14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndtering af COVID-19 med henblik på ibrugtagning af bygninger m.v. til dagtilbud, skoler, institutioner og lignende § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 859 af 05. May 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Uanset § 2 i byggeloven kan eksisterende bygninger med kort varsel og uden krav om byggetilladelse tages i brug for dagtilbud, skoler, institutioner og lignende, jf. dog stk. 3-6.

•••

Stk. 2 Ved ansøgning om byggetilladelse til transportable konstruktioner i brand- og konstruktionsklasse 2-4, som opstilles til brug for dagtilbud, skoler, institutioner og lignende, jf. stk. 3, hvor der ikke er tilknyttet en certificeret brandrådgiver og statiker, skal kommunalbestyrelsen foretage byggesagsbehandling af dokumentation for brand- og konstruktionsforhold, jf. kapitlerne 5 og 15 i bekendtgørelse om bygningsreglement 2018.

•••

Stk. 3 Brug af eksisterende bygninger og transportable konstruktioner efter stk. 1 og 2 kan alene ske, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

•••

Stk. 4 Eksisterende bygninger, der tages i brug efter stk. 1, skal leve op til krav til brand- og konstruktionsforhold i kapitlerne 5 og 15 i bekendtgørelse om bygningsreglement 2018.

•••

Stk. 5 Forud for ibrugtagning efter stk. 1 skal der indhentes en udtalelse herom fra den relevante kommunalbestyrelse.

•••

Stk. 6 Den tilladte brug efter stk. 1 og 2 skal ophøre, når betingelserne i stk. 3 ikke længere er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside