Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1740 af 27. august 2021

I medfør af § 33, stk. 7, og § 34 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Genåbning
§ 1

Private og offentlige grundskoler og 10.-klasseskoler, herunder efterskoler og frie fagskoler, samt skoler og uddannelsesinstitutioner, der udbyder forberedende grunduddannelse, ungdoms- og voksenuddannelser, herunder indtægtsdækket virksomhed, der i en periode har været helt eller delvist lukket af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19, genåbnes. Dette gælder også for skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud m.v., der modtager elever fra skoler og institutioner omfattet af 1. pkt.

§ 2

Samtlige private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og obligatoriske tilbud samt andre institutioner og pasningsordninger på Børne- og Undervisningsministeriets område, der i en periode har været helt eller delvist lukket af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af covid-19, gennemfører eller fortsætter en genåbning i overensstemmelse med stk. 2.

Stk. 2 Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v. omfattet af stk. 1, iværksætter og tilrettelægger genåbning under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Kapitel 2 Test for covid-19
§ 3

Efterskoler og frie fagskoler skal have kapacitet på skolen eller institutionen til at gennemføre undersøgelse for covid-19, jf. stk. 3-5 og §§ 4-6, af elever, kursister, deltagere og ansatte. Dette omfatter ikke undersøgelse af elever, kursister, deltagere og ansatte, når disse deltager i eller giver undervisning, som er forlagt til en virksomhed (virksomhedsforlagt undervisning).

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan etablere kapacitet på skoler og institutioner til at gennemføre undersøgelse for covid-19, jf. stk. 3-5 og §§ 4-6, af elever i 8.-10. klasse, samt for ansatte i grundskoler, skolefritidsordninger, fritidshjem, klub- og fritidstilbud m.v., der modtager elever fra grundskoler og 10. klasseskoler.

Stk. 3 Skolen eller institutionen kan etablere kapaciteten i samarbejde med en eller flere andre skoler og institutioner.

Stk. 4 Undersøgelser efter stk. 1 og 2 skal ske ved antigentest for covid-19 ved brug af testudstyr (testkit) udleveret af regionsrådet i den region, som skolen eller institutionen geografisk er beliggende i.

Stk. 5 Lederen af skolen eller institutionen skal sørge for, at skolen eller institutionen overholder de regler og retningslinjer og lignende, som sundhedsmyndighederne eller Børne- og Undervisningsministeriet har fastsat om bl.a. følgende forhold:

 • 1) De fysiske rammer, hvorunder undersøgelsen finder sted.

 • 2) Hygiejnemæssige retningslinjer for undersøgelsen.

 • 3) Indberetning af alle undersøgelsesresultater til Statens Serum Institut.

 • 4) Såfremt der ikke kan indberettes til Statens Serum Institut skal alle positive undersøgelsesresultater indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed via sikker mail.

 • 5) Håndtering af elever, kursister, deltagere og ansatte med positivt undersøgelsesresultat.

§ 4

Skolens eller institutionens undersøgelser af elever, kursister, deltagere og ansatte efter § 3, stk. 1 og 2, skal finde sted på eller i umiddelbar nærhed af alle skolens eller institutionens undervisningssteder.

Stk. 2 Undersøgelserne efter § 3, stk. 1 og 2, skal finde sted i elevens, kursistens, deltagerens og den ansattes skole- og arbejdstid, jf. dog 3. pkt. Skolens eller institutionens leder kan beslutte at afbryde, fremskynde eller udskyde undervisning for at gennemføre undersøgelse af elever, kursister og deltagere efter 1. pkt.  Lederen kan beslutte, at undersøgelse af elever, kursister og deltagere i særlige tilfælde kan ske i fastsatte perioder, der ligger umiddelbart forud for eller efter elevernes, kursisternes eller deltagernes skoletid.

§ 5

Ved en undersøgelse efter § 3, stk. 1 og 2, foretager eleven, kursisten, deltageren eller den ansatte selv podningen og den efterfølgende håndtering af podningen, jf. dog § 6. Skolen eller institutionen kan dog i særlige tilfælde tilbyde eleven, kursisten, deltageren eller den ansatte, at en supervisor, jf. § 6, foretager podningen og den efterfølgende håndtering af podningen.

§ 6

Skolen eller institutionen gennemfører undersøgelser efter § 3, stk. 1 og 2, herunder podning og efterfølgende håndtering af podningen, under medvirken af personer (supervisorer), som er ansat af og udpeget hertil af lederen af skolen eller institutionen. Supervisoren kan dog være udpeget hertil af lederen af skolen eller institutionen, hvis supervisoren ledelsesmæssigt direkte er til rådighed for skolen eller institutionen ved en aftale herom mellem på den ene side skolen eller institutionen og på den anden side en anden skole eller institution, et vikarbureau eller lignende.

Stk. 2 Skolens eller institutionens supervisorer skal have modtaget oplæring i at gennemføre skolens eller institutionens undersøgelser i overensstemmelse med reglerne herfor.

Stk. 3 Supervisorer har under ansvar over for lederen af skolen eller institutionen til opgave at påse følgende:

 • 1) At undersøgelsen, herunder elevers, kursisters, deltageres og ansattes podning og efterfølgende håndtering af podningen, udføres efter de instruktioner, der gælder for det pågældende testudstyr (testkit).

 • 2) At aflæsning og tolkning af undersøgelsesresultatet sker og er korrekt.

 • 3) At undersøgelsesresultatet relateres til den elev, kursist, deltager eller ansatte, som podningen vedrører.

 • 4) Håndtering af elever, kursister, deltagere og ansatte med positivt undersøgelsesresultat.

§ 7

For elever, kursister og deltagere, som opholder sig på en kostafdeling, kan skolen eller institutionen efter aftale med eleven, kursisten eller deltageren supplere en undersøgelse efter § 3, stk. 1 og 2, som har et positivt resultat, med en undersøgelse i form af en PCR-test, som en virksomhed eller lignende efter aftale med skolen eller institutionen gennemfører fysisk på eller i umiddelbar nærhed af skolen eller institutionen. Det er en betingelse, at skolen eller institutionen har modtaget oplysning om resultatet af PCR-testen senest 12 timer efter skolens undersøgelse efter § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Resultatet af en PCR-test efter stk. 1 træder, så snart skolen eller institutionen rettidigt har modtaget oplysningen herom, i stedet for det positive resultat af skolens undersøgelse efter § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 3 Når en undersøgelse efter § 3, stk. 1 og 2, har et positivt resultat, skal skolen eller institutionen uden at afvente et resultat af en PCR-test efter stk. 1 straks håndtere eleven, kursisten eller deltageren i overensstemmelse med § 3, stk. 5, nr. 5, herunder om selvisolation. Skolens eller institutionens pligt til at håndtere eleven, kursisten eller deltageren efter 1. pkt. ophører, når eleven, kursisten eller deltageren kan dokumentere, at vedkommende efter undersøgelsen med positivt resultat efter § 3, stk. 1 og 2, og inden for de seneste 12 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved en PCR-test, eller når elevens, kursistens eller deltagerens fysiske ophold på skolen eller institutionen ophører.

Stk. 4 Skolen eller institutionen må ikke opkræve betaling fra eleven, kursisten eller deltageren, eller dennes forældre, til hel eller delvis dækning af skolens eller institutionens udgifter til en PCR-test efter stk. 1.

Kapitel 3 Personalets ret til at bære visir
§ 8

Personalet og andre personer tilknyttet institutionen i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. har ret til at anvende visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller skolen m.v.

Stk. 2 Ved visir forstås i denne bekendtgørelse skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Kapitel 4 Nødpasning ved påbud
§ 9

Kommunalbestyrelsen i de kommuner, der af Styrelsen for Patientsikkerhed er påbudt restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af kommunale dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner og private alternativer beliggende i den pågældende kommune, jf. epidemilovens § 33, stk. 1, etablerer nødpasning til børn, som er optaget i tilbud efter dagtilbudsloven, og elever, som er optaget i skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, fritidshjem, klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven samt skoler, skolefritidsordninger og klubtilbud efter lov om friskoler og private grundskoler m.v., som er omfattet af påbuddet.

Stk. 2 Private dagtilbud, private pasningsordninger, friskoler og private grundskoler i kommuner, omfattet af stk. 1, kan etablere nødpasning. Stk. 4, 5 og 7 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Nødpasningen skal så vidt mulig foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og elevernes trivsel og tryghed. Nødpasningen kan gennemføres i skoler og institutioner m.v., der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds påbud, herunder hvis børnenes eller elevernes helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet, gør det nødvendigt.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen i kommuner omfattet af stk. 1 fastsætter rammer for nødpasningen, herunder kriterierne for udvælgelse af børn og elever, der tilbydes nødpasning. Rammerne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsens kriterier for tilbud om nødpasning skal omfatte:

 • 1) Børn og elever indskrevet i dagtilbud m.v., børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.

 • 2) Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Stk. 6 Kan kommunalbestyrelsen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og elever indskrevet i dagtilbud m.v., børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder, samt børn og elever omfattet af stk. 5, nr. 2.

Stk. 7 Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven skal inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer for nødpasning efter stk. 4 stå til rådighed for nødpasning af børn og elever indskrevet i eget tilbud samt børn og elever fra andre tilbud, hvis kommunen vurderer det nødvendigt. Private tilbud står til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er optaget i disse tilbud.

Stk. 8 Kommunalbestyrelsen kan påbyde tilbud under den kommunale forsyning, folkeskoler, offentlige institutioner m.v. at modtage et nærmere bestemt antal børn og elever i nødpasning.

Kapitel 5 Ikrafttræden m.v.
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 10. september 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1559 af 5. juli 2021 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.