Bekendtgørelse om disciplinarnævn

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om disciplinarnævn er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1118 af 23. november 2005

I medfør af § 17, stk. 4, i militær disciplinarlov, lov nr. 532 af 24. juni 2005, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Disciplinarnævnets kompetence og organisation
§ 1

Disciplinarnævnet behandler klager over afgørelser truffet af disciplinarchefen, jf. militær disciplinarlov § 15.

§ 2

Disciplinarnævnet består af en byretsdommer som formand, en repræsentant for forsvaret og en repræsentant fra den personelgruppe, som den, der er pålagt et disciplinarmiddel, tilhører. Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem. Stedfortræderen for formanden skal være byretsdommer.

Stk. 2 Medlemmerne og stedfortræderne udpeges for 4 år. Medlemmet og stedfortræderen repræsenterende det værnepligtige personel udpeges for en forud fastsat periode efter indstilling fra de værnepligtiges talsmandsorgan. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3 Forsvarets Personeltjeneste udpeger en sekretær for nævnet og bistår i øvrigt nævnets sekretariat.

§ 3

Formanden tilrettelægger disciplinarnævnets arbejde, herunder arbejdet i sekretariatet, og drager omsorg for forberedelsen af sagerne. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne på nævnets møder.

§ 4

Formanden foranlediger, at nævnets medlemmer indkaldes til behandling og afgørelse af sagerne. Er et medlem forhindret i at deltage i behandlingen af en sag, skal stedfortræderen for den pågældende indkaldes.

Stk. 2 Disciplinarnævnet er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer deltager.

Forberedelsen af sagerne
§ 5

Den, der er blevet pålagt et disciplinarmiddel af en disciplinarchef, kan inden 4 uger fra forkyndelsen af afgørelsen indbringe afgørelsen for disciplinarnævnet ved at fremsætte begæring herom til disciplinarchefen.

Stk. 2 Disciplinarchefen foranlediger klagen skriftligt indbragt for disciplinarnævnet. Samtidig afgiver disciplinarchefen en skriftlig udtalelse samt en redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder, bilagt sagens dokumenter, til nævnet.

§ 6

Formanden kan på nævnets vegne beslutte, at nævnet skal behandle en klage selv om klagen ikke er rettidigt indbragt for nævnet.

Stk. 2 Formanden kan på nævnets vegne beslutte, at en klage skal tillægges opsættende virkning.

§ 7

Klageren skal gøres bekendt med det materiale, der er fremkommet i sagen, og have lejlighed til at afgive en udtalelse.

Stk. 2 Formanden kan på nævnets vegne fastsætte en frist for afgivelse af udtalelsen efter stk. 1 med den virkning, at nævnet træffer afgørelse i sagen efter fristens udløb, selvom udtalelsen ikke er fremkommet.

§ 8

Formanden kan på nævnets vegne indhente yderligere oplysninger om sagen.

Afgørelsen af sagen
§ 9

Disciplinarnævnets afgørelser træffes efter rådslagning på et møde eller efter formandens beslutning ved skriftlig votering.

Stk. 2 Disciplinarchefens afgørelse kan ikke ændres af nævnet til skade for den, der er blevet pålagt et disciplinarmiddel.

Stk. 3 Hvis nævnets afgørelse indebærer en ophævelse eller formildelse af et allerede udstået disciplinarmiddel, skal der samtidig tages stilling til, om ændringen skal medføre økonomisk godtgørelse eller anden kompensation.

§ 10

Disciplinarnævnets afgørelser træffes ved stemmeflertal. Kan der ikke opnås stemmeflertal er formandens stemme afgørende.

§ 11

Nævnets møder er ikke offentlige.

Stk. 2 Hvis klagen behandles på et møde, er klageren berettiget til eventuelt ved repræsentant, der har fuldmagt til at give møde, at afgive en mundtlig redegørelse om sagen. Møder klageren ikke, kan afgørelse træffes på det foreliggende grundlag.

Stk. 3 Klageren eller dennes repræsentant har ikke adgang til at overvære nævnets rådslagning eller afstemning.

§ 12

Disciplinarnævnets afgørelser skal begrundes, og den numeriske stemmefordeling angives. Er afgørelsen truffet mod formandens stemme, skal dette angives.

Stk. 2 Klageren underrettes skriftligt om den trufne afgørelse. Samtidig underrettes disciplinarchefen.

Stk. 3 Disciplinarnævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene.

§ 13

Har nævnet ikke truffet afgørelse inden for 2 måneder efter, at sagen er indbragt for nævnet, kan disciplinarchefens afgørelse indbringes for domstolene.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
§ 14

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 108 af 11. marts 1974 om disciplinarnævn og ankenævn.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 108 af 11. marts 1974 om disciplinarnævn og ankenævn finder dog forsat anvendelse i sager afgjort efter de hidtil gældende regler i militær retsplejelov kapitel 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 30. september 1987.