Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1860 af 23. september 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 24. februar 2022

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Formål mv.
§ 1

Kriminalregisteret består af en afgørelsesdel og en efterforskningsdel.

Stk. 2 Rigspolitiet er dataansvarlig myndighed.

§ 2

Oplysninger fra Kriminalregisteret kan under overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse indgå i tværgående informationsanalyser, jf. politilovens § 2 a, stk. 1.

§ 3

Kriminalregisterets formål er at:

 • 1) registrere afgørelser mv. i kriminelle sager til brug i strafferetsplejen,

 • 2) tjene som internt arbejdsregister for politiet,

 • 3) danne grundlag for udskrift af straffeattester og andre meddelelser til brug i strafferetsplejen, til privat brug og til brug for andre myndigheder,

 • 4) danne grundlag for udarbejdelse af kriminalstatistik, og

 • 5) danne grundlag for vurdering af ansøgninger om erhvervelse af dansk indfødsret.

§ 4

De i Kriminalregisteret indeholdte oplysninger danner grundlag for maskinelt udskrevne statistiske oplysninger.

Kapitel 2 Indhold, indberetning og sletning af oplysninger
§ 5

I afgørelsesdelen kan optages oplysninger om personer, om hvem der er truffet afgørelse i straffesager, herunder straffesager behandlet i den militære retsplejes former.

Stk. 2 Rigspolitichefen kan fastsætte administrative forskrifter om oplysninger optaget i afgørelsesdelen.

§ 6

I efterforskningsdelen kan optages oplysninger af politimæssig betydning.

Stk. 2 Rigspolitichefen kan fastsætte administrative forskrifter om oplysninger optaget i efterforskningsdelen.

§ 7

Indberetning af oplysninger til Kriminalregisteret sker fra domstolene, anklagemyndigheden, Hjemrejsestyrelsen, Udlændingestyrelsen, auditørerne, Direktoratet for Kriminalforsorgen, kriminalforsorgens anstalter og arresthuse, Færdselsstyrelsen, politiet og udenlandsk politi eller justitsmyndighed.

§ 8

Såvel den indberettende myndighed som politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, der forestår den daglige administration af Kriminalregisteret, udfører kontrol til sikring af, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger eller oplysninger af ikke-politimæssig karakter. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller uden politimæssig interesse, skal snarest muligt berigtiges eller slettes.

§ 9

Ved indberetning af nye oplysninger til Kriminalregisteret foretages ajourføring af tidligere registrerede oplysninger.

§ 10

Sletning af oplysninger om personer i afgørelsesdelen og efterforskningsdelen er undergivet automatiske sletterutiner.

Stk. 2 Hvis sletning af oplysninger ikke er sket tidligere, slettes oplysninger om en registreret person senest 2 år efter den fysiske persons død. Får politiet først efterfølgende underretning om dødsfaldet, slettes oplysningerne om personen på dette tidspunkt.

Stk. 3 Hvis sletning af oplysninger ikke er sket tidligere, slettes oplysninger om en juridisk person senest 5 år efter den juridiske persons ophør. Får politiet først efterfølgende underretning om den juridiske persons ophør, slettes oplysningerne om personen på dette tidspunkt.

Stk. 4 Rigspolitichefen kan fastsætte administrative forskrifter om sletning af oplysninger i afgørelsesdelen og efterforskningsdelen.

Kapitel 3 Registrerede personers adgang til oplysninger om sig selv
§ 11

Politiet udsteder straffeattester for private personer, der er fyldt 15 år, når de pågældende fremsætter begæring herom.

Stk. 2 De i stk. 3-5 nævnte tilførsler på straffeattesten til privat brug medtages ikke, hvis den pågældende straffebestemmelse senere er ophævet.

Stk. 3 I straffeattester efter stk. 1 optages afgørelser, som er tilført afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, lovgivningen om euforiserende stoffer, lovgivningen om våben og eksplosivstoffer, opholdsforbud idømt efter straffelovens §§ 79 a-79 c eller udenlandske afgørelser med følgende begrænsninger:

 • 1) Tiltalefrafald medtages ikke, hvis der er forløbet 2 år fra datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten.

 • 2) Bødestraffe medtages ikke, hvis der er forløbet 2 år fra datoen for den endelige afgørelse.

