PEP-bekendtgørelsen § 2

Denne konsoliderede version af pEP-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer

Bekendtgørelse nr. 658 af 30. maj 2023

Offentliggørelse af liste over indenlandske politisk eksponerede personer
§ 2

Finanstilsynet fører og offentliggør en liste med oplysninger om navn, hverv og fødselsdato på indenlandske politisk eksponerede personer. Listen offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside. Listen revideres senest to hverdage efter, at Finanstilsynet har modtaget indberetning, jf. stk. 2.

Stk. 2 De i §§ 3-16 nævnte organer skal indberette oplysninger om navn, hverv og fødselsdato på de personer, der er omfattet af bestemmelserne, til brug for udarbejdelsen af den i stk. 1 nævnte liste.

Stk. 3 En politisk eksponeret person skal være opført på Finanstilsynets liste, så længe personen bestrider det hverv, der gør, at personen er politisk eksponeret, jf. § 2, nr. 8, i hvidvaskloven. Derefter vil personens oplysninger blive overført til en separat liste, hvor personen vil stå opført i op til 12 måneder efter, at personens status som politisk eksponeret person er ophørt. Denne liste offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside.

Stk. 4 Indberetninger skal sendes til Finanstilsynet på PEP@ftnet.dk.