14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar

Bekendtgørelse nr. 1305 af 28. november 2017

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar

I medfør § 108, stk. 7, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Indholdet i aktuarens beretning for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
 • Bilag 2Indholdet i aktuarens beretning for skadesforsikringsselskaber, der har tilladelse til at drive indirekte livsforsikring

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der har tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, samt skadesforsikringsselskaber, der har tilladelse til at drive virksomhed i form af genforsikring af livsforsikring.

Stk. 2 De virksomheder, der er nævnt i stk. 1, benævnes herefter selskaber.

§2 Den ansvarshavende aktuar
Den ansvarshavende aktuar skal være ansat i selskabet. Ansættelse og afskedigelse af den ansvarshavende aktuar kan alene foretages af bestyrelsen. Stillingen som ansvarshavende aktuar kan ikke forenes med stillingen som medlem af direktionen eller bestyrelsen i selskabet.

§3 Den ansvarshavende aktuar skal have afsluttet en af følgende uddannelser:

 • 1) Aktuaruddannelsen fra et dansk universitet (cand.act.).

 • 2) Aktuaruddannelsen fra et andet land, hvis uddannelsen indeholder

  • a) kurser svarende til de kurser i forsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet,

  • b) kurser svarende til de obligatoriske kurser i livsforsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på kandidatniveau fra et dansk universitet, og

  • c) kurser i dansk forsikringsjura og forsikringsregnskab svarende til aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet eller tilsvarende.

 • 3) En uddannelse beslægtet med nr. 1 (som cand.scient., cand.stat., cand.scient.oecon.) eller en tilsvarende udenlandsk uddannelse. Uddannelsen skal være suppleret med kurser i forsikringsmatematik samt kurser i dansk forsikringsjura og forsikringsregnskab svarende til aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet eller tilsvarende. Uddannelsen skal ud over dette være suppleret med kurser svarende til de obligatoriske kurser i livsforsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på kandidatniveau fra et dansk universitet.

Stk. 2 Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af uddannelsen nævnt i stk. 1, nr. 1, have deltaget i praktisk aktuararbejde for et af de i § 1 nævnte selskaber eller Arbejdsmarkedets Tillægspension på fuld tid i mindst 5 år inden for de sidste 10 år. Mindst 1 af de 5 år skal være i tæt samarbejde med en ansvarshavende aktuar i de nævnte selskaber eller Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af en af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, eller stk. 1, nr. 3, 1. pkt., have deltaget i praktisk aktuararbejde for et af de selskaber, der er nævnt i § 1, eller for Arbejdsmarkedets Tillægspension på fuld tid i mindst 6 år inden for de sidste 10 år. Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af en af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 eller 3, (inkl. de heri nævnte supplerende kurser) have arbejdet tæt sammen med en ansvarshavende aktuar i et af de selskaber, der er nævnt i § 1, eller i Arbejdsmarkedets Tillægspension i mindst 1 af de 6 år.

Stk. 4 Den ansvarshavende aktuar skal som minimum have opnået et indgående kendskab til udarbejdelse af anmeldelser, bonussystemer, forsikringstekniske opgørelser, herunder beregning af solvenskapitalkrav, opgørelse af hensættelser og udarbejdelse af den årlige beretning til Finanstilsynet.

§4 Når bestyrelsen har ansat en ansvarshavende aktuar, skal dette indberettes til Finanstilsynet senest 14 dage efter ansættelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen skal ved indberetningen, jf. stk. 1, afgive en erklæring om, at den ansvarshavende aktuar overholder kravene i § 3.

Stk. 3 Når den ansvarshavende aktuar afskediges eller fratræder som ansvarshavende aktuar, skal bestyrelsen og den ansvarshavende aktuar senest 1 måned efter fratrædelsen indsende hver sin redegørelse til Finanstilsynet om baggrunden herfor.

§5 Den ansvarshavende aktuar skal have adgang til alle oplysninger, som denne finder nødvendige for udøvelse af hvervet, herunder bestyrelsesprotokollen. Aktuaren skal give Finanstilsynet de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling.

Stk. 2 Bestyrelsen skal udfærdige en funktionsbeskrivelse for den ansvarshavende aktuar. Funktionsbeskrivelsen skal indeholde en overordnet beskrivelse af, hvilke opgaver der skal udføres i egenskab af ansvarshavende aktuar. Funktionsbeskrivelsen kan derudover indeholde en beskrivelse af andre opgaver, som den ansvarshavende aktuar udfører som led i driften af selskabet.

Stk. 3 Funktionsbeskrivelsen skal i selskaber henholdsvis koncerner, hvor andre medarbejdere udfører opgaver for den ansvarshavende aktuar, overordnet angive fordelingen af opgaver. Funktionsbeskrivelsen skal tillige indeholde overordnede retningslinjer for den ansvarshavende aktuars uddelegering af opgaver, herunder for den ansvarshavende aktuars efterfølgende kontrol af de uddelegerede opgaver.

