Militærdisciplinarloven § 15

Denne konsoliderede version af militærdisciplinarloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Militær disciplinarlov

Lov nr. 532 af 24. juni 2005,
som ændret ved lov nr. 538 af 08. juni 2006 og lov nr. 1550 af 19. december 2017

§ 15

Disciplinarchefens afgørelse kan inden 4 uger fra forkyndelsen af afgørelsen forlanges indbragt for disciplinarnævnet. Afgørelsen kan ikke ændres til skade for den, der er blevet pålagt disciplinarmidlet.

Stk. 2 Disciplinarnævnet kan beslutte at behandle klagen trods fristoverskridelse, hvis overskridelsen må anses for undskyldelig.

Stk. 3 Klage til disciplinarnævnet har ikke opsættende virkning, medmindre nævnet bestemmer det.