IFRS-bekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af iFRS-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 958 af 13. september 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 777 af 02. juni 2020

I medfør af § 137, stk. 4, og § 164, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde m.v.
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, jf. lovens § 1, der udarbejder års- eller koncernregnskab efter de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder i henhold til Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder og årsregnskabslovens § 137.

§ 2

Hvor bestemmelser i årsregnskabsloven regulerer samme forhold som de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder, skal de i § 1 nævnte virksomheder anvende standarderne i stedet for lovens bestemmelser, jf. årsregnskabslovens § 137, stk. 3. I øvrigt finder årsregnskabslovens bestemmelser anvendelse på disse virksomheder med de fornødne tilpasninger, jf. bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 3

Ved anvendelsen af de bestemmelser, som virksomheden skal følge i årsregnskabsloven, skal virksomheden i det mindste følge bestemmelserne for den regnskabsklasse, som virksomheden er omfattet af i henhold til årsregnskabslovens § 7.

Stk. 2 Årsrapporten skal udover de bestanddele, som er foreskrevet i de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder, i det mindste indeholde de bestanddele, der er foreskrevet for hver regnskabsklasse, jf. årsregnskabslovens § 18, 1. og 2. pkt., § 22, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 78, stk. 1 og 2, og § 102, stk. 1 og 2.

Indregning, måling samt visse oplysningskrav
§ 4

Bestemmelserne i de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder anvendes i stedet for bestemmelserne om indregning og måling samt visse oplysningskrav i årsregnskabslovens § 16, § 17, stk. 1, 2. pkt., § 19, stk. 2-4, § 20, stk. 1, § 21, stk. 1 og 2, § 22, stk. 3, §§ 23-52 a, § 53, stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 2, §§ 54-67 a, § 69, stk. 3, § 78, stk. 7, §§ 80-87, stk. 1, §§ 87 a-94, §§ 94 b-95 a, § 96, stk. 1, § 97, § 98 a, § 98 c, § 98 d, § 103, § 113, stk. 4, 1. og 3. pkt., §§ 114 og 115, § 116, stk. 2, §§ 117-125, § 126, stk. 4, 5 og 7, § 127, stk. 2, nr. 3, og opstillingsskemaerne i årsregnskabslovens bilag 2.

Stk. 2 Bortset fra de bestemmelser, som er nævnt i stk. 1, finder årsregnskabsloven anvendelse med de fornødne tilpasninger. Hvis en bestemmelse, som virksomheden herefter skal følge i årsregnskabsloven, henviser til en bestemmelse, som er omfattet af stk. 1, anvendes bestemmelsen med den tilpasning, at henvisningen erstattes med den eller de bestemmelser i de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder, der regulerer det pågældende forhold, jf. dog § 5, stk. 1.

§ 5

Uanset § 4 kan mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C undlade at oplyse nettoomsætningen i femårsoversigten, jf. § 101, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, 2. pkt., i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Stk. 2 Ved anvendelse af de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder stilles der ikke krav om tilpasning af hoved- og nøgletal i femårsoversigten, jf. årsregnskabslovens § 101, stk. 1, ud over kravene hertil i de nævnte standarder. Manglende tilpasning af sammenligningstal skal i så fald omtales i forbindelse med femårsoversigten med en overordnet omtale af, hvilken indvirkning den ændrede regnskabspraksis har på sammenligningstallene.

Grundlæggende krav om retvisende billede m.v. samt definitioner
§ 6

Årsregnskabslovens grundlæggende krav om retvisende billede m.v. i §§ 11-13 samt definitionerne i bilag 1 finder anvendelse på de bestemmelser, som virksomhederne skal følge i årsregnskabsloven. De tilsvarende grundlæggende krav og definitioner i de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder finder anvendelse på de bestemmelser, som virksomhederne skal følge i de nævnte standarder.

Binding af reserver
§ 7

Bestemmelserne om binding af reserver i årsregnskabslovens § 41, stk. 3, og § 43 a, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse på opreguleringer og opskrivninger, som er foretaget efter bestemmelserne i de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder.

Stk. 2 Bestemmelserne om binding af reserver i årsregnskabslovens §§ 35 a-35 b samt § 83, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 For andre opreguleringer og opskrivninger af aktiver eller nedreguleringer og nedskrivninger af forpligtelser foretaget efter de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder, som ikke er tilladt efter årsregnskabslovens almindelige bestemmelser, finder § 41, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse ved udarbejdelse af koncernregnskabet.

Pligt til at aflægge koncernregnskab
§ 8

Årsregnskabslovens bestemmelser og definitioner finder anvendelse ved afgørelse af, om en virksomhed har pligt til at udarbejde koncernregnskab.

Stk. 2 De af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder finder anvendelse ved fastlæggelse af, hvilke virksomheder som er omfattet af pligten til konsolidering.

Fusion og spaltning
§ 9

Årsregnskabslovens §§ 129 og 130 finder anvendelse ved udarbejdelse af regnskabsdokumenter i forbindelse med fusion og spaltning i det omfang, der i henhold til lovgivningen eller efter aftale udarbejdes regnskabsdokumenter som led i fusion og spaltning. Ved indregning og måling af de enkelte aktiver og forpligtelser i disse dokumenter finder de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder dog anvendelse. Ved udarbejdelse af overtagelsesbalance med henblik på at udarbejde årsrapport finder de i 2. pkt. nævnte standarder ligeledes anvendelse.

Straf
§ 10

Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. Bekendtgørelsen kan dog anvendes for regnskabsår, der slutter den 30. juni 2019 eller senere.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 560 af 1. juni 2016 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen) ophæves.