Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1292 af 19. september 2022

I medfør af § 96 a, stk. 1 og 4, og § 96 c, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 24. januar 2022, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Generelle forhold om udmåling
§ 1

Kommunalbestyrelsens tildeling af hjælp og fastsættelse af timetallet efter §§ 95 eller 96 i lov om social service danner grundlag for udmåling af det kontante tilskud til ansættelse af hjælpere og tilskud til borgerstyret personlig assistance.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal ved fastsættelse af timetallet sikre, at der tages højde for timer til oplæring af hjælpere. Kommunalbestyrelsen skal desuden tage højde for timer til personalemøder, når borgeren har ansat mere end en hjælper, samt til medarbejderudviklingssamtaler m.v.

§ 2

Tilskud til ansættelse af hjælpere og tilskud til borgerstyret personlig assistance skal udmåles på samme vilkår og med samme beløb, uanset om borgeren er arbejdsgiver for hjælperne eller har indgået aftale om at overføre tilskuddet til en nærtstående eller til en af socialtilsynet godkendt forening eller privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne.

§ 3

Det kontante tilskud efter § 5, stk. 1-3 og 5, samt §§ 8 og 10 fastsættes en gang årligt, jf. dog 2. pkt. og stk. 2. Tilskud omfattet af 1. pkt. skal reguleres ved generelle ændringer i grundlaget for udmålingen.

Stk. 2 Tilskud efter § 10 skal reguleres ved væsentlige ændringer i forudsætningerne for udmålingen.

Stk. 3 Tilskuddet kan maksimalt udgøre de faktiske omkostninger, der er forbundet med ordningen.

Stk. 4 De samlede omkostninger pr. time til ansættelse af hjælpere eller til borgerstyret personlig assistance kan maksimalt udgøre et beløb, der svarer til kommunalbestyrelsens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælp efter § 83 i lov om social service, ledsagelse efter § 97 i lov om social service og afløsning og aflastning efter § 84 i lov om social service.

§ 4

Tilskuddet efter § 5, stk. 1-3 og 5, og § 8 skal udmåles ud fra et budget opstillet af kommunalbestyrelsen. I budgettet skal fordelingen af de enkelte poster, der ligger til grund for budgettet, være anført. Budgetposterne skal være sammenlignelige med omkostningerne ved tilsvarende aktiviteter.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal dække omkostninger efter § 5, stk. 4, og tilskud efter §§ 6, 7 og 9 efter regning.

Almindelige omkostninger ved ansættelse af hjælpere m.v.
§ 5

Kommunalbestyrelsen skal ved beregningen af tilskuddet foretage en konkret vurdering af borgerens behov, og herunder behov der kan medføre, at det er nødvendigt at ansætte hjælpere med særlige kvalifikationer herunder en særlig faglig baggrund. Ved udmålingen af tilskud til dækning af omkostninger til løn til hjælpere skal kommunalbestyrelsen ved beregningen af tilskuddet som minimum tage udgangspunkt i grundlønnen for sammenlignelige faggrupper, og kommunalbestyrelsen skal anvende samme udgangspunkt ved beregning af alle elementer af lønnen, jf. stk. 2.

Stk. 2 Ved udmålingen af tilskuddet til løn pr. time efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen sikre, at der ved beregningen sikres den nødvendige rummelighed i udmålingen og herunder tages højde for

 • 1) tidsbestemte tillæg,

 • 2) stedbestemte tillæg,

 • 3) funktions- og kvalifikationstillæg m.v.,

 • 4) arbejdsmarkedspension og

 • 5) anciennitet.

Stk. 3 Ved udmåling af tilskud til løn efter stk. 2 kan der i helt særlige tilfælde udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren i tidsrummet fra kl. 23.00 til 06.00, når der alene er én hjælper til stede. Desuden kan der, når mere end én hjælper er til stede, hele døgnet udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til de tilstedeværende hjælpere ud over den hjælper, der udfører aktiviteter for borgeren. Ved rådighedstimer forstås timer, hvor der kun undtagelsesvis udføres aktiviteter for borgeren.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen skal dække omkostninger til løn under sygdom til handicaphjælpere, der har mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og mindst 74 timers arbejde i denne periode, samt omkostninger til barnets 1. og 2. sygedag. Ved løn forstås løn inklusive fast påregnelige tillæg.

Stk. 5 Ved udmåling af tilskud efter stk. 2 og 3 skal der desuden tages højde for omkostninger til feriepenge, feriegodtgørelse og ferie m.v. efter lov om ferie, ATP samt eventuelle andre lovpligtige bidrag.

§ 6

Kommunalbestyrelsen skal dække omkostninger til nødvendige forsikringer, der er forbundet med ansættelse af hjælpere, og omkostninger ved bidrag i henhold til barselsudligningsloven. Hvis udbetalingen fra barselsudligningsordningen er mindre end omkostningerne til fast påregnelig løn for hjælperen, dækkes forskellen af kommunalbestyrelsen. Det er dog en forudsætning herfor, at hjælperen opfylder beskæftigelseskravet i § 27 i barselsloven.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal dække omkostninger til nødvendige kurser for hjælpere.

§ 7

Kommunalbestyrelsen skal dække nødvendige omkostninger , således at arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Kommunalbestyrelsen skal ved udmålingen af tilskuddet vurdere, om der er tale om arbejde omfattet af det begrænsede område efter § 2, stk. 3, jf. § 2, stk. 2, nr. 1, i lov om arbejdsmiljø, eller om der er tale om hele området efter § 2, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø.

