Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 26

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1860 af 23. september 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 24. februar 2022

§ 26

Politiet giver efter begæring til Færdselsstyrelsen til brug for behandlingen af sager om kørekort og sager om godkendelse af kørelærere oplysninger om afgørelser, der er optaget i afgørelsesdelen, og oplysninger fra efterforskningsdelen, som omfatter afgørelser efter lovgivningen om euforiserende stoffer og administrative afgørelser om nægtelse og inddragelse af førerretten samt om ind- og udtræden af alkolåsordningen, afgørelser om overtrædelse af færdselslovens §§ 53, 54 og 117 a, samt de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-6, nævnte bestemmelser, i det omfang forseelsestidspunktet ligger inden for de sidste 3 år. Politiet giver også oplysninger fra efterforskningsdelen om sigtelser, der omfatter overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 og 2, § 120, § 123, § 191, §§ 216-223, § 232, §§ 237-241, §§ 244-246, § 249, § 252, § 260, § 266 og § 288, overtrædelser af lovgivningen om euforiserende stoffer samt færdselslovens §§ 53, 54 og 117 a. Politiet kan endvidere videregive oplysninger om andre forhold, som i øvrigt kan være af betydning for Færdselsstyrelsens behandling af sager om kørekort.

Stk. 2 Politiet giver efter begæring til Færdselsstyrelsen til brug for sager om takografkort oplysninger fra efterforskningsdelen om overtrædelse af de forordninger, der er nævnt i færdselslovens § 86 a, stk. 1, eller af forskrifter, der er udstedt i medfør af færdselslovens § 86 a. Politiet kan endvidere videregive oplysninger om andre forhold, som i øvrigt kan være af betydning for Færdselsstyrelsens behandling af sager om takografkort.

Stk. 3 Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 og 2 kan i ansøgningssager kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 17, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.