14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 535 af 27. marts 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 33, stk. 7, og § 34 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 12. april 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Geografiske områder, hvor skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. ikke er lukket, jf. § 3, stk. 1
 • Bilag 2Geografiske områder, hvor grundskoler og 10. klasse ikke er lukket, jf. § 3, stk. 2
 • Bilag 3Geografiske områder, hvor skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. fortsat er lukket, jf. § 2, stk. 2-3, og § 4, stk. 2-3

Kapitel 1

Lukning og genåbning m.v.

§1 Private og offentlige skoler og uddannelsesinstitutioner skal holde lukket. Dette gælder også for skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud m.v., der modtager elever, kursister eller deltagere fra sådanne private og offentlige skoler og uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2 En lukning efter stk. 1 indebærer, at skoler og institutioner m.v. ikke må modtage elever, kursister og deltagere til fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen m.v., jf. dog §§ 2-5.

§2 En lukning efter § 1 omfatter ikke følgende elever, kursister og deltagere på skoler og institutioner m.v., jf. dog stk. 2-3 og § 6:

 • 1) Elever i børnehaveklassen og på 1.-4. klassetrin i grundskoler.

 • 2) Elever, kursister og deltagere, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen.

 • 3) Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.

 • 4) Elever på efterskoler og frie fagskoler samt kostafdelinger på fri- og privatskoler, jf. dog stk. 4.

 • 5) Elever på 5.-10. klassetrin i grundskoler, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

 • 6) Elever, kursister og deltagere, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

 • 7) Børn, unge og andre elever, deltagere og kursister indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre eller de pågældende selv har bopæl eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet, den unge, eleven, deltageren eller kursisten ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på kostskole m.v.

 • 8) Elever i ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

 • 9) Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

 • 10) Personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, for hvem undervisning alene kan ske ved fysisk fremmøde.

 • 11) Deltagere i skolepraktik.

 • 12) Elever på erhvervsuddannelser, fodterapeutuddannelsen og lokomotivføreruddannelsen, hvor den praktiske undervisning udgør en væsentlig forudsætning for elevens deltagelse i den afsluttende prøve, herunder svendeprøve, og som forventes at afslutte deres uddannelse inden den 1. august 2021.

 • 13) Deltagere i certifikatfag og certifikatlignende fag på erhvervsuddannelserne.

 • 14) Deltagere i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af covid-19.

 • 15) Deltagere i certifikatuddannelser samt følgende deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser:

  • a) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche- og myndighedscertifikat).

  • b) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor.

  • c) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring, og som er omfattet fælles kompetencebeskrivelse nr. 2679 godkendt i medfør af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

  • d) Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varighed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

 • 16) Ledige, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for elever, kursister og deltagere omfattet af stk. 1, nr. 12 og 16, på skoler og institutioner m.v., som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af liste A i bilag 3.

Stk. 3 Stk. 1 gælder endvidere ikke for elever, kursister og deltagere omfattet af stk. 1, nr. 11 og 13, på skoler og institutioner m.v., som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af liste B i bilag 3.

Stk. 4 Efterskoler og frie fagskoler må uanset bestemmelserne i stk. 1 og §§ 3 og 4 ikke påbegynde kurser eller aktiviteter med optag af nye elever eller kursister, som har en planlagt varighed på mindre end 3 uger.

§3 En lukning efter § 1 omfatter ikke elever, kursister og deltagere på skoler og institutioner m.v., som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 1, jf. dog § 6.

Stk. 2 En lukning efter § 1 omfatter ikke elever i grundskolen og 10. klasse på skoler og institutioner m.v., som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 2, jf. dog § 6.

§4 En lukning efter § 1 omfatter ikke følgende elever, kursister og deltagere på skoler og institutioner m.v., jf. dog stk. 2-4 og § 6:

 • 1) Elever på 5.-8. klassetrin i grundskoler.

 • 2) Elever på 9. klassetrin i grundskoler, i 10. klasse eller på 10. årgang.

 • 3) Elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU).