 • 3) Idømt opholdsforbud efter straffelovens §§ 79 a-79 c medtages ikke, når forbuddet er ophørt.

 • 4) Andre afgørelser medtages ikke, hvis der er forløbet 3 år fra datoen for den endelige afgørelse. Hvis den, som afgørelsen vedrører, har været indsat til afsoning, medtages afgørelsen dog, hvis der ikke er forløbet 5 år fra den endelige løsladelse.

 • 5) Retsfølger efter straffelovens §§ 68-70 medtages ikke, hvis der er forløbet 5 år fra retsfølgens endelige ophævelse.

Stk. 4 Er der tale om overtrædelser begået af unge mellem 15 og 18 år, gælder endvidere følgende begrænsninger:

 • 1) Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke.

 • 2) Bødestraffe medtages ikke, hvis det er første gang, den pågældende modtager en afgørelse, der omfatter overtrædelse af straffeloven, og der er forløbet 1 år fra datoen for den endelige afgørelse.

Stk. 5 I straffeattester efter stk. 1 optages herudover afgørelser, som er tilført afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af færdselsloven, hvorved der er idømt fængselsstraf eller retsfølger efter straffelovens §§ 68-70. Afgørelsen medtages ikke, hvis der er forløbet 3 år fra datoen for den endelige afgørelse. Hvis den, som afgørelsen vedrører, har været indsat til afsoning, medtages afgørelsen dog, hvis der ikke er forløbet 5 år fra den endelige løsladelse. Retsfølger efter straffelovens §§ 68-70 medtages, hvis der ikke er forløbet 5 år fra retsfølgens endelige ophævelse.

§ 12

En afgørelse, der angår en overtrædelse begået af en person mellem 15 og 18 år, som ikke tidligere har modtaget en afgørelse omfattet af § 11, medtages kun på en straffeattest efter reglerne i § 11, hvis den pågældende inden for en periode på tre år fra tidspunktet for afgørelsen begår et nyt strafbart forhold, der skal medtages på en straffeattest efter reglerne i § 11.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis der ved den første afgørelse er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a (ungdomssanktion), retsfølger efter straffelovens §§ 68-70 eller en ubetinget frihedsstraf.

§ 13

Begæring om udstedelse af straffeattest efter § 11 skal fremsættes over for politiet.

Stk. 2 Udlevering af oplysninger må kun finde sted, når den pågældende har legitimeret sig behørigt, eller der på anden måde er skabt sikkerhed for, at den, der fremsætter begæringen, er identisk med den, som oplysningerne vedrører. Begæringen skal være underskrevet af den pågældende personligt. Fremsættes begæringen af en anden end den pågældende, skal politiet sikre sig, at denne er berettiget til at handle på den pågældendes vegne.

§ 14

Der kan kun gives oplysninger fra efterforskningsdelen efter reglerne i kapitel 7.

Stk. 2 Politiet kan dog videregive oplysninger til den registrerede fra efterforskningsdelen om afgørelser om overtrædelse af færdselslovens bestemmelser vedrørende kontrolapparat, der er omfattet af de forordninger, der er nævnt i færdselslovens § 86 a, stk. 1, eller af forskrifter, der er udstedt i medfør af færdselslovens § 86 a, stk. 1, afgørelser om overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-6, nævnte bestemmelser, i det omfang forseelsestidspunktet ligger inden for de sidste 3 år.

Stk. 3 Ved videregivelse af oplysninger efter stk. 2 finder § 13, stk. 2, 1. pkt., tilsvarende anvendelse.

§ 15

Politiets beslutning med hensyn til meddelelse af oplysninger efter §§ 11 og 14 kan indbringes for Datatilsynet. Tilsynets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4 Videregivelse af oplysninger til private mv.
§ 16

Oplysninger fra Kriminalregisteret må, bortset fra efter reglerne i kapitel 3, 5 og 7, ikke videregives til private personer eller virksomheder mv., medmindre dette følger af §§ 17 eller 18, eller det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningerne skal videregives eller indhentes fra Kriminalregisteret.

§ 17

Oplysninger fra afgørelsesdelen kan videregives, når den, oplysningerne angår, har givet samtykke.