Særlige omkostninger ved overførsel af tilskud eller til lønadministration
§ 8

Kommunalbestyrelsen skal udmåle et tilskud til særlige opgaver forbundet med at være arbejdsgiver, herunder omkostninger ved

 • 1) ansættelses- og afskedigelsesprocedurer i forhold til hjælpere,

 • 2) oplæring og vejledning af borgeren i de opgaver, der følger af at modtage hjælp i form af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller borgerstyret personlig assistance,

 • 3) bistand til borgeren med rekruttering af hjælpere m.v.,

 • 4) i et vist omfang at medvirke til at sikre vikardækning,

 • 5) lønadministration m.v. og

 • 6) regnskab, ledelse og kontorhold inklusive afledte omkostninger til IT, husleje m.v.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal dog ikke udmåle tilskud efter stk. 1, når borgeren selv er arbejdsgiver for hjælperne, eller når tilskuddet er overført til en nærtstående.

Stk. 3 De omkostninger, som foreningerne og de private virksomheder har ved socialtilsynets godkendelse og tilsyn, indgår ikke i kommunalbestyrelsens udmåling af tilskud efter stk. 1.

§ 9

Kommunalbestyrelsen skal, når borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver for hjælperne, dække nødvendige omkostninger ved lønadministration, herunder lønudbetaling, indbetaling af skat, ATP m.v., medmindre borgeren eller den nærtstående vælger at lade kommunalbestyrelsen varetage lønudbetaling m.v. efter § 95, stk. 6, og § 96, stk. 4, i lov om social service.

Andre omkostninger forbundet med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance
§ 10

Kommunalbestyrelsen skal udmåle et tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjælpere til hjælp i og uden for hjemmet, i det omfang kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering finder, at borgerens omkostninger hertil ikke dækkes efter § 16 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Udbetaling af tilskud
§ 11

Kommunalbestyrelsen udbetaler tilskud efter §§ 95 og 96 i lov om social service månedsvis forud, hvis borgeren selv eller en nærtstående modtager tilskuddet, og månedsvis bagud, hvis der er indgået aftale om, at tilskuddet overføres til en godkendt forening eller privat virksomhed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Tilskud efter § 5, stk. 4, og §§ 6, 7 og 9 udbetales efter regning. Kommunalbestyrelsen og borgeren aftaler nærmere herom.

§ 12

Tilskud til ansættelse af hjælpere og til borgerstyret personlig assistance udbetales til borgeren, eller til tilskudsmodtageren, når tilskuddet ydes efter reglerne i § 95, stk. 3 og 4, i lov om social service, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Hvis borgeren eller tilskudsmodtageren har indgået aftale om at overføre sit tilskud til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, udbetaler kommunalbestyrelsen det udmålte tilskud hertil. Kommunalbestyrelsen kan kun udbetale tilskuddet til en forening eller privat virksomhed, hvis denne er godkendt af socialtilsynet. Tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at have hjælpere i og uden for hjemmet, jf. § 10, udbetales dog direkte til borgeren eller tilskudsmodtageren.

Stk. 3 Hvis kommunalbestyrelsen varetager lønadministration m.v. for en borger eller en nærtstående, udbetales alene tilskud til dækning af borgerens eller tilskudsmodtagerens direkte og indirekte omkostninger forbundet med hjælpen, jf. § 10.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsens udbetaling af tilskud til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, sker med en måneds varsel fra udgangen af den måned, hvor der er indgået aftale om overførsel af tilskuddet, medmindre andet er aftalt mellem borger eller tilskudsmodtager og den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed.

§ 13

Kommunalbestyrelsen varetager udbetaling af løn m.v. til hjælpere ved opsigelse på grund af dødsfald, når borgeren ikke har overført sit tilskud til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

Regnskab, tilbagebetaling m.v.
§ 14

Der skal udarbejdes et årligt regnskab for tilskud til ansættelse af hjælpere og til borgerstyret personlig assistance efter §§ 5-9.

Stk. 2 Regnskabet skal også indeholde en opgørelse over udmålte og forbrugte timer.

Stk. 3 Regnskabet udarbejdes af borgeren eller tilskudsmodtageren, jf. § 95, stk. 3 og 4, i lov om social service eller den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, som borgeren har overført tilskuddet til, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen udarbejder regnskab, når kommunalbestyrelsen varetager lønadministration m.v. efter § 95, stk. 6, eller § 96, stk. 4, i lov om social service.

§ 15

I det omfang, der er forbrugt færre timer end udmålt, skal tilskuddet hertil, jf. § 5, tilbagebetales til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Borgeren kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at udbetalt tilskud til uforbrugte timer, jf. stk. 1, overføres til det efterfølgende år og anvendes efter nærmere aftale. Når der ikke er behov for at opspare og overføre timer, kan kommunalbestyrelsen modregne tilskud til uforbrugte timer i førstkommende udbetaling.

§ 16

Tilskud, der ikke er anvendt til de formål, der er nævnt i §§ 95, 96 og 96 a i lov om social service, skal tilbagebetales til kommunalbestyrelsen.

Ikrafttræden
§ 17

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1069 af 30. juni 2020 om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service ophæves.