 • 4) Elever, kursister og deltagere i ungdoms- og voksenuddannelser, herunder ophold på kostafdeling.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for følgende elever, kursister og deltagere på skoler og institutioner m.v., som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af liste A i bilag 3:

 • 1) Elever på 5.-8. klassetrin i grundskoler.

 • 2) Elever på ungdoms- og voksenuddannelser, der ikke er:

  • a) Indskrevet i 3. og 4.g på stx, hhx og htx og i 2., 3. og 4. hf, samt på internationale gymnasiale uddannelser, og forventes at afslutte deres gymnasiale uddannelse inden 1. august 2021.

  • b) Erhvervsuddannelseselever på grundforløbets 2. del.

  • c) Erhvervsuddannelseselever, der forventes at afslutte sidste del af deres hovedforløb inden 1. august 2021.

  • d) Eux-elever på sidste år af deres uddannelse, der forventer at afslutte de gymnasiale fag inden 1. august 2021.

  • e) Kursister og deltagere i Ordblindeundervisning (obu), Forberedende Voksenundervisning (FVU), Almen Voksenuddannelse (AVU), hf-enkeltfag, Gymnasiale Suppleringskurser (GSK), Gymnasiale Indslusningskurser (GIF) samt Supplerende Overbygningsforløb (SOF), hvis kurset eller forløbet forventes afsluttet inden 1. august 2021.

  • f) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 14 og 15, hvis forløbet forventes afsluttet inden 1. august 2021.

Stk. 3 Stk. 1 gælder endvidere ikke for følgende elever kursister og deltagere på skoler og institutioner m.v., som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af liste B i bilag 3:

 • 1) Elever på 9. klassetrin i grundskoler, i 10. klasse eller på 10. årgang, herunder ophold på kostafdeling.

 • 2) Elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU), som ifølge deres uddannelsesplan forventes at afslutte uddannelsen inden 1. august 2021.

 • 3) Elever i 3. og 4.g på stx, hhx og htx og i 2., 3. og 4. hf, samt på internationale gymnasiale uddannelser, der forventes at afslutte deres gymnasiale uddannelse inden 1. august 2021, herunder ophold på kostafdeling.

 • 4) Erhvervsuddannelseselever, herunder ophold på kostafdeling:

  • a) På grundforløbets 2. del.

  • b) Der forventes at afslutte sidste del af deres hovedforløb inden 1. august 2021, herunder disses deltagelse i skolepraktik.

  • c) Der forventes at afslutte deres studiekompetencegivende forløb (merkantil eux) inden 1. august 2021.

 • 5) Kursister og deltagere i Ordblindeundervisning (obu), Forberedende Voksenundervisning (FVU), Almen Voksenuddannelse (AVU), hf-enkeltfag, Gymnasiale Suppleringskurser (GSK), Gymnasiale Indslusningskurser (GIF) samt Supplerende Overbygningsforløb (SOF), hvis kurset eller forløbet forventes afsluttet inden 1. august 2021.

 • 6) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 14 og 15, hvis forløbet forventes afsluttet inden 1. august 2021.

Stk. 4 På skoler og institutioner m.v., der modtager elever, kursister og deltagere efter stk. 1, må den ugentlige tilstedeværelsesprocent for disse elever, kursister og deltagere på hver geografisk lokalitet af institutionerne ikke overstige 50 pct.  1. pkt. finder ikke anvendelse for elever omfattet af stk. 1, nr. 4, som er indskrevet på en kostafdeling, for så vidt angår deres ophold på kostafdelingen.

§5 Skoler og institutioner m.v. omfattet af § 1 må modtage elever i 5.-9. klasse i grundskoler og i 10. klasse samt elever, kursister og deltagere på ungdomsuddannelser, der ikke er omfattet af en undtagelse fra lukning efter §§ 2-4, til udendørs fysisk tilstedeværelse til undervisning m.v. en dag om ugen, jf. dog § 6.

Stk. 2 Skoler og institutioner m.v. omfattet af § 1, stk. 1, må med henblik på at forebygge konkret mistrivsel gennemføre aktiviteter med samlet fysisk tilstedeværelse af en medarbejder og en eller flere elever, kursister eller deltagere. Aktiviteterne skal foregå udendørs. Det samlede antal deltagere må ikke overstige fem.