Stk. 2 Samtykke skal meddeles skriftligt og skal indeholde oplysning om:

 • 1) hvilke typer oplysninger der må videregives,

 • 2) hvem oplysningerne må videregives til, og

 • 3) hvorledes oplysningerne må anvendes af den angivne modtager.

Stk. 3 Samtykke bortfalder senest efter et års forløb.

Stk. 4 Videregivelse af oplysninger efter denne bestemmelse kan kun omfatte de oplysninger, der er anført i § 11.

§ 18

Politiet kan på begæring videregive enkeltstående oplysninger fra Kriminalregisteret til private personer eller virksomheder, hvis videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår, eller videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det offentlige.

Kapitel 5 Videregivelse af oplysninger til forskningsbrug
§ 19

Politiet kan videregive oplysninger fra Kriminalregisteret på nærmere angivne vilkår, når videregivelsen er nødvendig for udførelsen af videnskabelige eller statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Kapitel 6 Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder
§ 20

Oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, må ikke videregives til anden offentlig myndighed, medmindre dette fremgår af bestemmelserne i dette kapitel eller kapitel 5, 7 og 8, eller det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningerne skal videregives eller indhentes fra Kriminalregisteret.

§ 21

Oplysninger fra afgørelsesdelen kan videregives, når den, oplysningerne angår, har givet samtykke. § 17, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Videregivelse af oplysninger efter denne bestemmelse kan kun omfatte de oplysninger, der er anført i § 11.

§ 22

Politiet udsteder efter begæring fuldstændige udskrifter af Kriminalregisteret, straffeattester som nævnt i § 23 eller enkeltstående oplysninger heri til:

 • 1) politikredsene, Rigspolitiet, anklagemyndigheden, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet,

 • 2) Domstolsstyrelsen,

 • 3) Udlændinge- og Integrationsministeriet til brug for sager om indfødsret,

 • 4) Udlændingestyrelsen,

 • 5) Udlændingenævnet,

 • 6) Styrelsen for International Rekruttering og Integration,

 • 7) Hjemrejsestyrelsen,

 • 8) Erhvervsstyrelsen til brug for varetagelsen af styrelsens opgaver i henhold til årsregnskabslovens § 135, stk. 6,

 • 9) anstalter under Direktoratet for Kriminalforsorgen for personer, som søger ansættelse ved anstalten,

 • 10) dommerembederne for personer, der søger ansættelse ved embedet,

 • 11) landsretterne og Sø- og Handelsretten i København for personer, der er bragt i forslag som nævninger, domsmænd, lægdommere ved boligretterne samt andre sagkyndige retsmedlemmer, til hvem der stilles særlige vandelskrav,

 • 12) domstolene til brug for justitsministerens antagelse af beneficerede advokater og autoriserede bobestyrere og bobehandlere,

 • 13) Forsvarsministeriets Auditørkorps,

 • 14) Folketingets Ombudsmand,

 • 15) vedkommende myndighed i de nordiske lande til brug for sager angående erhvervelse af statsborgerret og sager angående erhvervelse af kørekort til motorkøretøj,

 • 16) udenlandsk politi, anklagemyndighed og domstole i de nordiske lande eller i lande, der er medlemmer af Europarådet, til brug for offentlige straffesager i udlandet, og

 • 17) udenlandsk politi, anklagemyndighed og domstole i lande, der ikke er omfattet af nr. 16, til brug for offentlige straffesager i udlandet, hvis det i det enkelte tilfælde ikke skønnes betænkeligt.

Stk. 2 Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår, i sager om certificering efter udlændingelovens § 9 a, stk. 18-22. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 9, 10, 12 og 15, kan ligeledes kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 17, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Oplysninger, som Udlændingestyrelsen har modtaget efter nr. 4 til brug for behandlingen af ansøgninger om visum og opholdstilladelse, kan af Udlændingestyrelsen videregives til Udenrigsministeriets visumudstedende repræsentationer, herunder til repræsentationer, som Danmark har indgået repræsentationsaftaler med, til brug for behandlingen af ansøgninger om visum.

Stk. 4 De oplysninger, der kan videregives efter stk. 3, er oplysninger til identifikation af personer, der er meddelt indrejseforbud, indrejseforbuddets længde og oplysninger om, hvilken myndighed der har meddelt indrejseforbuddet.

