Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 22

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1860 af 23. september 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 24. februar 2022 og bekendtgørelse nr. 163 af 20. februar 2024

§ 22

Politiet udsteder efter begæring fuldstændige udskrifter af Kriminalregisteret, straffeattester som nævnt i § 23 eller enkeltstående oplysninger heri til:

 • 1) politikredsene, Rigspolitiet, anklagemyndigheden, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet,

 • 2) Domstolsstyrelsen,

 • 3) Udlændinge- og Integrationsministeriet til brug for sager om indfødsret,

 • 4) Udlændingestyrelsen,

 • 5) Udlændingenævnet,

 • 6) Styrelsen for International Rekruttering og Integration,

 • 7) Hjemrejsestyrelsen,

 • 8) Erhvervsstyrelsen til brug for varetagelsen af styrelsens opgaver i henhold til årsregnskabslovens § 135, stk. 6,

 • 9) anstalter under Direktoratet for Kriminalforsorgen for personer, som søger ansættelse ved anstalten,

 • 10) dommerembederne for personer, der søger ansættelse ved embedet,

 • 11) landsretterne og Sø- og Handelsretten i København for personer, der er bragt i forslag som nævninger, domsmænd, lægdommere ved boligretterne samt andre sagkyndige retsmedlemmer, til hvem der stilles særlige vandelskrav,

 • 12) domstolene til brug for justitsministerens antagelse af beneficerede advokater og autoriserede bobestyrere og bobehandlere,

 • 13) Forsvarsministeriets Auditørkorps,

 • 14) Folketingets Ombudsmand,

 • 15) vedkommende myndighed i de nordiske lande til brug for sager angående erhvervelse af statsborgerret og sager angående erhvervelse af kørekort til motorkøretøj,

 • 16) udenlandsk politi, anklagemyndighed og domstole i de nordiske lande eller i lande, der er medlemmer af Europarådet, til brug for offentlige straffesager i udlandet, og

 • 17) udenlandsk politi, anklagemyndighed og domstole i lande, der ikke er omfattet af nr. 16, til brug for offentlige straffesager i udlandet, hvis det i det enkelte tilfælde ikke skønnes betænkeligt.

Stk. 2 Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår, i sager om certificering efter udlændingelovens § 9 a, stk. 18-22. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 9, 10, 12 og 15, kan ligeledes kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 17, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Oplysninger, som Udlændingestyrelsen har modtaget efter nr. 4 til brug for behandlingen af ansøgninger om visum og opholdstilladelse, kan af Udlændingestyrelsen videregives til Udenrigsministeriets visumudstedende repræsentationer, herunder til repræsentationer, som Danmark har indgået repræsentationsaftaler med, til brug for behandlingen af ansøgninger om visum.

Stk. 4 De oplysninger, der kan videregives efter stk. 3, er oplysninger til identifikation af personer, der er meddelt indrejseforbud, indrejseforbuddets længde og oplysninger om, hvilken myndighed der har meddelt indrejseforbuddet.