14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Folkeuniversitetsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om folkeuniversitetet

Bekendtgørelse nr. 922 af 25. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 321 af 30. marts 2020 og bekendtgørelse nr. 1790 af 08. september 2021

Denne konsoliderede version af folkeuniversitetsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Folkeuniversitetsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Folkeuniversitets fremtidige tilskudsmodel
 • Bilag 2Løn til undervisere og forelæsere ved folkeuniversitetsvirksomhed

Kapitel 1

Folkeuniversitetsvirksomheden

§1 Folkeuniversitetsvirksomheden, jf. lovens § 46, udøves af fem administrative enheder (enheder): Fire folkeuniversitetsafdelinger med tilknytning til universiteter (afdelinger), en komitestyrelse (der består af repræsentanter fra tilknyttede komiteer) og herudover af folkeuniversitetskomiteer (komiteer).

Stk. 2 Folkeuniversitetskomiteer tilknytter sig en af de fem administrative enheder.

Stk. 3 Kulturministeriet fører tilsyn med Folkeuniversitetets enheder i henhold til lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsloven) og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen).

Kapitel 2

Afdelinger, Komitestyrelsen og komiteer

§2 Hver afdeling ledes af en bestyrelse.

Stk. 2 Afdelingen fastsætter en vedtægt for sin virksomhed. Vedtægten skal opfylde kravene til selvejende institutioners vedtægter i driftstilskudslovens kapitel 3 og desuden fastlægge, hvordan afdelingens betjening af de tilknyttede komiteer varetages, herunder hvordan komiteerne sikres indflydelse i afdelingens bestyrelse.

§3 Komitestyrelsen består af repræsentanter for de tilknyttede komiteer.

Stk. 2 Komitestyrelsen fastsætter en vedtægt for sin virksomhed. Vedtægten skal opfylde kravene til selvejende institutioners vedtægter i driftstilskudslovens kapitel 3 og desuden fastlægge, hvordan betjeningen af de tilknyttede komiteer varetages.

§4 En komite træffer selv beslutning om, hvilken enhed den tilknytter sig.

Stk. 2 Komiteernes beslutning om tilknytning til en enhed gælder fra 1. januar og for en periode af tre kalenderår. En komite, der herefter ønsker at ændre sin tilknytning for de efterfølgende tre kalenderår, skal inden 1. april i det 3. kalenderår underrette Kulturministeriet om den tilknytning, den ønsker for de efterfølgende tre kalenderår. Kulturministeriet kan afvise ønsker om ændret tilknytning, der modtages efter fristen.

Stk. 3 En komite, der oprettes i løbet af en 3-årige periode, kan efterfølgende ændre sin tilknytning på samme tidspunkt, som de allerede eksisterende komiteer, jf. stk. 2.

Stk. 4 Komiteen fastsætter en vedtægt for sin virksomhed. Vedtægten skal godkendes af den enhed komiteen tilknytter sig.

Kapitel 3

Ansvar og opgaver

§5 Enhedens bestyrelse har ansvaret for enhedens samlede virksomhed inkl. tilknyttede komiteer. Bestyrelsen har herunder ansvaret for:

 • 1) at statens tilskud anvendes effektivt og sparsommeligt til formålet,

 • 2) forudgående godkendelse af lærere, forelæsere og undervisningsplaner samt fastsættelse af retningslinjer herfor med henblik på at sikre en forskningsmæssig forankring af godkendelsen,

 • 3) indsamling af undervisningstilbud fra de tilknyttede komiteer,

 • 4) tilsyn med tilknyttede komiteers udøvelse af virksomheden, herunder ved at indhente relevante oplysninger hos komiteerne,

 • 5) godkendelse af de tilknyttede komiteers vedtægter,

 • 6) godkendelse af nyoprettede komiteer, der ønsker at være tilknyttet enheden,

 • 7) at aflønning af lærere og forelæsere er i overensstemmelse med de af staten fastsatte regler eller indgåede aftaler, jf. lovens § 52 (se bilag 2),

 • 8) at tjenesterejser mv. godtgøres efter de af staten fastsatte regler eller indgåede aftaler, jf. lovens § 52,

 • 9) at påse at enheden og tilknyttede komiteer overholder gældende regler om informationssikkerhed og beskyttelse af personoplysninger,

 • 10) afgørelse af klager over enheden og de tilknyttede komiteers virksomhed og

 • 11) andre opgaver, der i øvrigt kan henføres til enhedens ansvar.

Stk. 2 Enhedens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelse af budget og regnskab. Budget og regnskab indsendes i henhold til driftstilskudsbekendtgørelsen til godkendelse i Kulturministeriet.

Kapitel 4

Klage

§6 Klage over en komites udøvelse af folkeuniversitetsvirksomhed kan indbringes for den enhed, som komiteen er tilknyttet.

Stk. 2 Klage over en enheds udøvelse af folkeuniversitetsvirksomhed kan indbringes for dennes bestyrelse.

Stk. 3 Afgørelser truffet af en enheds bestyrelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Tilskud

§7 Staten yder tilskud til folkeuniversitetsvirksomheden, jf. lovens § 49, stk. 1. Tilskuddet fastsættes årligt på finansloven.

Stk. 2 Tilskuddet udbetales en gang årligt til de fem enheder efter principperne fastsat i stk. 3-5.

Stk. 3 Hver enhed modtager 10.000 kr. pr. komite med undervisningsaktivitet, der er tilknyttet enheden. Den resterende del af tilskuddet fordeles efter en fordelingsnøgle, jf. stk. 4.

Stk. 4 Kulturministeriet udarbejder ved bekendtgørelsens ikrafttræden en fordelingsnøgle, der som udgangspunkt baserer sig på et gennemsnit af tilskuddet til enhederne i de foregående tre år, jf. bilag 1.

Stk. 5 Fordelingsnøglen finder anvendelse for fordelingen af tilskuddet i tre finansår. Forud for udløbet af det tredje år vurderer Kulturministeriet, om der er grundlag for at ændre i fordelingsnøglen for de kommende tre år. Er der ikke grundlag for at ændre fordelingsnøglen, fortsætter fordelingen efter den samme fordelingsnøgle i yderligere tre år.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 907 af 13. november 2003 om folkeuniversitetet ophæves.

Stk. 3 Samtidig ophæves cirkulære nr. 12342 af 31. oktober 2001 om løn til undervisere og forelæsere ved folkeuniversitetsvirksomhed.

Stk. 4 Komiteernes tilhørsforhold pr. 1. januar 2018 videreføres ved bekendtgørelsens ikrafttræden. Komiteerne kan første gang foretage omvalg i deres tilhørsforhold, jf. § 4, stk. 2, med virkning fra 1. januar 2021.

Stk. 5 Fordelingsnøglen, jf. § 7, stk. 4, fastsættes på baggrund af gennemsnittet for årene 2014-2016. Fordelingsnøglen kan første gang ændres med virkning fra 1. januar 2022.

profile photo
Profilside