Kapitel 2

Test for covid-19

§6 Det er en betingelse for fysisk fremmøde eller ophold på en skole eller institution m.v., at elever, kursister, deltagere, ansatte og besøgende ved samt andre personer med tilknytning til efterskoler og frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser, bortset fra ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, har ladet sig teste for covid-19, jf. stk. 2.

Stk. 2 En person omfattet af stk. 1 skal kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19 uden for skolen eller institutionen m.v., eller ved gennemførelse af antigentest for covid-19 på skolen eller institutionen m.v. Ved antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Ved PCR-test forstås polymerase chain reaction-test.

Stk. 3 Stk. 1 gælder ikke for elever, kursister, deltagere, ansatte og besøgende ved samt andre personer med tilknytning til skolen eller institutionen, der:

 • 1) af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,

 • 2) som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19 eller

 • 3) tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Stk. 4 Tidspunktet for undersøgelsen bestemmer, hvilken dag undersøgelsen er gennemført.

Stk. 5 Dokumentation for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen for covid-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

 • 1) Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • 2) Tidspunktet for testtagningen.

 • 3) Resultatet af testen.

Stk. 6 Det er en betingelse for, at skolen eller institutionen m.v. kan modtage en elev, kursist eller deltager samt besøgende og andre personer med tilknytning hertil, som er omfattet af stk. 1, at skolen eller institutionen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at de elever, kursister og deltagere samt andre personer med tilknytning til skolen eller institutionen, der kan fremmøde fysisk, opfylder betingelsen i stk. 1, medmindre de er undtaget efter stk. 3. Enhver fremmødt elev, kursist og deltager samt besøgende og andre personer med tilknytning til skolen eller institutionen skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens eller institutionens anvisninger herom fremvise dokumentation for sin opfyldelse af betingelsen i stk. 1.

§7 Kan der ikke fremvises dokumentation for en covid-19-test med et negativt testresultat, jf. § 6, kan der ske bortvisning fra lokaliteten.

§8 Efterskoler, frie fagskoler og institutioner for ungdoms- og voksenuddannelser, hvis elever, kursister, deltagere og ansatte er omfattet af § 6, stk. 1, skal have kapacitet på skolen eller institutionen til at gennemføre undersøgelse for covid-19, jf. stk. 2-4 og §§ 9-11, af elever, kursister, deltagere og ansatte, i det omfang de pågældende har pligt til at dokumentere gennemført test efter § 6. Dette omfatter ikke undersøgelse af elever, kursister, deltagere og ansatte, når disse deltager i eller giver undervisning, som er forlagt til en virksomhed (virksomhedsforlagt undervisning).

Stk. 2 Skolen eller institutionen kan etablere kapaciteten i samarbejde med en eller flere andre skoler og institutioner.

Stk. 3 Undersøgelser efter stk. 1 skal ske ved antigentest for covid-19 ved brug af testudstyr (testkit) udleveret af regionsrådet i den region, som skolen eller institutionen geografisk er beliggende i.

Stk. 4 Lederen af skolen eller institutionen skal sørge for, at skolen eller institutionen overholder de regler og retningslinjer og lignende, som sundhedsmyndighederne eller Børne- og Undervisningsministeriet har fastsat om bl.a. følgende forhold:

 • 1) De fysiske rammer, hvorunder undersøgelsen finder sted.

 • 2) Hygiejnemæssige retningslinjer for undersøgelsen.

 • 3) Indberetning af alle undersøgelsesresultater til Statens Serum Institut.

 • 4) Såfremt der ikke kan indberettes til Statens Serum Institut skal alle positive undersøgelsesresultater indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed via sikker mail.

 • 5) Håndtering af elever, kursister, deltagere og ansatte med positivt undersøgelsesresultat.

§9 Skolens eller institutionens undersøgelser af elever, kursister, deltagere og ansatte efter § 8, stk. 1, skal finde sted på eller i umiddelbar nærhed af alle skolens eller institutionens undervisningssteder.

