14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1783 af 19. November 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Påtænker told- og skatteforvaltningen at forhøje eller nedsætte den til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 oplyste eller ansatte indkomst, har den skattepligtige adgang til inden for lovens rammer at få ændret af- og nedskrivninger i et sådant omfang, at den skattemæssige effekt af den påtænkte ændring udlignes helt eller delvis.

•••

Stk. 2 Den skattepligtige skal gøres opmærksom på adgangen til at få ændret af- og nedskrivninger.

•••

Stk. 3 Er ansættelsen påklaget til skatteankenævnet, og anmoder den skattepligtige under behandlingen af klagesagen om ændring af af- og nedskrivninger, gennemfører told- og skatteforvaltningen ændringen efter samme retningslinier som anført under § 1, stk. 1. Skatteankenævnet underrettes om ændringen.

•••

Stk. 4 Er ansættelsen påklaget til Landsskatteretten, og anmoder klageren under behandlingen af klagesagen om ændring af af- og nedskrivninger, gennemfører told- og skatteforvaltningen ændringen efter samme retningslinier som anført under § 1, stk. 1. Landsskatteretten underrettes om ændringen.

•••

Stk. 5 Hvor en ansættelse ændres ved en administrativ afgørelse eller dom, har den skattepligtige i samme omfang som nævnt under § 1, stk.1, adgang til at ændre af- og nedskrivninger. Ansøgning herom skal senest indgives enten 3 år efter udløbet af det indkomstår, som ansøgningen vedrører, eller senest 3 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen har orienteret den skattepligtige i medfør af § 1, stk. 8. For skattepligtige omfattet af skattekontrollovens kapitel 4 kan ansøgning om tilladelse til efterfølgende af- og nedskrivninger til hel eller delvis udligning af den skattemæssige effekt af ansættelsesændringer for så vidt angår de kontrollerede transaktioner dog altid indgives op til 6 år efter indkomstårets udløb.

•••

Stk. 6 Stadfæstes en ansættelse af en administrativ klageinstans eller domstol, og har den skattepligtige ikke tidligere anmodet om ændring af af- og nedskrivninger til udligning af told- og skatteforvaltningens ændring af den oplyste eller ansatte indkomst, jf. § 1, stk. 1, har den skattepligtige adgang til at foretage sådanne kompenserende af- og nedskrivninger, efter at ansættelsen er stadfæstet. Ansøgning herom skal indgives inden for samme frist som nævnt i § 1, stk. 5.

•••

Stk. 7 Hvis en administrativ klageinstans eller domstol giver den skattepligtige helt eller delvis medhold, har den skattepligtige inden for lovens rammer adgang til at tilbageføre efterfølgende af- og nedskrivninger, der allerede er foretaget i medfør af § 1, stk. 1. Ansøgning herom skal fremsættes inden for samme frist som nævnt i § 1, stk. 5.

•••

Stk. 8 Det påhviler told- og skatteforvaltningen at gøre den skattepligtige opmærksom på adgangen til at ændre af- og nedskrivninger i medfør af § 1, stk. 5, 6 og 7.

•••

Stk. 9 Der kan efter et konkret skøn bortses fra undskyldelige overskridelser af ansøgningsfristerne i § 1, stk. 5, 6 og 7.

•••
profile photo
Profilside