14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndtering af COVID-19 med henblik på ibrugtagning af bygninger m.v. til dagtilbud, skoler, institutioner og lignende

Bekendtgørelse nr. 859 af 05. maj 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndtering af COVID-19 med henblik på ibrugtagning af bygninger m.v. til dagtilbud, skoler, institutioner og lignende

I medfør af § 56, nr. 1 og 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Uanset § 2 i byggeloven kan eksisterende bygninger med kort varsel og uden krav om byggetilladelse tages i brug for dagtilbud, skoler, institutioner og lignende, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2 Ved ansøgning om byggetilladelse til transportable konstruktioner i brand- og konstruktionsklasse 2-4, som opstilles til brug for dagtilbud, skoler, institutioner og lignende, jf. stk. 3, hvor der ikke er tilknyttet en certificeret brandrådgiver og statiker, skal kommunalbestyrelsen foretage byggesagsbehandling af dokumentation for brand- og konstruktionsforhold, jf. kapitlerne 5 og 15 i bekendtgørelse om bygningsreglement 2018.

Stk. 3 Brug af eksisterende bygninger og transportable konstruktioner efter stk. 1 og 2 kan alene ske, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

Stk. 4 Eksisterende bygninger, der tages i brug efter stk. 1, skal leve op til krav til brand- og konstruktionsforhold i kapitlerne 5 og 15 i bekendtgørelse om bygningsreglement 2018.

Stk. 5 Forud for ibrugtagning efter stk. 1 skal der indhentes en udtalelse herom fra den relevante kommunalbestyrelse.

Stk. 6 Den tilladte brug efter stk. 1 og 2 skal ophøre, når betingelserne i stk. 3 ikke længere er opfyldt.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. maj 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 31. august 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelsen har virkning for bygninger og transportable konstruktioner, jf. § 1, stk. 1 og 2, som måtte være opført eller under opførelse fra den 8. april 2020.

profile photo
Profilside