Stk. 2 Undersøgelserne efter § 8, stk. 1, skal finde sted i elevens, kursistens, deltagerens og den ansattes skole- og arbejdstid, men ikke som led i undervisningen, jf. dog 3. pkt. Skolens eller institutionens leder kan beslutte at afbryde, fremskynde eller udskyde undervisning for at gennemføre undersøgelse af elever, kursister og deltagere efter 1. pkt. Lederen kan beslutte, at undersøgelse af elever, kursister og deltagere i særlige tilfælde kan ske i fastsatte perioder, der ligger umiddelbart forud for eller efter elevernes, kursisternes eller deltagernes skoletid.

§10 Ved en undersøgelse efter § 8, stk. 1, foretager eleven, kursisten, deltageren eller den ansatte selv podningen og den efterfølgende håndtering af podningen, jf. dog § 11. Skolen eller institutionen kan dog i særlige tilfælde tilbyde eleven, kursisten, deltageren eller den ansatte, at en supervisor, jf. § 11, foretager podningen og den efterfølgende håndtering af podningen.

§11 Skolen eller institutionen gennemfører undersøgelser efter § 8, stk. 1, herunder podning og efterfølgende håndtering af podningen, under medvirken af personer (supervisorer), som er ansat af og udpeget hertil af lederen af skolen eller institutionen. Supervisoren kan dog være udpeget hertil af lederen af skolen eller institutionen, hvis supervisoren ledelsesmæssigt direkte er til rådighed for skolen eller institutionen ved en aftale herom mellem på den ene side skolen eller institutionen og på den anden side en anden skole eller institution, et vikarbureau eller lignende.

Stk. 2 Skolens eller institutionens supervisorer skal have modtaget oplæring i at gennemføre skolens eller institutionens undersøgelser i overensstemmelse med reglerne herfor.

Stk. 3 Supervisorer har under ansvar over for lederen af skolen eller institutionen til opgave at påse følgende:

 • 1) At undersøgelsen, herunder elevers, kursisters, deltageres og ansattes podning og efterfølgende håndtering af podningen, udføres efter de instruktioner, der gælder for det pågældende testudstyr (testkit).

 • 2) At aflæsning og tolkning af undersøgelsesresultatet sker og er korrekt.

 • 3) At undersøgelsesresultatet relateres til den elev, kursist, deltager eller ansatte, som podningen vedrører.

 • 4) Håndtering af elever, kursister, deltagere og ansatte med positivt undersøgelsesresultat.

§12 For elever, kursister og deltagere, som opholder sig på en kostafdeling, kan skolen eller institutionen efter aftale med eleven, kursisten eller deltageren supplere en undersøgelse efter § 8, stk. 1, som har et positivt resultat, med en undersøgelse i form af en PCR-test, som en virksomhed eller lignende efter aftale med skolen eller institutionen gennemfører fysisk på eller i umiddelbar nærhed af skolen eller institutionen. Det er en betingelse, at skolen eller institutionen har modtaget oplysning om resultatet af PCR-testen senest 12 timer efter skolens undersøgelse efter § 8, stk. 1.

Stk. 2 Resultatet af en PCR-test efter stk. 1 træder, så snart skolen eller institutionen rettidigt har modtaget oplysningen herom, i stedet for det positive resultat af skolens undersøgelse efter § 8, stk. 1.

Stk. 3 Når en undersøgelse efter § 8, stk. 1, har et positivt resultat, skal skolen eller institutionen uden at afvente et resultat af en PCR-test efter stk. 1 straks håndtere eleven, kursisten eller deltageren i overensstemmelse med § 8, stk. 4, nr. 5, herunder om selvisolation. Skolens eller institutionens pligt til at håndtere eleven, kursisten eller deltageren efter 1. pkt. ophører, når eleven, kursisten eller deltageren kan dokumentere, at vedkommende efter undersøgelsen med positivt resultat efter § 8, stk. 1, og inden for de seneste 12 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved en PCR-test, eller når elevens, kursistens eller deltagerens fysiske ophold på skolen eller institutionen ophører.

