Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar § 5

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1305 af 28. november 2017

§ 5

Den ansvarshavende aktuar skal have adgang til alle oplysninger, som denne finder nødvendige for udøvelse af hvervet, herunder bestyrelsesprotokollen. Aktuaren skal give Finanstilsynet de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling.

Stk. 2 Bestyrelsen skal udfærdige en funktionsbeskrivelse for den ansvarshavende aktuar. Funktionsbeskrivelsen skal indeholde en overordnet beskrivelse af, hvilke opgaver der skal udføres i egenskab af ansvarshavende aktuar. Funktionsbeskrivelsen kan derudover indeholde en beskrivelse af andre opgaver, som den ansvarshavende aktuar udfører som led i driften af selskabet.

Stk. 3 Funktionsbeskrivelsen skal i selskaber henholdsvis koncerner, hvor andre medarbejdere udfører opgaver for den ansvarshavende aktuar, overordnet angive fordelingen af opgaver. Funktionsbeskrivelsen skal tillige indeholde overordnede retningslinjer for den ansvarshavende aktuars uddelegering af opgaver, herunder for den ansvarshavende aktuars efterfølgende kontrol af de uddelegerede opgaver.