Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1860 af 23. september 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 24. februar 2022

§ 23

Politiet kan endvidere efter begæring udstede straffeattester til offentlig brug, som indeholder oplysninger tilført afgørelsesdelen, til:

 • 1) offentlige myndigheder til brug ved afgørelse af, om en ansøger efter straffelovens § 78 eller anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til lov er udelukket fra at opnå en under vedkommende myndigheds forretningsområde særlig offentlig autorisation eller godkendelse,

 • 2) Udenrigsministeriet til brug for sager om bistand til danske statsborgere, mod hvem der er indledt strafferetlig forfølgning i udlandet,

 • 3) Ankestyrelsen og kommunerne for forældre til børn og unge, over for hvem der er spørgsmål om iværksættelse af særlig støtte efter lov om social service kapitel 11,

 • 4) Ankestyrelsen, kommunerne og socialtilsynene for personer, der søger tilladelse til at have børn i døgnophold, i privat døgnpleje eller i privat pasningsordning mod betaling samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene,

 • 5) Familieretshuset og Ankestyrelsen for personer, som ønsker at adoptere børn, samt for forældre til børn, der ønskes bortadopteret,

 • 6) regionerne, kommunerne og institutioner omfattet af den offentlige forvaltning for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene,

 • 7) regionerne og kommunerne for personer, der søger ansættelse eller er ansat til at yde indsats i henhold til §§ 83 og 85 i lov om social service, samt for personer, der søger ansættelse eller er ansat ved tilbud, hvor der ydes en sådan indsats,

 • 8) regionerne og kommunerne for personer, der søger ansættelse eller er ansat ved institutioner, der tilbyder specialundervisning for voksne eller ungdomsuddannelse for unge med særlige behov,

 • 9) kommunerne for personer, der i medfør af lov om social service §§ 45, 52, 54, 68 b, 76 og 97 skal virke som ledsager, fast kontaktperson eller støtteperson,

 • 10) regionerne for personer, der søger ansættelse ved regionernes rådgivning og konsulentstøtte samt revalideringsindsats,

 • 11) regionsrådene for personer, der søger ansættelse ved psykiatriske institutioner,

 • 12) regionsrådene og kommunalbestyrelserne for personer, der søger ansættelse i folkeskolen, og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever,

 • 13) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Fiskeristyrelsen for personer, der søger ansættelse som fiskerikontrollør,

 • 14) kommunalbestyrelserne og regionsrådene til brug ved indberetning til Valgbarhedsnævnet om den straf, kommunalbestyrelsesmedlemmer henholdsvis regionsrådsmedlemmer, er idømt,

 • 15) Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen for personer, der søger ansættelse ved forsvaret, eller som skal udnævnes til befalingsmænd samt i særlige tilfælde for personer, som agtes indkaldt til at aftjene værnepligt,

 • 16) Beredskabsstyrelsen for personer, der søger ansættelse i det statslige redningsberedskab eller ønskes optaget på skoler under samme, for personer, der ønskes udnævnt til befalingsmænd, og i særlige tilfælde for tjenstgørende værnepligtigt personel og hjemsendte befalingsmænd, samt Militærnægteradministrationen i særlige tilfælde for civile værnepligtige,

 • 17) Kulturministeriet for personer, der søger ansættelse ved museer og samlinger,

 • 18) Den Kongelige Mønt og Danmarks Nationalbank for personer, der søger ansættelse ved Den Kongelige Mønt, og

 • 19) kommunerne for personer, der skal være beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort.

Stk. 2 En afgørelse, der angår en overtrædelse begået af en person mellem 15 og 18 år, som ikke tidligere har modtaget en afgørelse tilført afgørelsesdelen, medtages kun på en straffeattest efter stk. 1, hvis den pågældende inden for en periode på tre år fra tidspunktet for afgørelsen begår et nyt strafbart forhold, der skal medtages på en straffeattest efter stk. 1.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis der ved den første afgørelse er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a (ungdomssanktion), retsfølger efter straffelovens §§ 68-70 eller en ubetinget frihedsstraf.

Stk. 4 Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke på en straffeattest efter stk. 1.

Stk. 5 Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 1, 4-13 og 17-19, kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 17, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.