Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17. januar 2007, bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2008, bekendtgørelse nr. 1065 af 11. november 2009 og bekendtgørelse nr. 1335 af 28. november 2017

I medfør af § 108, stk. 4, § 161, stk. 1, og § 163, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Betaling for midlertidige ophold i boformer efter § 107 i lov om social service
§ 1

Betaling for ophold i boformer efter § 107 i lov om social service sker af beboerens arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt i overensstemmelse med reglerne i §§ 2 og 3.

Stk. 2 For lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), medregnes arbejdsfortjenesten i den personlige indkomst efter regler fastsat af socialministeren om fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

Stk. 3 Betalingen sker fra opholdets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere for betalingen i kortere tid.

§ 2

Kommunalbestyrelsen fastsætter betaling for opholdet i botilbuddet, herunder el og varme. Kommunalbestyrelsen fastsætter endvidere betaling for kost og for andre ydelser, herunder vask, som er en integreret del af opholdet efter lov om sociale service.

Stk. 2 (Ophævet)

Stk. 3 Betalingen kan fastsættes som et samlet beløb eller under hensyn til de ydelser, der modtages, bl.a. sådan at det er muligt at fravælge et eller flere måltider eller andre ydelser. Betalingen kan fastsættes som en takst pr. døgn, udregnet efter de gennemsnitlige udgifter til ydelserne.

Stk. 4 Beboere, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for det midlertidige botilbud. I de tilfælde, hvor der fastsættes betaling for det midlertidige botilbud, skal der tages hensyn til udgifter i forbindelse med opretholdelsen af boligen og sådan, at beboerne får mulighed for at opfylde deres hidtidige forpligtelser, og at de har et rimeligt beløb til personlige fornødenheder.

Stk. 5 Betaling kan, som led i en efterbehandling, fastsættes sådan, at beboeren får mulighed for en opsparing.

§ 3

Beboere, der ikke har en indtægt, opkræves ikke betaling for opholdet.

Stk. 2 Til beboere, der ikke har en indtægt, fastsætter og udbetaler kommunalbestyrelsen et beløb til personlige fornødenheder, indtil der foreligger et indtægtsgrundlag i form af en arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt.

Betaling for ophold i længerevarende botilbud efter servicelovens § 108
§ 4

Beboere, som har ophold i botilbud efter § 108 beregnet til længerevarende ophold, betaler for botilbuddet i overensstemmelse med §§ 5-10 og § 17.

§ 5

Kommunalbestyrelsen fastsætter betalingen efter § 6 på grundlag af boligens omkostninger og efter § 7 på grundlag af beboerens indtægt. Beboeren skal dog ikke betale mere end boligens omkostninger, jf. § 6, stk. 3 og 6.

Stk. 2 Beboeren betaler for boligen fra det tidspunkt, hvor den er til beboerens disposition.

Stk. 3 Beboeren skal ikke betale indskud ved indflytningen. Ønsker en beboer at foretage boligændringer, kan det dog kræves, at beboeren stiller sikkerhed for udgifter til retablering.

Stk. 4 Pligten til at betale for boligen ophører, når boligen er fraflyttet. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte de nærmere retningslinier og herunder bestemme, at betalingen fortsætter i en kortere tid efter, at boligen er fraflyttet, og at betalingen ophører med udgangen af en måned.

Stk. 5 Når en beboer dør, følger det af stk. 4, hvornår pligten til at betale ophører.

§ 6

Den del af betalingen, der afhænger af boligens omkostninger, fastsætter kommunalbestyrelsen på grundlag af de budgetterede driftsudgifter til bygningerne, hvortil lægges 10 pct. af den seneste offentlige vurdering. Udgifter til moms af driftsudgifter medregnes, mens udgifter til renter og afdrag på lån i bygningerne ikke medregnes. I lejede bygninger svarer boligens omkostninger til lejen i erhvervslejemålet med tillæg af øvrige driftsudgifter, der ikke indgår i erhvervslejen.

Stk. 2 Omkostningerne efter stk. 1 fordeles på servicedelen og boligdelen efter arealstørrelse.

Stk. 3 Omkostningerne vedrørende boligdelen fordeles på de enkelte boliger efter disses areal.

