14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1783 af 19. November 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ved en udenlandsk myndigheds ændring af den udenlandske indkomst har den skattepligtige adgang til at få ændret af- og nedskrivninger i den udstrækning, der ønskes lempelse for ændringen i den udenlandske skat. For kontrollerede transaktioner i henhold til skattekontrollovens kapitel 4 gives tilladelse til efterfølgende af- og nedskrivninger kun, såfremt den pågældende udenlandske skattemyndighed foretager en beskatning, der er i overensstemmelse med de priser og vilkår, der er lagt til grund ved ansættelsen af den skattepligtige indkomst i henhold til armslængde-princippet.

•••

Stk. 2 Skyldes ændringen af indkomsten den skattepligtiges anvendelse af en udenlandsk carry back-regel, gives tilladelse kun, hvis carry back-reglen er anvendt i direkte tidsmæssig og beløbsmæssig sammenhæng med en udenlandsk indkomstændring, som den udenlandske skattemyndighed har taget initiativ til. Der gives eksempelvis ikke tilladelse, hvis carry back-reglen alene bringes i anvendelse, fordi den skattepligtige efterfølgende vælger at tilbageføre et driftsunderskud.

•••

Stk. 3 Hvis told- og skatteforvaltningen har foretaget en ændring af den danske skatteberegning som følge af lempelse givet for udenlandsk pålignet skat, påhviler det told- og skatteforvaltningen at gøre den skattepligtige opmærksom på adgangen til at ændre af- og nedskrivninger.

•••

Stk. 4 Ansøgning om tilladelse efter § 2, stk. 1 og 2, skal enten indgives senest 3 år fra udløbet af det indkomstår, som ansøgningen vedrører, eller senest 6 måneder efter, at en udenlandsk myndighed har orienteret den skattepligtige om indkomstændringen. Hvis told- og skatteforvaltningen har foretaget en ændring af den danske skatteberegning, kan ansøgning dog altid indgives senest 3 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen har orienteret den skattepligtige i medfør af § 2, stk. 3. For skattepligtige omfattet af skattekontrollovens kapitel 4 kan ansøgning om tilladelse til efterfølgende af- og nedskrivninger til hel eller delvis udligning af den skattemæssige effekt af ansættelsesændringer for så vidt angår de kontrollerede transaktioner dog altid indgives op til 6 år efter indkomstårets udløb. § 1, stk. 9, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside