Bekendtgørelse om revision af godkendte innovationsmiljøer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1321 af 14. december 2004

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Revision af godkendte innovationsmiljøer udføres af innovationsmiljøets generalforsamlingsvalgte revisor i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2 Revisor udfører forvaltningsrevision, systemrevision og i nødvendigt omfang substansrevision.

Stk. 3 Ved revisionen efterprøves, om den interne årsrapport til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er rigtig, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med ydet tilsagn om medfinansiering, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler i lov om teknologi og innovation, som innovationsmiljøet måtte have modtaget til medfinansiering af innovationsmiljøets etablering og drift efter § 7, stk. 4. Der foretages også en vurdering af, om forvaltningen af de midler, innovationsmiljøerne tildeles i henhold til § 9, stk. 1, i lov om teknologi og innovation til at medfinansiere kommercialisering af nye ideer, opfindelser og forskningsresultater ( forprojekter ), er sket i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

§ 2

Revisionens omfang afhænger af innovationsmiljøets administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 3

Der foretages revision i årets løb samt i forbindelse med aflæggelse af den interne årsrapport til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af aktiviteter, der danner grundlag for medfinansiering af innovationsmiljøets etablering og drift samt forretningsgange vedrørende medfinansiering af forprojekter med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen og foretages mindst én gang om året.

Stk. 2 Revisor skal påse, at den interne årsrapport til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er opstillet i overensstemmelse med rapporteringsskemaer fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Desuden skal revisor påse, at den interne årsrapport ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for beløb ydet til medfinansiering af miljøernes etablering og drift, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler, sædvanlig praksis og miljøets vedtægter. Endvidere påses det, at den interne årsrapports oplysninger om finansiering af forprojekter er i overensstemmelse med innovationsmiljøets beslutninger og underliggende registreringer herom.

Stk. 3 Ved forvaltningsrevisionen skal revisor undersøge, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved innovationsmiljøernes forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i innovationsmiljøets rapportering til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om opnåede resultater samt om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

§ 4

Innovationsmiljøets ledelse skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af innovationsmiljøets interne årsrapport til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Innovationsmiljøet skal give revisor adgang til at gennemgå innovationsmiljøets regnskabsmateriale og bestyrelsens forhandlingsprotokol til brug for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Innovationsmiljøet skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 5

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med forvaltning af midler ydet til medfinansiering af innovationsmiljøets etablering og drift eller af midler ydet til forprojekter, påhviler det revisor straks skriftligt at give innovationsmiljøets bestyrelse meddelelse herom samt at påse, at bestyrelsen inden tre uger giver meddelelse herom til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Hvis bestyrelsen ikke har orienteret Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling inden ovennævnte tidsfrist, er det revisors pligt straks at orientere Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2 Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af innovationsmiljøets drift hviler på et usikkert økonomisk grundlag.

§ 6

Den reviderede interne årsrapport til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling forsynes med en revisionspåtegning efter den for revisorer gældende erklæringsbekendtgørelse, hvoraf det skal fremgå, at årsrapporten er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Revisor skal føre en revisionsprotokol, som udarbejdes efter bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab mv.

Stk. 3 I revisionsprotokollen skal der indføres oplysning om:

 • 1) Hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf,

 • 2) revisors undersøgelser og vurderinger af samt konklusioner vedrørende innovationsmiljøets forretningsgange, interne kontroller og registreringssystemer,

 • 3) den udførte forvaltningsrevision, herunder specielt om revisors undersøgelser og vurderinger af samt konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, samt

 • 4) foretagne uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn, særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, forslagsbreve til ledelsen, rådgivning eller assistance.

Stk. 4 I protokollen skal det desuden oplyses:

 • 1) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,

 • 2) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

 • 3) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om modtagen medfinansiering til etablering og drift er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, herunder om grundlaget for den ydede medfinansiering er opgjort i overensstemmelse med gældende regler,

 • 4) hvorvidt revisionen af innovationsmiljøets tildeling og administration af midler til forprojekter, herunder udførelse af kontrolopgaver, har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om medfinansiering er sket i overensstemmelse med gældende regler,

 • 5) at revisionen af innovationsmiljøets interne årsrapport er udført efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, samt

 • 6) om der er sket ændringer i innovationsmiljøets ejerforhold.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005 og har virkning for revision af innovationsmiljøernes årsrapporter fra og med regnskabsåret 2005.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 297 af 20. maj 1998 om revision af godkendte innovationsmiljøer.