§ 23

Politiet kan endvidere efter begæring udstede straffeattester til offentlig brug, som indeholder oplysninger tilført afgørelsesdelen, til:

 • 1) offentlige myndigheder til brug ved afgørelse af, om en ansøger efter straffelovens § 78 eller anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til lov er udelukket fra at opnå en under vedkommende myndigheds forretningsområde særlig offentlig autorisation eller godkendelse,

 • 2) Udenrigsministeriet til brug for sager om bistand til danske statsborgere, mod hvem der er indledt strafferetlig forfølgning i udlandet,

 • 3) Ankestyrelsen og kommunerne for forældre til børn og unge, over for hvem der er spørgsmål om iværksættelse af særlig støtte efter lov om social service kapitel 11,

 • 4) Ankestyrelsen, kommunerne og socialtilsynene for personer, der søger tilladelse til at have børn i døgnophold, i privat døgnpleje eller i privat pasningsordning mod betaling samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene,

 • 5) Familieretshuset og Ankestyrelsen for personer, som ønsker at adoptere børn, samt for forældre til børn, der ønskes bortadopteret,

 • 6) regionerne, kommunerne og institutioner omfattet af den offentlige forvaltning for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene,

 • 7) regionerne og kommunerne for personer, der søger ansættelse eller er ansat til at yde indsats i henhold til §§ 83 og 85 i lov om social service, samt for personer, der søger ansættelse eller er ansat ved tilbud, hvor der ydes en sådan indsats,

 • 8) regionerne og kommunerne for personer, der søger ansættelse eller er ansat ved institutioner, der tilbyder specialundervisning for voksne eller ungdomsuddannelse for unge med særlige behov,

 • 9) kommunerne for personer, der i medfør af lov om social service §§ 45, 52, 54, 68 b, 76 og 97 skal virke som ledsager, fast kontaktperson eller støtteperson,

 • 10) regionerne for personer, der søger ansættelse ved regionernes rådgivning og konsulentstøtte samt revalideringsindsats,

 • 11) regionsrådene for personer, der søger ansættelse ved psykiatriske institutioner,

 • 12) regionsrådene og kommunalbestyrelserne for personer, der søger ansættelse i folkeskolen, og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever,

 • 13) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Fiskeristyrelsen for personer, der søger ansættelse som fiskerikontrollør,

 • 14) kommunalbestyrelserne og regionsrådene til brug ved indberetning til Valgbarhedsnævnet om den straf, kommunalbestyrelsesmedlemmer henholdsvis regionsrådsmedlemmer, er idømt,

 • 15) Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen for personer, der søger ansættelse ved forsvaret, eller som skal udnævnes til befalingsmænd samt i særlige tilfælde for personer, som agtes indkaldt til at aftjene værnepligt,

 • 16) Beredskabsstyrelsen for personer, der søger ansættelse i det statslige redningsberedskab eller ønskes optaget på skoler under samme, for personer, der ønskes udnævnt til befalingsmænd, og i særlige tilfælde for tjenstgørende værnepligtigt personel og hjemsendte befalingsmænd, samt Militærnægteradministrationen i særlige tilfælde for civile værnepligtige,

 • 17) Kulturministeriet for personer, der søger ansættelse ved museer og samlinger,

 • 18) Den Kongelige Mønt og Danmarks Nationalbank for personer, der søger ansættelse ved Den Kongelige Mønt, og

 • 19) kommunerne for personer, der skal være beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort.

Stk. 2 En afgørelse, der angår en overtrædelse begået af en person mellem 15 og 18 år, som ikke tidligere har modtaget en afgørelse tilført afgørelsesdelen, medtages kun på en straffeattest efter stk. 1, hvis den pågældende inden for en periode på tre år fra tidspunktet for afgørelsen begår et nyt strafbart forhold, der skal medtages på en straffeattest efter stk. 1.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis der ved den første afgørelse er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a (ungdomssanktion), retsfølger efter straffelovens §§ 68-70 eller en ubetinget frihedsstraf.

Stk. 4 Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke på en straffeattest efter stk. 1.