§6 Den ansvarshavende aktuars rapportering til bestyrelsen
I forbindelse med bestyrelsens vedtagelse af årsrapporten skal den ansvarshavende aktuar udfærdige en skriftlig rapport (aktuarrapporten) til bestyrelsen.

Stk. 2 Aktuarrapporten skal indeholde alle væsentlige konklusioner af betydning for regnskabsaflæggelsen fra aktuarens beretning til Finanstilsynet, jf. § 7.

Stk. 3 Aktuarrapporten skal indeholde en fortegnelse over selskabets anmeldelser i årets løb og bemærkninger hertil.

Stk. 4 Det skal i aktuarrapporten oplyses, om den ansvarshavende aktuar har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Stk. 5 Hvis den ansvarshavende aktuars kontrol indebærer, at årsrapporten efter den pågældendes opfattelse ikke giver et retvisende billede af selskabets aktuarmæssige forhold, skal aktuarrapporten indeholde særskilt oplysning herom.

Stk. 6 Aktuarrapporten skal underskrives af den ansvarshavende aktuar samt forelægges for og underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk. 7 Senest 10 dage efter at selskabets generalforsamling har godkendt årsrapporten, skal kopi af aktuarrapporten være modtaget i Finanstilsynet.

Stk. 8 Bestyrelsen skal gøres bekendt med alle andre væsentlige konklusioner i aktuarens beretning end i de i stk. 2 nævnte.

§7 Den ansvarshavende aktuars beretning
Den ansvarshavende aktuar skal årligt indsende en beretning til Finanstilsynet.

Stk. 2 Beretningen skal være Finanstilsynet i hænde senest 1 måned efter, at selskabets generalforsamling har godkendt årsrapporten for det år, beretningen vedrører.

Stk. 3 Finanstilsynet kan efter ansøgning dispensere fra den frist, der er fastsat i stk. 2.

§8 For livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal beretningens opsætning og indhold udfærdiges i henhold til angivelserne i bilag 1. For skadesforsikringsselskaber, der har tilladelse til at drive virksomhed i form af genforsikring af livsforsikringsvirksomhed, skal beretningens opsætning og indhold udfærdiges i henhold til angivelserne i bilag 2. Afsnit og punkter i beretningen skal have samme nummerering som i bilag 1 henholdsvis bilag 2.

Stk. 2 Beretningen skal have en indholdsfortegnelse med sideangivelse over punkterne i beretningen.

Stk. 3 Finder den ansvarshavende aktuar, at et afsnit eller punkt i beretningen ikke er relevant for det pågældende selskab, kan det pågældende afsnit eller punkt udelades. Begrundelse for manglende relevans anføres i stedet under det pågældende afsnit eller punkt.

Stk. 4 Finder den ansvarshavende aktuar, at der under de enkelte afsnit er yderligere forhold, der bør omtales, er den ansvarshavende aktuar pligtig til at medtage disse, eventuelt under selvstændige overskrifter i afsnit 14 (bilag 1) henholdsvis afsnit 10 (bilag 2).

Stk. 5 Den ansvarshavende aktuar skal underskrive beretningen.

§9 Beretningen kan også fungere som aktuarrapport, jf. § 6. Beretningen skal i så fald supplerende opfylde bestemmelserne i stk. 2-4.

Stk. 2 Beretningens afsnit 1 skal suppleres med et

 • 1) punkt 1.8. (bilag 1), der skal indeholde en fortegnelse over de i årets løb foretagne anmeldelser og bemærkninger hertil, jf. § 6, stk. 3,

 • 2) punkt 1.9. (bilag 1) henholdsvis punkt 1.3. (bilag 2), der skal indeholde oplysning om, hvorvidt aktuaren har modtaget alle oplysninger, der er anmodet om, jf. § 6, stk. 4, og

 • 3) punkt 1.10. (bilag 1) henholdsvis punkt 1.4. (bilag 2), der skal indeholde særskilte oplysninger om, at årsrapporten efter aktuarens opfattelse ikke giver et retvisende billede af selskabets aktuarmæssige forhold, hvis aktuarens kontrol indebærer, at dette efter den pågældendes opfattelse er tilfældet, jf. § 6, stk. 5.

Stk. 3 Beretningen skal forelægges for og underskrives af bestyrelsen, jf. § 6, stk. 6.

Stk. 4 Beretningen skal være modtaget i Finanstilsynet senest 10 dage efter, at generalforsamlingen har godkendt årsrapporten for det år, beretningen vedrører, jf. § 6, stk. 7.

§10 Straffebestemmelser og ikrafttræden
Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 2-4, § 5, stk. 1, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, § 6, § 7, stk. 1 og 2, samt §§ 8 og 9 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter § 373 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§11 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1089 af 29. november 2011 om ansvarshavende aktuar ophæves.

profile photo
Profilside