Bekendtgørelse om tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1119 af 24. september 2010

Opgørelse af erhvervelser
§ 1

Ved opgørelsen af erhvervelser efter selskabslovens § 70, stk. 2, 3. pkt., medregnes udelukkende aktier og stemmerettigheder, tilbudsgiveren ejer.

Stk. 2 Ejer selskabet egne aktier, medregnes disse ikke i selskabskapitalen ved opgørelsen efter stk. 1.

Straf
§ 2

Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2010.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 724 af 7. juli 2005 om tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud ophæves.