Bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 560 af 30. maj 2017

Kapitel 1 Elområdet
§ 1

Følgende arbejder må udføres af enhver:

 • 1) Udskiftning af afbrydere for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20.

 • 2) Udskiftning af stikkontakter for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20, hvis installationen er beskyttet med HPFI- eller HFI-afbryder.

 • 3) Opsætning og nedtagning af belysningsarmaturer på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20 samt i badeværelser.

 • 4) Ændring og reparation af ikke-stærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer i private boliger, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner.

Kapitel 2 Vvs-området
§ 2

Følgende arbejder på installationer, der ikke er beregnet til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse, må udføres af enhver, jf. dog stk. 2:

 • 1) Udskiftning af taparmaturer og pakninger i taparmaturer.

 • 2) Udskiftning af håndvaske og køkkenvaske med tilhørende vandlåse, hvis der ikke sker indgreb i den faste vand- og afløbsinstallation.

 • 3) Udskiftning af wc’er, hvis wc’et monteres på samme måde som det eksisterende, og der ikke sker indgreb i den faste vand- og afløbsinstallation.

 • 4) Udskiftning af vaskemaskiner og opvaskemaskiner til husholdningsbrug, hvis der ikke sker indgreb i den faste vandinstallation. Såfremt en installation er forberedt til tilslutning af vaskemaskine eller opvaskemaskine, betragtes tilslutning af vaskemaskine eller opvaskemaskine som udskiftning.

Stk. 2 Arbejder nævnt i stk. 1 må kun udføres, hvis

 • 1) der ved udskiftningen anvendes fabriksfremstillede produkter, som opfylder bygningsreglementets krav på tidspunktet for udskiftningen,

 • 2) der findes en afspærringsventil på vandfordelingsledningen eller på koblingsledningen til det pågældende tapsted, og

 • 3) afspærringsventilen er placeret inden for den pågældende boligenhed.

§ 3

Montering og udskiftning af slanger på følgende flaskegasinstallationer må udføres af enhver:

 • 1) Gas-grill.

 • 2) Terrassevarmer.

 • 3) Ukrudtsbrænder.

 • 4) Andet transportabelt udstyr, der er beregnet til tilslutning til flaskegas, og hvor montering og udskiftning af slanger efter en konkret vurdering kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Kapitel 3 Kloakområdet
§ 4

Følgende arbejder må udføres af enhver, jf. dog stk. 2 og 3:

 • 1) Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag og overflader på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager og dertilhørende arealer.

 • 2) Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag og overflader på landbrugsejendommes driftsbygninger og dertilhørende arealer.

Stk. 2 Arbejder nævnt i stk. 1 må kun udføres, hvis nedsivningsanlægget anbringes på ejendommens egen grund og udføres i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet og i overensstemmelse med krav fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 3 Det er ikke tilladt uden autorisation som kloakmestervirksomhed at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer. Det er endvidere ikke tilladt uden autorisation som kloakmestervirksomhed at udføre lagertanke til brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner.

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 546 af 30. maj 2014 om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre ophæves.