14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v.

Bekendtgørelse nr. 1783 af 19. november 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v.

I medfør af § 52, stk. 2, 2. pkt., i lov om skattemæssige afskrivninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 29. august 2016, § 5, stk. 2, 2. pkt., i lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1143 af 7. oktober 2014, og § 7, stk. 2, 2. pkt., i lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Ansøgninger, der skyldes danske indkomstændringer

§1 Påtænker told- og skatteforvaltningen at forhøje eller nedsætte den til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 oplyste eller ansatte indkomst, har den skattepligtige adgang til inden for lovens rammer at få ændret af- og nedskrivninger i et sådant omfang, at den skattemæssige effekt af den påtænkte ændring udlignes helt eller delvis.

Stk. 2 Den skattepligtige skal gøres opmærksom på adgangen til at få ændret af- og nedskrivninger.

Stk. 3 Er ansættelsen påklaget til skatteankenævnet, og anmoder den skattepligtige under behandlingen af klagesagen om ændring af af- og nedskrivninger, gennemfører told- og skatteforvaltningen ændringen efter samme retningslinier som anført under § 1, stk. 1. Skatteankenævnet underrettes om ændringen.

Stk. 4 Er ansættelsen påklaget til Landsskatteretten, og anmoder klageren under behandlingen af klagesagen om ændring af af- og nedskrivninger, gennemfører told- og skatteforvaltningen ændringen efter samme retningslinier som anført under § 1, stk. 1. Landsskatteretten underrettes om ændringen.

Stk. 5 Hvor en ansættelse ændres ved en administrativ afgørelse eller dom, har den skattepligtige i samme omfang som nævnt under § 1, stk.1, adgang til at ændre af- og nedskrivninger. Ansøgning herom skal senest indgives enten 3 år efter udløbet af det indkomstår, som ansøgningen vedrører, eller senest 3 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen har orienteret den skattepligtige i medfør af § 1, stk. 8. For skattepligtige omfattet af skattekontrollovens kapitel 4 kan ansøgning om tilladelse til efterfølgende af- og nedskrivninger til hel eller delvis udligning af den skattemæssige effekt af ansættelsesændringer for så vidt angår de kontrollerede transaktioner dog altid indgives op til 6 år efter indkomstårets udløb.

Stk. 6 Stadfæstes en ansættelse af en administrativ klageinstans eller domstol, og har den skattepligtige ikke tidligere anmodet om ændring af af- og nedskrivninger til udligning af told- og skatteforvaltningens ændring af den oplyste eller ansatte indkomst, jf. § 1, stk. 1, har den skattepligtige adgang til at foretage sådanne kompenserende af- og nedskrivninger, efter at ansættelsen er stadfæstet. Ansøgning herom skal indgives inden for samme frist som nævnt i § 1, stk. 5.

Stk. 7 Hvis en administrativ klageinstans eller domstol giver den skattepligtige helt eller delvis medhold, har den skattepligtige inden for lovens rammer adgang til at tilbageføre efterfølgende af- og nedskrivninger, der allerede er foretaget i medfør af § 1, stk. 1. Ansøgning herom skal fremsættes inden for samme frist som nævnt i § 1, stk. 5.

Stk. 8 Det påhviler told- og skatteforvaltningen at gøre den skattepligtige opmærksom på adgangen til at ændre af- og nedskrivninger i medfør af § 1, stk. 5, 6 og 7.

Stk. 9 Der kan efter et konkret skøn bortses fra undskyldelige overskridelser af ansøgningsfristerne i § 1, stk. 5, 6 og 7.

Kapitel 2

Ansøgninger, der skyldes udenlandske indkomstændringer

§2 Ved en udenlandsk myndigheds ændring af den udenlandske indkomst har den skattepligtige adgang til at få ændret af- og nedskrivninger i den udstrækning, der ønskes lempelse for ændringen i den udenlandske skat. For kontrollerede transaktioner i henhold til skattekontrollovens kapitel 4 gives tilladelse til efterfølgende af- og nedskrivninger kun, såfremt den pågældende udenlandske skattemyndighed foretager en beskatning, der er i overensstemmelse med de priser og vilkår, der er lagt til grund ved ansættelsen af den skattepligtige indkomst i henhold til armslængde-princippet.

Stk. 2 Skyldes ændringen af indkomsten den skattepligtiges anvendelse af en udenlandsk carry back-regel, gives tilladelse kun, hvis carry back-reglen er anvendt i direkte tidsmæssig og beløbsmæssig sammenhæng med en udenlandsk indkomstændring, som den udenlandske skattemyndighed har taget initiativ til. Der gives eksempelvis ikke tilladelse, hvis carry back-reglen alene bringes i anvendelse, fordi den skattepligtige efterfølgende vælger at tilbageføre et driftsunderskud.

Stk. 3 Hvis told- og skatteforvaltningen har foretaget en ændring af den danske skatteberegning som følge af lempelse givet for udenlandsk pålignet skat, påhviler det told- og skatteforvaltningen at gøre den skattepligtige opmærksom på adgangen til at ændre af- og nedskrivninger.

Stk. 4 Ansøgning om tilladelse efter § 2, stk. 1 og 2, skal enten indgives senest 3 år fra udløbet af det indkomstår, som ansøgningen vedrører, eller senest 6 måneder efter, at en udenlandsk myndighed har orienteret den skattepligtige om indkomstændringen. Hvis told- og skatteforvaltningen har foretaget en ændring af den danske skatteberegning, kan ansøgning dog altid indgives senest 3 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen har orienteret den skattepligtige i medfør af § 2, stk. 3. For skattepligtige omfattet af skattekontrollovens kapitel 4 kan ansøgning om tilladelse til efterfølgende af- og nedskrivninger til hel eller delvis udligning af den skattemæssige effekt af ansættelsesændringer for så vidt angår de kontrollerede transaktioner dog altid indgives op til 6 år efter indkomstårets udløb. § 1, stk. 9, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3

Tilfælde hvor indkomstansættelsen ikke er ændret

§3 Indgives ansøgningen senere end tre måneder efter udløbet af fristen for at indsende oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2, men senest tre år efter udløbet af det pågældende indkomstår, har den skattepligtige adgang til efterfølgende ændring af af- og nedskrivninger, når der foreligger særlige omstændigheder, eller når af- eller nedskrivningerne er foretaget uden at have skattemæssig effekt, ligesom den skattepligtige har adgang til efterfølgende at foretage bundne afskrivninger, herunder straksfradrag, jf. afskrivningslovens § 18, stk. 2, nedrivningsfradrag efter afskrivningslovens § 22 og afskrivninger på fast ejendom, hvorpå der hviler en hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende art, jf. afskrivningslovens § 25, stk. 3. Dette gælder dog ikke for de i § 3, stk. 2, nævnte tilfælde.

Stk. 2 Hvor virksomheden er ophørt, eller aktivet er afhændet, og ansøgningen indgives efter fristen for indgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 for ophørs- eller afståelsesåret, har den skattepligtige kun adgang til ændring af af- og nedskrivningerne, når der foreligger særlige omstændigheder.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1287 af 13. december 2005 om efterfølgende af- og nedskrivninger ophæves.

profile photo
Profilside