Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 35

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1860 af 23. september 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 24. februar 2022 og bekendtgørelse nr. 163 af 20. februar 2024

§ 35

Når en endelig afgørelse om en person, der er statsborger i en anden EU-medlemsstat, optages i Kriminalregisteret, underretter politiet snarest muligt den centrale myndighed i statsborgerstaten om afgørelsen i henhold til artikel 4, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne.

Stk. 2 Politiet informerer den centrale myndighed i statsborgerstaten, når oplysninger i medfør af stk. 1 ændres eller slettes i Kriminalregisteret i henhold til artikel 4, stk. 3, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne.