Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1479 af 5. december 2023

I medfør af § 23, stk. 4, § 49, stk. 1 og 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 26. maj 2023, og § 30, stk. 2, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 6 af 4. januar 2023, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Jagtammunition til riflede våben der må anvendes til jagt på og regulering af vildt
§ 1

Følgende skydevåben må, når de er i forsvarlig stand, anvendes til jagt og til regulering efter reglerne i bekendtgørelse om vildtskader:

 • 1) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, der højst er af kaliber 12, og som ikke kan indeholde mere end 2 patroner jf. dog stk. 2.

 • 2) Riflede våben, bortset fra helautomatiske rifler. Halvautomatiske rifler må dog højst kunne indeholde 3 patroner jf. stk. 3, medmindre andet tillades af Naturstyrelsen efter bekendtgørelse om vildtskader.

Stk. 2 Haglgeværer, der er konstrueret til at kunne indeholde mere end 2 patroner, må dog anvendes, hvis de forsynes med en permanent anordning, der sikrer, at våbnet højst kan indeholde 2 patroner.

Stk. 3 Halvautomatiske rifler, der er konstrueret til at kunne indeholde mere end 3 patroner, må dog anvendes, hvis magasinet forsynes med en permanent anordning, der sikrer, at våbnet højst kan indeholde 3 patroner. Der må maksimalt lades med 2 patroner i magasinet og 1 patron i kammeret.

Stk. 4 Haglgeværer må anvendes på de vildtarter, der er nævnt i klasse 2-5 jf. bilag 1, dog ikke på sæler. Jagt på råbuk med haglgevær må dog ikke finde sted i perioden 16. maj-15. juli.

Stk. 5 Haglgeværer af kaliber mindre end 20 må alene anvendes på de vildtarter, der er nævnt i klasse 5 jf. bilag 1.

Stk. 6 I riflede våben, hvor drivmidlet er luft, skal projektilet være mindst 5,5 mm i diameter.

Stk. 7 Revolvere og pistoler må ikke anvendes til jagt og regulering.

Stk. 8 Anvendelse af udskiftelige boringer med riffelgange i glatløbede haglgeværer medfører ikke, at geværet betragtes som et riflet våben.

Ammunition
§ 2

Haglpatroner til glatløbede haglgeværer må anvendes til jagt og regulering, når følgende krav er overholdt:

 • 1) Patroner med hagl, der har en vægtfylde på 7g/cm3 eller derover.

 • 2) Patroner med hagl, der har en vægtfylde på 9g/cm3 eller derunder, skal have en udgangshastighed (V1,5) på mindst 400 m/sek.

 • 3) Patroner med hagl, der har en vægtfylde større end 9g/cm3, skal have en udgangshastighed (V1,5) på mindst 375 m/sek.

Stk. 2 Hagl i haglpatroner må maksimalt have en diameter på 4 mm.

Stk. 3 Kuglepatroner i glatløbede haglgeværer må ikke anvendes til jagt eller regulering.

Stk. 4 Haglpatroner med hagl af bly, må ikke

 • 1) forhandles, medtages eller anvendes til jagt eller regulering, eller

 • 2) medtages eller anvendes til flugtskydning, herunder på skydebaner.

§ 3

Jagtammunition til riflede våben må anvendes til jagt på og regulering af de i bilag 1 anførte arter, når de anførte minimumskrav er overholdt.

Stk. 2 I jagtammunition til riflede våben til jagt på eller regulering af klasse 1 og klasse 2 vildt, jf. bilag 1, skal projektilet være ekspanderende eller fragmenterende.

Stk. 3 Projektiler i jagtammunition til riflede våben indeholdende en koncentration af bly, der er lig med eller større end 1 vægtprocent, må ikke medtages eller anvendes til jagt eller regulering, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Jagtammunition med randtænding eller jagtammunition afskudt fra luft- og fjedervåben er undtaget fra kravet i stk. 3.

Stk. 5 Der må ikke i forbindelse med jagt og regulering anvendes våben, som kan anvende ammunition i kaliber 50 BMG.

Jagt med bue og pil
§ 4

Den, der har bestået buejagtprøven eller tilsvarende prøve, i bekendtgørelse om jagttegn, har ret til at anvende den buetype, der er aflagt prøve med.

Stk. 2 Alle jagtbare arter af pattedyr og fugle, bortset fra muflon og vildsvin, må jages med bue.

Stk. 3 Under buejagt må der kun anvendes bue og pil, som opfylder de krav, der er angivet i § 5.

§ 5

Krav til buen og pilen:

 • 1) Ved buejagt på kronvildt, dåvildt og sikavildt skal anslagsenergien (Eo) være mindst 80 joule og pilevægten mindst 33 gram.

 • 2) Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås skal anslagsenergien (E0) være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 25 g. Dog skal anslagsenergien ved brug af pil med mekanisk spids være mindst 70 Joule.

 • 3) Ved jagt på andre vildtarter skal anslagsenergien (E0) være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 20 g. Dog skal anslagsenergien ved brug af pil med blunt være mindst 70 Joule.

 • 4) En evt. stabilisator må højst være 35 cm. Pilehylder og andre anordninger, der tillader afskydning af mere end én pil ad gangen, må ikke anvendes.

 • 5) Anordninger, der fungerer ved at forspænde strengen, må ikke anvendes.

 • 6) Ved jagt på flyvende vildt med skarp od skal der anvendes flu-flu pile.

Stk. 2 Krav til jagtodden (pilespidsen):

 • 1) Ved jagt på kronvildt, dåvildt og sikavildt skal jagtodden være med fast spids, mindst 3-bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm.

 • 2) Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås skal jagtodden mindst være 3-bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm.

 • 3) Ved jagt på kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt, ræv, hare og gås må der ikke anvendes blunt.

 • 4) Ved jagt på andre vildtarter end kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt, ræv, hare og gås skal jagtodden mindst være 2-bladet og have en skærende diameter på mindst 20 mm eller en blunt med mindst 16 mm på anslagsfladen.

 • 5) Jagtodden skal være fremstillet af stål og må ikke være forsynet med modhager.

 • 6) Jagtodden må ikke være forsynet med eksplosiver eller gift.

§ 6

Jagttegnsindehavere, som har afgivet skud med bue og pil til et stykke kronvildt, dåvildt eller sikavildt, skal foretage digital indberetning til Miljøstyrelsen, medmindre vedkommende er fritaget for tilslutning til Digital Post, jf. bekendtgørelse om forvaltning af Digital Post fra offentlige afsendere. Indberetningen skal ske for hvert skud eller nedlagt stykke vildt og kan ske i løbet af det pågældende jagtår. Indberetningen skal dog ske senest den 31. marts i det efterfølgende jagtår.

Stk. 2 Indberetningen efter stk. 1, skal mindst indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Hvilken vildtart der er afgivet skud til eller nedlagt.

 • 2) Hvilken buetype og piletype der er anvendt, og under hvilken jagtform skuddet er afgivet, eller vildtet er nedlagt.

 • 3) Tidspunkt og stedangivelse for jagten.

 • 4) Om der har været tilkaldt en bemyndiget hundefører efter bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt.

 • 5) En nærmere beskrivelse af det afgivne skud.

Stk. 3 Nærmere oplysninger om indberetning fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Dispensation, straf og ikrafttræden
§ 7

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 1, stk. 5, § 2, stk. 2 og 4, nr. 2, § 3, stk. 1, § 5 og § 6, stk. 1.

Stk. 2 Miljøstyrelsens afgørelser i henhold til bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 8

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 971 af 21. juni 2022 om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v. ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 For så vidt angår bly i projektiler i jagtammunition til riflede våben jf. § 3, stk. 3, finder de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1397 af 22. september 2020 om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v. anvendelse indtil 31. marts 2024.