Stk. 4 Beboerens betaling udgør 10 pct. af det beregnede beløb i stk. 3.

Stk. 5 Betalingen efter stk. 4 reguleres ikke som følge af eventuel forskel mellem budgetterede og faktiske udgifter.

Stk. 6 Ved fordeling af omkostningerne efter stk. 2 og 3 anvendes principperne herom for ældreboliger.

Stk. 7 Kommunalbestyrelsen kan nedsætte betalingen efter stk. 1 i de tilfælde, hvor 10 pct. af den offentlige ejendomsvurdering overstiger de faktiske boligudgifter (renter og afdrag på lån i boligen). Nedsættelsen kan maksimalt svare til forskellen mellem 10 pct. af ejendomsvurderingen og de faktiske boligudgifter.

§ 7

Beboeren betaler 10 pct. af sin indkomst, dog 20 pct. af indkomst over 156.300 kr.

Stk. 2 Betalingen efter indtægt fastsætter kommunalbestyrelsen på grundlag af husstandens indtægter, der opgøres og reguleres m.v. efter reglerne i stk. 3-10.

Stk. 3 Husstandsindkomsten opgøres på grundlag af følgende indkomstgrundlag:

 • 1) Summen af ansøgerens og dennes husstandsmedlemmers hver for sig opgjorte personlige indkomster med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før det deri nævnte grundbeløb og bundfradrag samt med tillæg af aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr. For lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) medregnes arbejdsfortjenesten i den personlige indkomst efter regler fastsat af socialministeren om fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

 • 2) Godtgørelse og afkastet af godtgørelse til HIV-smittede blødere m.fl. og HIV-positive transfusionssmittede m.fl. samt erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved LSD-behandling, indgår ikke i disse beboeres husstandsindkomst.

Stk. 4 Husstandsindkomsten, jf. stk. 8, anvendes med virkning fra det andet kalenderår efter udløbet af det indkomstår, der danner grundlag for husstandsindkomstberegningen. Indkomstgrundlaget efter stk. 3 opreguleres til betalingsåret ved opregulering af hver enkelt husstandsmedlems netto positiv personlig indkomst med de for betalingsåret og året forud for betalingsåret fastsatte satsreguleringsprocenter, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 5 Det enkelte husstandsmedlems kapital- og aktieindkomst, opgjort efter stk. 3, opreguleres ikke.

Stk. 6 For indkomster, der ikke er skattepligtige her i landet, opdeles og beregnes indkomstgrundlaget på samme måde som efter stk. 3.

Stk. 8 Den samlede indkomst afrundes nedad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1.000. Den herved fremkomne indkomst betegnes husstandsindkomsten.

Stk. 9 Hvis husstandsindkomsten i betalingsåret må antages at blive mindst 10.000 kr. lavere eller 20.000 kr. højere end den indkomst, der beregnes efter stk. 3-8, anvendes i stedet den forventede fremtidige indkomst.

Stk. 10 Betalingen efter indtægt nedsættes med et kompensationsbeløb. Kompensationsbeløbet for 1999 beregnes efter de i denne bekendtgørelse i december 1999 gældende regler herom. Kompensationsbeløbet for de følgende betalingsår beregnes som kompensationsbeløbet for året forud for betalingsåret fratrukket 1.000 kr., dog kun 500 kr. hvis beboerens indkomst ved udgangen af året forud for betalingsåret er mindre end 143.200 kr.(2007-sats). Indkomsten opgøres som husstandsindkomsten efter stk. 3-9, dog uden fradrag efter stk. 7. Kompensationsbeløbet kan ikke være negativt.

Stk. 11 Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde beslutte at nedsætte betalingen for botilbud af hensyn til beboerens økonomiske forhold.

§ 8

Betalingen for el og varme i botilbud fastsættes sådan, at den dækker kommunens udgifter hertil inkl. udgifter til moms.

Beboere med forsørgelsesforpligtelser
§ 9

Har en beboer i et botilbud efter servicelovens § 108 pligt til at forsørge børn eller en ægtefælle, der ikke har ophold i botilbuddet eller et tilsvarende botilbud efter serviceloven, beregnes betalingen for opholdet i botilbuddet først efter, at der af beboerens indtægter ud over pensionen er afsat et sådant beløb til at opfylde forsørgelsespligten, at ægtefællens og børnenes levevilkår ikke bliver ringere på grund af, at beboeren er flyttet ind i botilbuddet.