Stk. 4 Skolen eller institutionen må ikke opkræve betaling fra eleven, kursisten eller deltageren, eller dennes forældre, til hel eller delvis dækning af skolens eller institutionens udgifter til en PCR-test efter stk. 1.

Kapitel 3

Undervisningens tilrettelæggelse

§13 I private og offentlige grundskoler, herunder 10.-klasseskoler, må undervisning på skolen alene gennemføres, hvis elever ikke blandes på tværs af klasser og klassetrin.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for elever omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3 og 6, samt elever omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at eleven har særlige pædagogiske behov. Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse for elever omfattet af § 2, stk. 1, nr. 5, ved deltagelse i undervisning efter § 5, stk. 1. Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse for elever omfattet af § 2, stk. 1, nr. 5, hvis det vurderes, at elevens trivsel nødvendiggør fremmøde sammen med elevens sædvanlige klasse, når denne fremmøder efter § 4, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for skoler med kosttilbud m.v., idet familiegrupperne dog så vidt muligt skal være udgangspunktet også for undervisningen.

Stk. 4 Prøver, eksamener m.v. kan tilrettelægges med tværgående sammensætning, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde, idet skolen dog skal bestræbe sig på, at prøver, eksamener m.v. så vidt muligt gennemføres uden tværgående sammensætning.

§14 Samtlige private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og obligatoriske tilbud samt andre institutioner og pasningsordninger på Børne- og Undervisningsministeriets område, der i en periode har været helt eller delvist lukket af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af covid-19, gennemfører eller fortsætter en genåbning i overensstemmelse med stk. 2.

Stk. 2 Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v. omfattet af stk. 1, iværksætter og tilrettelægger genåbning under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Kapitel 4

Nødpasning ved påbud

§15 Kommunalbestyrelsen i de kommuner, der af Styrelsen for Patientsikkerhed er påbudt restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af kommunale dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner og private alternativer beliggende i den pågældende kommune, jf. epidemilovens § 33, stk. 1, etablerer nødpasning til børn, som er optaget i tilbud efter dagtilbudsloven, og elever, som er optaget i skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, fritidshjem, klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven samt skoler, skolefritidsordninger og klubtilbud efter lov om friskoler og private grundskoler m.v., som er omfattet af påbuddet.

Stk. 2 Private dagtilbud, private pasningsordninger, friskoler og private grundskoler i kommuner, omfattet af stk. 1, kan etablere nødpasning. Stk. 4, 5 og 7 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Nødpasningen skal så vidt mulig foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og elevernes trivsel og tryghed. Nødpasningen kan gennemføres i skoler og institutioner m.v., der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds påbud, herunder hvis børnenes eller elevernes helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet, gør det nødvendigt.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen i kommuner omfattet af stk. 1 fastsætter rammer for nødpasningen, herunder kriterierne for udvælgelse af børn og elever, der tilbydes nødpasning. Rammerne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsens kriterier for tilbud om nødpasning skal omfatte:

 • 1) Børn og elever indskrevet i dagtilbud m.v., børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.

 • 2) Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Stk. 6 Kan kommunalbestyrelsen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og elever indskrevet i dagtilbud m.v., børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder, samt børn og elever omfattet af stk. 5, nr. 2.

Stk. 7 Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven skal inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer for nødpasning efter stk. 4 stå til rådighed for nødpasning af børn og elever indskrevet i eget tilbud samt børn og elever fra andre tilbud, hvis kommunen vurderer det nødvendigt. Private tilbud står til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er optaget i disse tilbud.

Stk. 8 Kommunalbestyrelsen kan påbyde tilbud under den kommunale forsyning, folkeskoler, offentlige institutioner m.v. at modtage et nærmere bestemt antal børn og elever i nødpasning.

Kapitel 5

Ikrafttræden og forholdet til anden lovgivning

§16 Bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 finder ikke anvendelse på dagtilbud, skoler, institutioner m.v., der er omfattet af denne bekendtgørelse, som anført i § 4, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.

§17 Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 12. april 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 401 af 12. marts 2021 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

Stk. 4 Kapacitet efter § 8 skal opbygges hurtigst muligt og senest den 15. april 2021.

profile photo
Profilside