Serviceloven § 96

Denne konsoliderede version af serviceloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om social service

Lov nr. 573 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 22. januar 2024

§ 96

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Stk. 2 Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. En aftale om overførsel af tilskuddet til en forening eller privat virksomhed er ikke bindende for borgeren, hvis foreningen eller den private virksomhed ikke var godkendt af socialtilsynet på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis foreningen eller den private virksomhed ikke på dette tidspunkt gjorde borgeren bekendt med dette.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren.

Stk. 4 I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v.

Eksterne henvisninger

Socialtilsynsbekendtgørelsen § 1, stk. 1, nr. 5 Socialtilsynsbekendtgørelsen § 18, stk. 3 Socialtilsynsbekendtgørelsen § 19, stk. 1 Socialtilsynsbekendtgørelsen § 26, stk. 1 Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet § 3, stk. 4 Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. § 1, stk. 6 Boligstøtteloven § 2a, stk. 3 Boligstøtteloven § 12, stk. 4 Boligstøtteloven § 14, stk. 3 Boligstøtteloven § 22, stk. 3, nr. 3 Boligstøtteloven § 23, stk. 1 Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse § 1, stk. 3 Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet § 8, stk. 2 Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service § 11, stk. 1 Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service § 16, stk. 1 Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 48, stk. 3, nr. 1 Sundhedsloven § 88a, stk. 1 Sundhedsloven § 88a, stk. 2 Sundhedsloven § 205d, stk. 1 Sundhedsloven § 240a, stk. 1 Sundhedsloven § 240a, stk. 2 Sundhedsloven § 240a, stk. 3 Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn § 6, stk. 1 Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn § 6, stk. 1, nr. 2 Socialtilsynsloven § 18a, stk. 1 Socialtilsynsloven § 18b, stk. 2 Socialtilsynsloven § 18b, stk. 5 Socialtilsynsloven § 18e, stk. 1 Socialtilsynsloven § 18g, stk. 1 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 2, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 3, stk. 1