Rabat til gifte eller samlevende pensionister, der bor i samme botilbud efter servicelovens § 108
§ 10

Bor gifte eller samlevende pensionister i samme botilbud efter servicelovens § 108, fastsætter kommunalbestyrelsen betalingen efter § 6 ud fra det boligareal, som (ægte)parret benytter, og betalingen efter § 7 på grundlag af (ægte)parrets samlede indtægt.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen nedsætter betalingen med en rabat på 25 pct. Rabatten nedsættes med 1 pct. point for hver 4.007 kr., som den samlede indkomst overstiger den sociale pension.

Stk. 3 Dør eller fraflytter en af pensionisterne, ophører rabatten med udgangen af den måned, hvori dødsfaldet eller fraflytningen er sket.

Tildeling af ledige botilbud efter servicelovens § 108
§ 11

Ansøgere, som opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter servicelovens § 108, optages efter reglerne i § 12 på en venteliste i den kommune, hvor det ønskede botilbud ligger.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen tildeler ledige botilbud efter stk. 1 til de ansøgere, der har størst behov for det pågældende botilbud.

§ 12

Det skal fremgå af kommunens venteliste, om den enkelte ansøger har bopæl i eller uden for kommunen.

Stk. 2 Ansøgere, der er optaget på ventelisten, jf. stk. 1, skal efter anmodning gøres bekendt med deres placering på ventelisten.

Afslag på optagelse på venteliste til botilbud efter servicelovens § 108
§ 13

Kommunalbestyrelsen kan af hensyn til at kunne tilbyde egne borgere et passende botilbud i særlige tilfælde, jf. stk. 2, beslutte, at borgere fra andre kommuner, der ønsker at flytte til kommunen, ikke kan optages på venteliste til et botilbud.

Stk. 2 Når den gennemsnitlige ventetid for borgere med bopæl i kommunen er forøget med mindst 50 pct. igennem de forudgående 3 måneder, som følge af tilgang af borgere fra andre kommuner, kan kommunalbestyrelsen lade beslutning efter stk. 1 træde i kraft 1 måned efter datoen for beslutningen.

Stk. 3 Beslutning efter stk. 1, bevarer sin gyldighed i indtil 6 måneder efter dens ikrafttræden.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan af hensyn til at kunne tilbyde egne borgere et passende botilbud i særlige tilfælde, jf. stk. 5, beslutte at forlænge perioden, hvor borgere fra andre kommuner, der ønsker at flytte til kommunen, ikke kan optages på venteliste. Beslutningen om forlængelse kan træde i kraft 1 måned efter datoen for beslutningen.

Stk. 5 Beslutning efter stk. 4 kan træffes, når den gennemsnitlige ventetid for ansøgere med bopæl inden for kommunen som følge af tilgang af ansøgere fra andre kommuner igennem de seneste 3 måneder forud for beslutning om forlængelse fortsat overstiger den gennemsnitlige ventetid for ansøgere med bopæl inden for kommunen med mindst 50 pct. Sammenligningsgrundlaget er den gennemsnitlige ventetid for ansøgere med bopæl inden for kommunen på det tidspunkt, der ligger 3 måneder før kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1.

Stk. 6 Forlængelse af beslutning efter stk. 4, kan tidligst vedtages 1 måned før udløbet af den gyldighedsperiode, der er nævnt i stk. 3.

Stk. 7 Beslutning om forlængelse efter stk. 4 bevarer sin gyldighed i indtil 6 måneder efter dens ikrafttræden.

Stk. 8 Kommunalbestyrelsen offentliggør beslutninger efter stk. 1 og 4.

§ 14

Beslutninger efter § 13 finder ikke anvendelse på ansøgere, der ønsker at flytte til kommunen

 • 1) for at bevare tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytningskommunen,

 • 2) af religiøse grunde for at blive optaget i et boligmiljø, hvis hovedformål er, at beboere med samme religiøse overbevisning kan være sammen,

 • 3) for at opnå en særlig bolig beregnet for ansøgere, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre, eller

 • 4) i deres egenskab af ægtefæller eller samlevende, jf. § 15, stk. 3.

