Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar § 10

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1305 af 28. november 2017

Straffebestemmelser og ikrafttræden
§ 10

Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 2-4, § 5, stk. 1, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, § 6, § 7, stk. 1 og 2, samt §§ 8 og 9 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter § 373 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.