PEP-bekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af pEP-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer

Bekendtgørelse nr. 658 af 30. maj 2023

I medfør af § 18, stk. 9, og § 80, stk. 6, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022, som ændret ved lov nr. 480 af 12. maj 2023, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de organer, der er nævnt i §§ 3-16.

Offentliggørelse af liste over indenlandske politisk eksponerede personer
§ 2

Finanstilsynet fører og offentliggør en liste med oplysninger om navn, hverv og fødselsdato på indenlandske politisk eksponerede personer. Listen offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside. Listen revideres senest to hverdage efter, at Finanstilsynet har modtaget indberetning, jf. stk. 2.

Stk. 2 De i §§ 3-16 nævnte organer skal indberette oplysninger om navn, hverv og fødselsdato på de personer, der er omfattet af bestemmelserne, til brug for udarbejdelsen af den i stk. 1 nævnte liste.

Stk. 3 En politisk eksponeret person skal være opført på Finanstilsynets liste, så længe personen bestrider det hverv, der gør, at personen er politisk eksponeret, jf. § 2, nr. 8, i hvidvaskloven. Derefter vil personens oplysninger blive overført til en separat liste, hvor personen vil stå opført i op til 12 måneder efter, at personens status som politisk eksponeret person er ophørt. Denne liste offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside.

Stk. 4 Indberetninger skal sendes til Finanstilsynet på PEP@ftnet.dk.

Indberetning af oplysninger fra Folketinget
§ 3

Folketingets ledelsessekretariat skal indberette oplysninger om følgende personer:

 • 1) Medlemmer af Folketinget.

 • 2) Suppleanter, der indtræder i Folketinget.

 • 3) Statsrevisorerne.

Indberetning af oplysninger fra politiske partier
§ 4

Politiske partier skal indberette oplysninger om følgende personer:

 • 1) Repræsentanter i Europa-Parlamentet.

 • 2) Suppleanter, der indtræder i Europa-Parlamentet.

Stk. 2 Personer, der er medlem af Europa-Parlamentet uden at repræsentere et parti, skal selv sørge foretage indberetning.

§ 5

Politiske partier, der er repræsenteret i Folketinget, skal indberette oplysninger om medlemmer af partiernes styrelsesorganer, for eksempel hovedbestyrelse eller forretningsudvalg.

Stk. 2 Politiske partier, som er omfattet af stk. 1, skal ligeledes indberette oplysninger om suppleanter, når de indtræder som medlem i partiernes styrelsesorganer, for eksempel hovedbestyrelse eller forretningsudvalg.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder ikke for de partier i Grønland og på Færøerne, der er repræsenteret i Folketinget.

Indberetning af oplysninger fra Rigsrevisionen
§ 6

Rigsrevisionen skal indberette oplysninger om rigsrevisor.

Indberetning af oplysninger fra danske ministerier
§ 7

Danske ministerier skal indberette oplysninger om følgende personer:

 • 1) Ministeren.

 • 2) Departementschefen.

 • 3) Særlige rådgivere for ministeren.

§ 8

Justitsministeriet skal indberette oplysninger om danske dommere ved internationale domstole.

§ 9

Udenrigsministeriet skal indberette oplysninger om følgende personer:

 • 1) Danske ambassadører.

 • 2) Det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret.

§ 10

Forsvarsministeriet skal indberette oplysninger om højtstående officerer i de væbnede styrker. Ved højtstående officer i de væbnede styrker forstås forsvarschefen, viceforsvarschefen samt danske officerer med tjenestegraden generalmajor, kontreadmiral eller højere.

§ 11

Kulturministeriet skal indberette oplysninger om generaldirektøren og bestyrelsen i DR.

Indberetning af oplysninger fra andre offentlige myndigheder
§ 12

Offentlige styrelser skal indberette oplysninger på følgende personer:

 • 1) Den øverste direktør.

 • 2) Bestyrelsen, hvis bestyrelsen har en egentlig beslutningskompetence.

§ 13

Statslige myndigheder skal indberette oplysninger om direktører, vicedirektører og medlemmer af bestyrelsen eller personer med tilsvarende hverv i en international organisation, når personen på statens vegne er ansat, udpeget eller indstillet til at varetage det pågældende hverv.

Indberetning af oplysninger fra statsejede virksomheder
§ 14

Statsejede virksomheder skal indberette oplysninger om medlemmer af virksomhedens direktion samt bestyrelse, tilsynsråd eller tilsvarende kontrollerende organer.

Stk. 2 Ved en statsejet virksomhed forstås, at staten direkte eller indirekte ejer 50 pct. eller mere af virksomhedens ejerandele eller stemmerettigheder eller på anden måde har bestemmende indflydelse over virksomheden via ejeraftale eller lignende.

Stk. 3 Virksomheden skal ligeledes indberette oplysninger om suppleanter i en statsejet virksomheds bestyrelse, når suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis suppleantens indtræden sker som følge af længere eller vedvarende forfald af det valgte bestyrelsesmedlem.

Indberetning af oplysninger fra Nationalbanken
§ 15

Nationalbanken skal indberette oplysninger om nationalbankdirektørerne.

Indberetning af oplysninger fra Højesteret
§ 16

Højesteret skal indberette oplysninger om udnævnte højesteretsdommere.

Frist for indberetning
§ 17

Indberetninger efter §§ 3-16 skal være foretaget senest tre hverdage efter, at den pågældende person er tiltrådt den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer, jf. § 2, nr. 8, i hvidvaskloven.

Stk. 2 Der skal ligeledes foretages indberetning som nævnt i stk. 1, når den pågældende person fratræder den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer.

Tvangsbøder
§ 18

Undlader de i §§ 3-16 nævnte organer at opfylde de pligter, som følger af denne bekendtgørelse, kan erhvervsministeren som tvangsmiddel pålægge de nævnte organer daglige eller ugentlige bøder.

Ikrafttræden
§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1704 af 20. december 2017 om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer ophæves.