Stk. 2 Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende eller andre, som den pågældende har nær tilknytning til.

Frit valg af botilbud efter servicelovens § 108
§ 15

Ansøgere, som opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter servicelovens § 108, har ret til frit at vælge sådanne botilbud.

Stk. 2 Retten til frit valg efter stk. 1 gælder uanset botilbuddets beliggenhed. Det er ved flytning til en anden kommune en forudsætning, at den pågældende ansøger opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter servicelovens § 108 både i fraflytningskommunen og i tilflytningskommunen. Tilflytningskommunens vurdering efter 2. pkt. skal ske efter samme retningslinier, som gælder for kommunens egne borgere.

Stk. 3 Retten til frit valg efter stk. 1 omfatter ret til, at en ægtefælle eller samlever fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en ansøger ønsker, at en ægtefælle eller samlever fortsat kan indgå i husstanden, skal det botilbud, der tilbydes, være egnet til 2 personer.

Stk. 4 Afgørelse om krav om fraflytning af ægtefælle eller samlever kan kun gennemføres, hvis kravet støttes på forhold, der kan sidestilles med en af de opsigelsesgrunde, der er nævnt i kapitel 14 i lov om leje af almene boliger. Tilsvarende gælder en efterlevende ægtefælle eller samlever.

§ 15a

Retten til frit valg efter § 15, stk. 1, finder ikke anvendelse for personer, der optages i et bestemt botilbud uden samtykke efter § 129 a i lov om social service.

Stk. 2 Retten til frit valg efter § 15, stk. 1, genindtræder, når den pågældende ikke længere opfylder kriterierne i § 129 a i lov om social service.

Brugerinformation
§ 16

Med henblik på, at ansøgere, der ønsker at gøre brug af frit valg af botilbud efter servicelovens § 108, stk. 2, får bedre mulighed for at vurdere og sammenligne kommunernes serviceydelser, skal kommunalbestyrelsen sikre, at oplysninger, der fremgår af stk. 2 og 3, fremgår på en lettilgængelig måde.

Stk. 2 Brugerinformationen skal som minimum omfatte oplysning om:

 • 1) Kommunens botilbud efter servicelovens § 108, herunder botilbud egnet til 2 personer.

 • 2) Botilbuddenes størrelse og indretning.

 • 3) Fællesfaciliteter i tilknytning til det enkelte botilbud.

 • 4) Tilknyttet hjælp og antal fasttilknyttet plejepersonale.

 • 5) Resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten.

 • 6) Antal beboere på botilbuddet.

 • 7) Botilbuddets værdier og normer.

 • 8) Dagligdagens rytme.

 • 9) Hvordan tilsyn med botilbuddet føres.

Stk. 3 Brugerinformationen skal som minimum omfatte følgende oplysninger om ventelisten, jf. § 11:

 • 1) Antal ansøgere på ventelisten.

 • 2) Gennemsnitlig ventetid på ventelisten.

 • 3) Fordelingen af borgere fra hjemkommunen hhv. andre kommuner.

 • 4) Antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal.

 • 5) Hvilke konsekvenser det kan få, hvis et botilbud afvises.

 • 6) Om kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at afslå udefrakommende borgere optagelse på venteliste, jf. § 13.

Regulering og afrunding
§ 17

Følgende beløb reguleres en gang årligt efter stk. 2 og 3:

 • 1) Progressionsgrænsen efter § 7, stk. 1, på 156.300 kr.

 • 2) Fradragsbeløbet i den opgjorte indkomst for enlige pensionister, jf. § 7, stk. 7, på 34.000 kr.

 • 3) Beløbet i § 7, stk. 10, på 143.200 kr.

 • 4) Beløbet, hvormed rabatten efter § 10, stk. 2, nedsættes, på 4.007 kr.

Stk. 2 Beløbene i stk. 1, nr. 1, 2 og 3, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Stk. 3 Beløbet i stk. 1, nr. 4, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

Stk. 4 Beløbene nævnt i stk. 1-3 er opgjort i 2007-niveau og reguleres første gang den 1. januar 2008.

Ikrafttrædelse m.v.
§ 18

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2007.

Stk. 2 Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 91 af 6. februar 1998 om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92.