Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 620 af 01. juni 2017

I medfør af § 126 b, stk. 5, § 126 c, stk. 6, § 126 d, stk. 7, § 175 b, stk. 9, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lov nr. 1549 af 13. december 2016, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskaber og koncerner eller grupper omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Et gruppe 1-forsikringsselskabs opgørelse af kapitalgrundlaget skal udover reglerne i artikel 62-82 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Opgørelsen af kapitalgrundlaget for koncernen eller gruppen skal udover reglerne i artikel 331-334 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) foretages i overensstemmelse med § 13.

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

Ved overskudskapital forstås i denne bekendtgørelse den del af den akkumulerede fortjeneste, som ikke er afsat til udlodning til forsikringstagerne og de begunstigede, og dermed ikke anses for at være en forsikringsforpligtelse.

Stk. 2 Ved særlige bonushensættelser (type B) forstås:

 • 1) Kapitalgrundlagselementer, der efter forudgående aftale med forsikringstagerne eller de aftaleparter, der indgår forsikringerne på de forsikredes vegne, er opbygget af midler fra forsikringernes andel af det realiserede resultat, jf. § 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed, til fordel for de forsikrede, men som ikke anses som forsikringsforpligtelser, og som opfylder følgende:

  • a) De er knyttet til forsikringerne individuelt eller kollektivt på en sådan måde, at den enkelte forsikrings andel med tilhørende afkast til enhver tid kan beregnes.

  • b) De indgår ikke beløbsmæssigt som en del af bestanden af forsikringer ved beregning af den andel af det realiserede resultat, jf. § 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed, som skal tilføres bestanden.

  • c) De skal overføres til de enkelte forsikringer senest samtidig med udbetalingen af ydelser under forsikringen.

  • d) De skal løbende tildeles samme forholdsmæssige afkast, som det afkast egenkapitalen tilskrives før skat, hvad enten dette afkast er negativt eller positivt.

  • e) De skal indgå fuldt ud ved beregning og udbetaling af tilbagekøbsværdier, jf. dog stk. 3, overførsler fra et selskab til et andet, jobskifte og virksomhedsoverdragelse eller virksomhedsomdannelse, jf. § 20, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Kapitalgrundlagselementer, der er opbygget af uigenkaldelige overførsler fra egenkapitalen til fordel for de forsikrede, men som ikke anses som forsikringsforpligtelser, og som opfylder følgende:

  • a) De bringes over en periode til at opfylde betingelserne i nr. 1, litra a, c og e, efter en nærmere fastsat fordelingsregel, der opfylder betingelserne i § 7.

  • b) Det overførte beløb opfylder betingelserne i nr. 1, litra b og d.

  • c) Selskabet skal kunne vælge at lade dem indgå ved beregning og udbetaling af tilbagekøbsværdier, jf. dog stk. 3, overførsler fra et selskab til et andet, jobskifte og virksomhedsoverdragelse eller virksomhedsomdannelse, jf. § 20, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3 Ved beregning og udbetaling af tilbagekøbsværdier, jf. stk. 2, nr. 1, litra e, og nr. 2, litra c, kan kapitalgrundlagselementerne kun medtages, såfremt tier 1-kapitalelementerne i selskabet tilsammen udgør solvenskapitalkravet.

Kapitel 3 Opgørelse af kapitalgrundlag
§ 3

Udover reglerne i artikel 68-81 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) finder §§ 4 og 5 anvendelse for opgørelsen af kapitalgrundlaget.

§ 4

Et gruppe 1-forsikringsselskabs kapitalgrundlag, jf. § 126 b, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, indeholder kapitalgrundlagselementer, der opdeles i tre tiers.

Stk. 2 Gruppe 1-forsikringsselskabets klassificering af et kapitalgrundlagselement afhænger af, om elementet er et basiskapitalgrundlagselement eller et supplerende kapitalgrundlagselement, og i hvilket omfang det er kendetegnet ved følgende karakteristika:

 • 1) Tilgængelighed: Elementet er tilgængeligt, eller kan kræves indbetalt, til i fuldt omfang at absorbere tab både som sikring af forsikringsselskabets fortsatte drift og i tilfælde af likvidation.

 • 2) Evne til at absorbere tab: Elementets samlede beløb kan benyttes til at absorbere tab i tilfælde af likvidation og elementets ejers krav er efterstillet alle andre ikke-efterstillede krav herunder forsikringsforpligtelser over for forsikringstagere og de begunstigede.

§ 5

Et gruppe 1-forsikringsselskab skal ved vurderingen af, i hvilket omfang et kapitalgrundlagselement er kendetegnet ved de i § 4, stk. 2, nævnte karakteristika medtage følgende faktorer:

 • 1) Elementets varighed, herunder om det har en fastsat løbetid eller ej.

 • 2) Om elementet er behæftet med krav om eller tilskyndelser til indløsning af det nominelle beløb.

 • 3) Om elementet er behæftet med obligatoriske faste gebyrer.

 • 4) Om elementet er behæftet med andre byrder.