Stk. 5 Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 1, 4-13 og 17-19, kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 17, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 24

Politiet udsteder til politikredsene og anklagemyndigheden efter begæring en særlig straffeattest til brug i strafferetsplejen, som indeholder afgørelser tilført afgørelsesdelen, afgørelser fra efterforskningsdelen vedrørende overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-6, nævnte bestemmelser og bødeafgørelser fra efterforskningsdelen vedrørende overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

§ 25

Politiet kan videregive enkeltstående oplysninger fra Kriminalregisteret i forbindelse med behandling af sager om sikkerhedsgodkendelse samt sager, hvor der på tilsvarende måde er et sikkerhedsmæssigt behov herfor, jf. herunder cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt.

§ 26

Politiet giver efter begæring til Færdselsstyrelsen til brug for behandlingen af sager om kørekort og sager om godkendelse af kørelærere oplysninger om afgørelser, der er optaget i afgørelsesdelen, og oplysninger fra efterforskningsdelen, som omfatter afgørelser efter lovgivningen om euforiserende stoffer og administrative afgørelser om nægtelse og inddragelse af førerretten samt om ind- og udtræden af alkolåsordningen, afgørelser om overtrædelse af færdselslovens §§ 53, 54 og 117 a, samt de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-6, nævnte bestemmelser, i det omfang forseelsestidspunktet ligger inden for de sidste 3 år. Politiet giver også oplysninger fra efterforskningsdelen om sigtelser, der omfatter overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 og 2, § 120, § 123, § 191, §§ 216-223, § 232, §§ 237-241, §§ 244-246, § 249, § 252, § 260, § 266 og § 288, overtrædelser af lovgivningen om euforiserende stoffer samt færdselslovens §§ 53, 54 og 117 a. Politiet kan endvidere videregive oplysninger om andre forhold, som i øvrigt kan være af betydning for Færdselsstyrelsens behandling af sager om kørekort.

Stk. 2 Politiet giver efter begæring til Færdselsstyrelsen til brug for sager om takografkort oplysninger fra efterforskningsdelen om overtrædelse af de forordninger, der er nævnt i færdselslovens § 86 a, stk. 1, eller af forskrifter, der er udstedt i medfør af færdselslovens § 86 a. Politiet kan endvidere videregive oplysninger om andre forhold, som i øvrigt kan være af betydning for Færdselsstyrelsens behandling af sager om takografkort.

Stk. 3 Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 og 2 kan i ansøgningssager kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 17, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 27

Til offentlige myndigheder må der af politiet i øvrigt kun videregives enkeltstående oplysninger fra Kriminalregisteret, hvis videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår, eller videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe.

§ 28

Begæring om udstedelse af fuldstændige udskrifter, straffeattester og oplysninger i øvrigt fra Kriminalregisteret skal af politikredsene, anklagemyndigheden, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Udlændingestyrelsen, auditørkorpset, Justitsministeriet og kriminalforsorgens anstalter og arresthuse fremsættes skriftligt eller via elektronisk terminaladgang. Af andre myndigheder skal begæringen fremsættes skriftligt.

§ 29

Af fuldstændige udskrifter, straffeattester og oplysninger, der videregives efter dette kapitel, skal det tydeligt fremgå, at oplysningerne af de pågældende myndigheder skal behandles som fortrolige.

§ 30

Kriminalregisteret samkøres med Naturstyrelsens registre over jagtprøveaspiranter og jagttegnsløsere.

Stk. 2 Rigspolitichefen kan fastsætte administrative forskrifter om den i stk. 1 nævnte samkøring af registrene.

§ 31

Kriminalregisteret samkøres med Det Centrale Rettighedsregister med henblik på at tilføre Hjemmeværnets medlemsregister en markering af, om personer, der søger optagelse eller genoptagelse i Hjemmeværnet, er kendt eller ukendt i Kriminalregisteret.

Stk. 2 Rigspolitichefen kan fastsætte administrative forskrifter om den i stk. 1 nævnte samkøring af registrene.

Kapitel 7 Videregivelse af særlige oplysninger
§ 32

Politiet kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, videregive oplysninger fra efterforskningsdelen, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens § 101 a, §§ 114-114 j, § 128, § 136, stk. 2 og 3, §§ 216, stk. 2, og 222, herunder jf. § 225, og §§ 223235 og 235 a samt om overtrædelse af §§ 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

Stk. 2 Efter stk. 1 kan der endvidere videregives oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser fra før den 1. juli 2013, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af de dagældende regler i straffelovens § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, § 223 og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

Stk. 3 Politiet kan endvidere videregive oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2 til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Stk. 4 Politiet kan videregive oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2 om de i stk. 1 og 3 nævnte personers ægtefæller, samlevere, hjemmeboende børn og andre, såfremt de pågældende som følge af det i stk. 1 eller 3 nævnte ansættelses- eller beskæftigelsesforhold har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.

