Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 29. september 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1717 af 19. december 2017

I medfør af § 113, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 1544 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Skema - Mærkning af demensegnede plejeboliger
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om mærkning af plejeboliger i forhold til deres egnethed for beboere med demens.

Stk. 2 Formålet med mærkningen er at vise, på hvilke punkter en plejebolig og et plejeboligcenter er demensegnet. Mærkningen belyser udelukkende de fysiske bygningsrelaterede rammer og dermed ikke plejen af demente.

§ 2

Følgende plejeboliger og de plejeboligcentre, hvori plejeboligerne er beliggende, er omfattet af denne bekendtgørelse:

Stk. 2 Følgende kan vælge at indberette demensmærkning efter denne bekendtgørelse:

Indberetning
§ 3

Kommunalbestyrelsen i et plejeboligcenters beliggenhedskommune indberetter mærkning af demensegnede plejeboliger omfattet af § 2, stk. 1, til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen indberetter mærkning af demensegnede plejeboliger omfattet af § 2, stk. 2, når den, der driver de pågældende boliger, anmoder herom.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal indberette mærkningen digitalt. Dette kan ske ved udfyldelse af en elektronisk version af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens skema, der er optaget som bilag 1, eller ved overførsel af data fra egen database i et format svarende til skemaet i bilag 1.

Stk. 4 Indberetning af mærkning for de enkelte plejeboligcentre som nævnt i § 2 skal være sket senest den 1. december 2017.

Ikrafttræden
§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. oktober 2017.