Bekendtgørelse om behandling af sager om advokatbeskikkelse

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1319 af 16. december 2009

I medfør af § 130, stk. 1, 2. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 1266 af 16. december 2009, fastsættes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Der skal ved ansøgninger om beskikkelse som advokat efter retsplejelovens kapitel 12 træffes afgørelse senest 3 måneder efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige oplysninger fra ansøgeren.

Stk. 2 Fristen kan forlænges én gang, hvis det på grund af sagens karakter ikke er muligt at træffe afgørelse inden 3 måneder. Hvis fristen forlænges, skal ansøgeren inden udløbet af 3 måneders fristen gives meddelelse herom og om, hvornår der herefter senest træffes afgørelse. Det skal fremgå af meddelelsen, hvad begrundelsen er for forlængelsen og for den herved fastsatte frist.

Stk. 3 En overskridelse af 3 måneders fristen efter stk. 1, eller den forlængede frist efter stk. 2, medfører ikke, at ansøgeren kan anse sig som beskikket som advokat.

§ 2

Der skal hurtigst muligt efter modtagelsen af en ansøgning om beskikkelse som advokat sendes en bekræftelse til ansøgeren på modtagelsen af ansøgningen.

Stk. 2 Bekræftelsen skal indeholde oplysninger om den i § 1 nævnte frist, herunder adgangen til at forlænge fristen.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.