Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1679 af 10. december 2023

I medfør af § 8, stk. 2, og § 158, stk. 2 og 3, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Regionsrådet skal yde gratis vaccination mod de i § 2 nævnte smitsomme sygdomme m.v. til personer, der har bopæl her i landet eller ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, og som tilhører de persongrupper, der fremgår af bestemmelsen.

Stk. 2 Ved EU-retten eller internationale aftaler forstås:

 • 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger,

 • 2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger,

 • 3) Nordisk Konvention om Social Sikring,

 • 4) Aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen) med senere ændringer ved afgørelser fra Det Blandede EØS-udvalg,

 • 5) Aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer som ændret ved afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af sociale sikringsordninger, og

 • 6) rettigheder som vandrende arbejdstagere efter artikel 45 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Stk. 3 Refusion af udgifter til vaccination af personer, der er sygesikret til udgift for et andet land, som i medfør af EU-retten eller internationale aftaler skal overføres til det danske sundhedsvæsen, tilfalder den region, der har afholdt udgiften, jf. sundhedslovens § 264, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 564 af 29. april 2015 om refusion af offentlige sundhedsydelser og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten.

§ 2

Tilbuddet om gratis vaccination efter § 1, stk. 1, omfatter:

 • 1) Vaccination mod kighoste, difteri, stivkrampe og polio for personer under 18 år.

 • 2) Vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde til personer under 18 år.

 • 3) Vaccination mod mæslinger til ikke-immune personer over 18 år.

 • 4) Vaccination mod røde hunde til ikke-immune kvinder i den fødedygtige alder.

 • 5) Vaccination mod Hæmophilus influenzae, type b (Hib) for personer under 6 år.

 • 6) Vaccination mod pneumokoksygdom for personer under 2 år.

 • 7) Vaccination mod livmoderhalskræft (HPV) for piger fra det fyldte 12. år og inden det fyldte 18. år.

 • 8) Vaccination mod analkræft (HPV) for drenge, som fylder 12 år den 1. juli 2019 eller senere. Vaccinationen tilbydes inden det fyldte 18. år (drenge født efter 30. juni 2007).

 • 9) Vaccination mod kighoste til gravide.

§ 3

De i § 2 nævnte vaccinationer kan foretages af enhver læge, der i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1059 af 26. juli 2023 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. ophæves.