Stk. 5 Videregivelse af oplysninger efter stk. 1-4 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 17, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6 I forbindelse med politiets videregivelse af oplysninger efter stk. 1-4 skal det tydeligt fremgå, at en uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes.

Stk. 7 Ved fremsættelse af begæring om videregivelse af oplysninger efter stk. 1-4 skal den af politiet udformede blanket til rekvisition af særlige oplysninger fra Kriminalregisteret anvendes.

Stk. 8 Ved skriftlig henvendelse til politiet kan en person få meddelelse om oplysninger, der er videregivet om den pågældende efter stk. 1-4.

Kapitel 8 Videregivelse af oplysninger til udenlandske myndigheder
§ 33

Politiet kan foruden de tilfælde, som er nævnt i § 22, stk. 1, nr. 15-17, efter begæring videregive oplysninger fra Kriminalregisteret til en udenlandsk myndighed eller international organisation, hvis videregivelsen følger af en af Danmark indgået international aftale.

§ 34

Politiet udsteder efter begæring oplysninger fra Kriminalregisteret til centrale myndigheder i andre EU-medlemsstater til brug for en straffesag eller med andet formål end en straffesag i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne.

§ 35

Når en endelig afgørelse om en person, der er statsborger i en anden EU-medlemsstat, optages i Kriminalregisteret, underretter politiet snarest muligt den centrale myndighed i statsborgerstaten om afgørelsen i henhold til artikel 4, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne.

Stk. 2 Politiet informerer den centrale myndighed i statsborgerstaten, når oplysninger i medfør af stk. 1 ændres eller slettes i Kriminalregisteret i henhold til artikel 4, stk. 3, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne.

Kapitel 9 Dispensation
§ 36

Politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi kan i særlige tilfælde efter ansøgning fra den registrerede træffe afgørelse om dispensation fra tidsfristerne for, hvornår oplysninger ikke længere medtages på en straffeattest til privat brug.

§ 37

Politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi kan i ganske særlige tilfælde efter ansøgning fra den registrerede træffe afgørelse om dispensation fra tidsfristerne for, hvornår oplysninger ikke længere medtages på en straffeattest til offentlig brug og på en børneattest.

§ 38

Politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politis afgørelse efter §§ 36-37 kan påklages til Rigspolitiet.

Stk. 2 Rigspolitiets afgørelse i klagesager over afgørelser truffet af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi kan ikke indbringes for Justitsministeriet.

Kapitel 10 Sikkerhedsforanstaltninger
§ 39

For behandlingssikkerheden gælder de i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger § 27 fastsatte regler.

Kapitel 11 Ikrafttræden
§ 40

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2021, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Bekendtgørelsens § 11, stk. 5, træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) ophæves.

§ 41

Oplysninger om afgørelser vedrørende kriminalitet begået af personer, som på gerningstidspunktet ikke var fyldt 15 år, der er optaget i Kriminalregisteret i den periode, hvor den kriminelle lavalder har været 14 år, vil fortsat fremgå af efterforskningsdelen.

Stk. 2 Oplysninger som nævnt i stk. 1 må kun videregives som led i udstedelse af fuldstændige udskrifter fra Kriminalregisteret, efter reglerne om videregivelse af oplysninger til forskningsbrug i § 19 eller efter reglerne om videregivelse af enkeltstående oplysninger i §§ 18 og 27.

Stk. 3 Oplysninger som nævnt i stk. 1 vil blive slettet efter de forskrifter, som rigspolitichefen fastsætter om sletning af oplysninger i afgørelsesdelen og efterforskningsdelen.

Stk. 4 Oplysninger som nævnt i stk. 1, som tillige vedrører kriminalitet, der er begået, efter den pågældende var fyldt 15 år, behandles efter de almindelige regler om registrering og sletning af oplysninger om kriminalitet begået af personer, der er fyldt 15 år.