes, og hvordan denne kvalitet sikres.

§ 17

Friplejeboligleverandøren er forpligtet til at være dækket af sædvanlige forsikringer, herunder en erhvervsansvarsforsikring.

Øvrige forhold
§ 18

Ansøger skal, så præcist som muligt, redegøre for, hvor friplejeboligerne påtænkes etableret, og hvor mange boliger, der forventes at kunne tilbydes.

§ 19

Ansøger forpligter sig ved ansøgningen til at overholde anden relevant lovgivning, herunder om arbejdsmiljø, brandsikkerhed, veterinære krav mv.