14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar og bygger på bekendtgørelse nr. 1305 af 28. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Straffebestemmelser og ikrafttræden
Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 2-4, § 5, stk. 1, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, § 6, § 7, stk. 1 og 2, samt §§ 8 og 9 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter § 373 i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside