14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om støtteordning til luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet

Bekendtgørelse nr. 1440 af 02. oktober 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1498 af 20. oktober 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om støtteordning til luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet

I medfør af akt nr. 262 af 30. juni 2020 og akt nr. 324 af 1. oktober 2020 og tekstanmærkning nr. 121 ad 28.56.04. til § 28 på finansloven for finansåret 2020 fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Formål
Denne bekendtgørelse fastlægger de nærmere regler for tildeling og udbetaling af støtte til luftfartsselskaber.

Stk. 2 Støtteordningens formål er at støtte flyvninger til og fra Danmark, samt indenrigsflyvninger i Danmark, ved at give luftfartsselskaber, der beflyver danske lufthavne, et tilskud i anledning af de vanskeligheder, de har oplevet som følge af COVID-19-udbruddet. Støtteordningen er en del af en samlet støttepakke til luftfartsselskaber og lufthavne.

§2 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse for luftfartsselskaber, der beflyver danske lufthavne i perioden 1. august 2020 til 31. december 2020.

Stk. 2 Følgende virksomheder kan søge støttemidler efter denne bekendtgørelse:

 • 1) Virksomheder, der ikke var kriseramt den 31. december 2019.

 • 2) Mikrovirksomheder eller små virksomheder (som defineret i bilag I til den generelle gruppefritagelsesordning), der allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, forudsat at de ikke er underlagt konkursbehandling efter dansk ret, og som ikke har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte.

 • 3) Mikrovirksomheder eller små virksomheder (som defineret i bilag I til den generelle gruppefritagelsesordning), der allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, og som ikke er underlagt konkursbehandling efter dansk ret, men

  • a) har modtaget redningsstøtte, og på tidspunktet for tildeling af støtte i henhold til denne bekendtgørelse har tilbagebetalt lånet eller bragt garantien til ophør, eller

  • b) har modtaget omstruktureringsstøtte, og på tidspunktet for tildeling af støtte i henhold til denne bekendtgørelse ikke længere er underlagt en omstruktureringsplan.

Stk. 3 En kriseramt virksomhed, jf. stk. 2, skal forstås som en virksomhed, der er kriseramt efter Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 med efterfølgende ændringer (gruppefritagelsesforordningen), art. 2, pkt. 18.

§3 Definitioner
I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) »Sæsonruteflyvning«: Regelmæssig erhvervsmæssig flyvning med passagerer i en periode af året og omfatter således ikke enkeltstående flyvninger.

 • 2) »Lufthavn«: En offentlig flyveplads, der er godkendt efter § 55, stk. 1, i luftfartsloven.

§4 Statslig støtte
Den statslige støtte til et luftfartsselskab udgør 50 pct. (støttesatsen) af de lufthavnstakster, som opkræves af lufthavnen fra luftfartsselskaberne, jf. dog stk. 2-10. Der udbetales ikke støtte til dækning af omkostningerne til moms.

Stk. 2 Størrelsen på den samlede støttepakke til luftfartsselskaber og lufthavne jf. § 1, udgør i alt 160 mio. kr., hvoraf 130 mio. kr. kan udmøntes til luftfartsselskaber jf. denne bekendtgørelse. Støtteordningen gælder for operationer fra 1. august 2020 til 31. december 2020, jf. dog stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer ordningen, og administrationsomkostningerne skal dækkes inden for de 130 mio. kr., der er afsat til ordningen.

Stk. 3 I tilfælde af, at midlerne i de to støtteordninger til henholdsvis lufthavne og luftfartsselskaber ikke udnyttes i tilstrækkelig grad inden for den enkelte ordning, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beslutte at overføre støttemidler fra den ene ordning til den anden.

Stk. 4 Såfremt ordningen løber tør for midler før den 31. december 2020, ophører ordningen. Hvis der ikke er midler til at imødekomme alle ansøgninger, tildeles midlerne forholdsmæssigt efter det ansøgte beløb.

Stk. 5 Der kan alene ydes støtte til lufthavnstakster betalt til danske lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning. Følgende lufthavne har i indeværende år haft rute- og/eller sæsonruteflyvning: Københavns Lufthavne (Kastrup og Roskilde), Billund Lufthavn, Aalborg Lufthavn, Aarhus Lufthavn, Bornholms Lufthavn, Midtjyllands Lufthavn, Esbjerg Lufthavn, Sønderborg Lufthavn, Læsø flyveplads, Anholt flyveplads, Vandflyverpladsen i København og Vandflyverpladsen i Aarhus.

Stk. 6 Der kan alene ydes støtte for følgende typer af flyvninger:

 • 1) Ruteflyvninger med passagerer.

 • 2) Charterflyvninger med passagerer.

Stk. 7 Der kan alene ydes støtte for følgende typer af lufthavnstakster:

 • 1) Startafgift, som er gradueret efter luftfartøjets vægt eller opkræves pr. dag.

 • 2) Passagerafgifter pr. afgående passager (evt. gradueret efter om passageren er transfererende eller er i transit), herunder eksempelvis securityafgift, handlingafgift, CUTE-afgift og PRM-afgift.

Stk. 8 Følgende flyvninger er ikke omfattet af ordningen:

 • 1) Cargo-/fragtflyvninger.

 • 2) General aviation/fritidsflyvning.

 • 3) Ambulancefly.

 • 4) Tomflyvning.

Stk. 9 Følgende typer af afgifter er ikke omfattet af ordningen:

 • 1) Parkerings- og opholdsafgifter.

 • 2) Ground handling afgifter.

 • 3) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens safetyafgift.

Stk. 10 En virksomhed kan maksimalt modtage 800.000 EUR i støtte efter denne ordning. Hvis virksomheden modtager anden støtte efter afsnit 3.1 i Kommissionens meddelse 2020/c 91 I/01 af 20. marts 2020 om midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud, med senere ændringer, reduceres støttebeløbet, som kan tildeles efter denne ordning, tilsvarende.

§5 Ansøgning og frister
Luftfartsselskaber kan ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om støtte fra støtteordningen for én måned ad gangen for perioden 1. august 2020 til 31. december 2020.

Stk. 2 Ansøgning om støtte vedrørende august måned skal være Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i hænde senest den 16. oktober 2020.

Stk. 3 Ansøgning om støtte vedrørende månederne september og oktober, skal være Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i hænde senest den sidste dag i den efterfølgende måned.

Stk. 4 Ansøgninger for månederne november og december skal være Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i hænde senest den 7. december 2020.

Stk. 5 Ansøgningen skal bestå af:

 • 1) ansøgning om støtte, herunder angivelse af aktivitet, samlede støtteberettigede omkostninger og støttebeløb, jf. dog stk. 6,

 • 2) kopi af fakturaer fra lufthavne for de lufthavnstakster, der søges støtte på baggrund af, jf. dog stk. 6, og

 • 3) Tro- og loveerklæring om ansøgningens overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler, samt Tro- og loveerklæring om, at oplysningerne angivet i ansøgningen er retvisende.

Stk. 6 Ansøgning om støtte for månederne november og december skal baseres på estimater, herunder estimat af støtteberettiget aktivitet for hver af månederne, samt en angivelse af forudsætninger herfor, og estimater for de samlede støtteberettigede omkostninger og støttebeløb for hver af månederne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil på den baggrund træffe afgørelse om ansøgerens støtteberettigelse for den faktiske aktivitet udført i november og december 2020 inden for en vis ramme. For at få udbetalt støtte for november og december 2020 skal ansøgeren herudover for november og december fremsende angivelse af faktisk aktivitet, faktiske støtteberettigede omkostninger og faktisk støttebeløb, samt kopi af fakturaer fra lufthavne for de lufthavnstakster, der søges støtte på baggrund af, så Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har det i hænde senest den 31. januar 2021.

Stk. 7 Ansøgning om støtte, jf. stk. 5-6, skal indsendes elektronisk, og ved anvendelse af de ansøgningsformularer, som findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Stk. 8 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan til enhver tid anmode om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

§6 Administration, opfølgning m.v.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forestår udbetaling af midler fra støtteordningen.

Stk. 2 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes og kan i den forbindelse anmode om enhver oplysning til brug herfor fra ansøgeren.

Stk. 3 Modtagere af støttebeløb skal straks underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis

 • 1) der foreligger forhold, som efter stk. 4 kan medføre krav om bortfald af støttebeløbet,

 • 2) der foreligger forhold, som efter § 7 kan medføre krav om tilbagebetaling af støttebeløbet, eller

 • 3) der modtages støtte fra en anden myndighed efter § 4, stk. 10, der fører til, at det samlede tilladte støttebeløb overskrides.

Stk. 4 Retten til støtte fortabes, hvis

 • 1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen,

 • 2) ansøger tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 3, eller

 • 3) luftfartsselskabet ikke på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens anmodning fremsender yderligere dokumentation inden for en af styrelsen angiven frist, jf. § 9.

§7 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kræve, at udbetalt støttebeløb skal tilbagebetales helt eller delvis, hvis

 • 1) der er sket bortfald af retten til støtte i henhold til § 6, stk. 4, eller

 • 2) det samlede tilladte støttebeløb jf. § 4, stk. 10, overskrides, hvorefter et beløb svarende til overskridelse skal tilbagebetales.

§8 Hvis en udbetalt støtte helt eller delvis skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og beregnes fra forfaldsdagen.

§9 Yderligere dokumentation
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan anmode om yderligere dokumentation i form af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor for oplysningerne i ansøgningen, jf. § 5, stk. 5, nr. 1. Erklæringen skal afgives inden for en af styrelsen fastsat frist.

§10 Klageadgang
Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til transportministeren. Klagen skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal, hvis afgørelsen fastholdes, snarest og senest 14 dage efter modtagelse af klagen, sende sagen og dens dokumenter til transportministeren.

§11 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. oktober 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. august 2020.

profile photo
Profilside