14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1860 af 23. september 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Politiet udsteder straffeattester for private personer, der er fyldt 15 år, når de pågældende fremsætter begæring herom.

•••

Stk. 2 De i stk. 3-5 nævnte tilførsler på straffeattesten til privat brug medtages ikke, hvis den pågældende straffebestemmelse senere er ophævet.

•••

Stk. 3 I straffeattester efter stk. 1 optages afgørelser, som er tilført afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, lovgivningen om euforiserende stoffer, lovgivningen om våben og eksplosivstoffer, opholdsforbud idømt efter straffelovens §§ 79 a-79 c eller udenlandske afgørelser med følgende begrænsninger:

  • 1) Tiltalefrafald medtages ikke, hvis der er forløbet 2 år fra datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten.

  • 2) Bødestraffe medtages ikke, hvis der er forløbet 2 år fra datoen for den endelige afgørelse.

  • 3) Idømt opholdsforbud efter straffelovens §§ 79 a-79 c medtages ikke, når forbuddet er ophørt.

  • 4) Andre afgørelser medtages ikke, hvis der er forløbet 3 år fra datoen for den endelige afgørelse. Hvis den, som afgørelsen vedrører, har været indsat til afsoning, medtages afgørelsen dog, hvis der ikke er forløbet 5 år fra den endelige løsladelse.

  • 5) Retsfølger efter straffelovens §§ 68-70 medtages ikke, hvis der er forløbet 5 år fra retsfølgens endelige ophævelse.

•••

Stk. 4 Er der tale om overtrædelser begået af unge mellem 15 og 18 år, gælder endvidere følgende begrænsninger:

  • 1) Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke.

  • 2) Bødestraffe medtages ikke, hvis det er første gang, den pågældende modtager en afgørelse, der omfatter overtrædelse af straffeloven, og der er forløbet 1 år fra datoen for den endelige afgørelse.

•••

Stk. 5 I straffeattester efter stk. 1 optages herudover afgørelser, som er tilført afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af færdselsloven, hvorved der er idømt fængselsstraf eller retsfølger efter straffelovens §§ 68-70. Afgørelsen medtages ikke, hvis der er forløbet 3 år fra datoen for den endelige afgørelse. Hvis den, som afgørelsen vedrører, har været indsat til afsoning, medtages afgørelsen dog, hvis der ikke er forløbet 5 år fra den endelige løsladelse. Retsfølger efter straffelovens §§ 68-70 medtages, hvis der ikke er forløbet 5 år fra retsfølgens endelige ophævelse.

•••
profile photo
Profilside