Stk. 2 Har et kapitalgrundlagselement en fastsat løbetid, tages der hensyn til elementets varighed i forhold til varigheden af selskabets forsikringsforpligtelser.

Kapitel 4 Overskudskapital og fordelingsregel
§ 6

Særlige bonushensættelser (type B) anses som overskudskapital.

§ 7

Fordelingsreglen, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, litra a, skal anmeldes til Finanstilsynet, før reglen kan finde anvendelse.

Stk. 2 Fordelingen må maksimalt vare i 10 år regnet fra det tidspunkt, hvor beløbet oprindeligt blev uigenkaldeligt overført fra egenkapitalen.

Kapitel 5 Klassificering af specifikke kapitalgrundlagselementer
Remburser og garantier
§ 8

Remburser og garantier til gruppe 1-forsikringsselskaber klassificeres som supplerende kapitalgrundlagselementer af tier 2, såfremt rembursen eller garantien er udstedt og stillet af kreditinstitutter og forvaltes af et uafhængigt selskab.

Fremtidige fordringer
§ 9

Fremtidige fordringer, som gensidige forsikringsselskaber med variable bidrag, der udelukkende forsikrer risici i forsikringsklasse 6, 12 og 17, jf. bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af opkrævning af ekstra præmieindbetalinger inden for de følgende 12 måneder, klassificeres som supplerende kapitalgrundlagselementer af tier 2.

Stk. 2 Fremtidige fordringer, som gensidige forsikringsselskaber med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af opkrævning af ekstra præmieindbetalinger inden for de følgende 12 måneder, og som ikke er omfattet af stk. 1, klassificeres som supplerende kapitalgrundlagselementer af tier 2, såfremt de i vidt omfang er kendetegnet ved de i § 4, stk. 2, nævnte karakteristika.

Kapitel 6 Supplerende kapitalgrundlagselementer
§ 10

Udover reglerne i artikel 62-67 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) finder stk. 3 og 4 anvendelse for Finanstilsynets godkendelse af et supplerende kapitalgrundlagselement, jf. § 126 b, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Det beløb, som fastsættes for hvert supplerende kapitalgrundlagselement, skal afspejle elementets tabsabsorberingsevne og bygge på forsigtige og realistiske antagelser. Hvis et supplerende kapitalgrundlagselement har en fast nominel værdi, skal beløbet for det pågældende kapitalgrundlagselement svare til dets nominelle værdi, såfremt det på passende vis afspejler elementets tabsabsorberingsevne.

Stk. 3 Finanstilsynet godkender ét af følgende:

 • 1) Et beløb for hvert supplerende kapitalgrundlagselement.

 • 2) En metode til opgørelse af størrelsen af hvert supplerende kapitalgrundlagselement.

Stk. 4 Godkender Finanstilsynet et supplerende kapitalgrundlagselement i henhold til stk. 3, nr. 2, gives godkendelsen for en tidsbegrænset periode.

Kapitel 7 Solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet
§ 11

Det kapitalgrundlag, der kan anvendes til at dække det af forsikringsselskabet opgjorte solvenskapitalkrav, jf. § 126 c, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, udgøres af summen af tier 1-, tier 2- og tier 3-kapitalgrundlagselementer med de begrænsninger, der følger af artikel 82, stk. 1 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

§ 12

Det basiskapitalgrundlag, der kan anvendes til at dække det af selskabet opgjorte minimumskapitalkrav, jf. § 126 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, udgøres af summen af tier 1- og tier 2-kapitalgrundlagselementer med de begrænsninger, der følger af artikel 82, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Kapitel 8 Koncerner
§ 13

§§ 2-12, 14, 16 og 17 finder tilsvarende anvendelse for virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed ved opgørelse af kapitalgrundlaget for koncernen eller gruppen.

Kapitel 9 Straffebestemmelser
§ 14

Overtrædelse af §§ 5 og 7 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1724 af 16. december 2015 om opgørelse af kapitalgrundlag ophæves.

§ 16

Kapitalelementer, der er udstedt før den 18. januar 2015 og pr. 31. december 2015 kunne anvendes til at dække op til 50 pct. af den største værdi af det individuelle solvensbehov og kapitalkravet i den på dette tidspunkt gældende lov om finansiel virksomhed, skal i op til ti år efter den 1. januar 2016 klassificeres som basiskapitalgrundlag af tier 1, medmindre disse kapitalelementer kan klassificeres som tier 1- eller tier 2-kapitalgrundlagselementer.

§ 17

Kapitalelementer, der er udstedt før den 18. januar 2015 og pr. 31. december 2015 kunne anvendes til at dække op til 25 pct. af den største værdi af det individuelle solvensbehov og kapitalkravet i den på dette tidspunkt gældende lov om finansiel virksomhed, skal i op til 10 år efter den 1. januar 2016 klassificeres som basiskapitalgrundlag af tier 2.

§ 18

§ 7, stk. 2, finder ikke anvendelse for kollektive særlige bonushensættelser, som er opbygget af udlodninger fra egenkapitalen før den 1. juli 2011.