Drikkevandsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af drikkevandsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse nr. 1023 af 29. april 2023

I medfør af § 5, § 8, § 8 a, § 55, stk. 7, § 56, § 57, stk. 2, § 58, stk. 3 og 4, § 59, stk. 1 og 3, § 60, stk. 2, § 62 a, § 69 a, § 71 a og § 84, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Bilag 1 a - 1 f
 • Bilag 2 Kontrol med pesticider og nedbrydningsprodukter, jf. §§ 7 og 10
 • Bilag 3 Forenklet kontrol, jf. §§ 6 og 9
 • Bilag 4 Kontrolprogrammet, Del A Generelle mål og kontrolprogrammer for drikkevand, jf. § 7
 • Bilag 5 Kontrolprogrammet, Del B Kontrolparametre og hyppigheder, jf. §§ 7, 31 og 36
 • Bilag 6 Kontrolprogrammet, Del C Risikovurdering, jf. § 7
 • Bilag 7 Kontrolprogrammet, Del D Prøveudtagningssteder, jf. §§ 3, 7 og 8
 • Bilag 8 Kontrolprogrammet, Del E Boringskontrol (i de enkelte indvindingsboringer), jf. §§ 7 og 31
 • Bilag 9 Kontrolprogrammet, Del F Kontrolhyppighed for radioaktivitetsindikatorer i drikkevand, jf. § 7
 • Bilag 10 Kontrolprogrammet, Del G Kontrol af overfladevandområder til indvinding af drikkevand, jf. § 7
Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner og grundlæggende principper
§ 1

Bekendtgørelsen fastsætter regler om følgende:

 • 1) De kvalitetskrav, som skal være opfyldt for vand fra alle vandforsyningsanlæg, som leverer vand til:

  • a) fødevarevirksomheder,

  • b) virksomheder, der fremstiller lægemidler eller andre produkter, hvortil der stilles særlige sundhedsmæssige krav til vandforsyningen,

  • c) anden kommerciel eller offentlig aktivitet end nævnt i litra a og b,

  • d) husholdningsbrug til én husstand, hvor der samtidig leveres vand til anden kommerciel eller offentlig aktivitet, eller

  • e) husholdningsbrug til mere end én husstand.

 • 2) Hvilke kontrolmålinger der skal foretages af vand.

 • 3) Hvordan der skal føres kontrol med indvundne vandmængder.

 • 4) Hvilken underretning der skal gives til forbrugerne.

 • 5) Hvilket tilsyn der skal føres med vandforsyningssystemerne, hvorved forstås vandforsyningsanlægget med tillæg af vandinstallationer frem til forbrugerens taphane.

Stk. 2 Det skal i hvert enkelt tilfælde tilstræbes, at vandkvaliteten er bedst mulig uanset kvalitetskravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Vand, som skal anvendes til husholdningsbrug eller til de virksomheder, som er nævnt i stk. 1, nr. 1, skal være enten grundvand eller undtagelsesvist overfladevand, dog ikke vand i drænledninger, uanset mængden af produceret eller leveret vand pr. dag, jf. dog vandforsyningslovens § 25 og denne bekendtgørelses § 4, stk. 2 og 3, og § 5.

Stk. 4 Ved anden kommerciel eller offentlig aktivitet forstås i denne bekendtgørelse: Institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer m.v.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen skal underrette forbrugere af vand fra vandforsyningsanlæg, som i gennemsnit leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag til husholdningsbrug til kun én enkelt husstand, medmindre vandet leveres som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet, om, at vandet ikke er underlagt obligatorisk kontrol. Kommunalbestyrelsen skal minimum hvert femte år underrette ejeren af vandforsyningsanlægget om, at ejeren med fordel kan foretage en kontrol af vandet. Kommunalbestyrelsen skal desuden underrette de berørte forbrugere om god vandkvalitet og om enhver foranstaltning, der kan træffes for at beskytte deres sundhed mod skadelige virkninger forårsaget af forurening fra drikkevand. Underretning kan ske ved offentlig annoncering.

Tilsynsmyndighed
§ 2

Tilsyn med vandforsyningssystemer føres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anlæggets vand forbruges.

Stk. 2 Forbruges anlæggets vand i flere kommuner, afgøres det ved aftale mellem de pågældende kommunalbestyrelser, hvorledes det offentlige tilsyn skal føres på kommunalbestyrelsernes vegne. Kan der ikke opnås enighed herom, afgøres spørgsmålet af Miljøstyrelsen.

Kapitel 2 Kvalitetskrav til vand fra vandforsyningsanlæg
§ 3

En vandforsyning, som er ansvarlig for et vandforsyningsanlæg, som leverer vand omfattet af kvalitetskrav efter denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, skal sikre, at det vand, som forsyningen leverer, og som er kontrolleret på de i bilag 7 angivne prøveudtagningssteder, overholder de kvalitetskrav, som er fastsat i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 En vandforsyning har opfyldt sin forpligtelse efter stk. 1, hvis vandforsyningen over for tilsynsmyndigheden kan dokumentere, at den manglende overholdelse af kvalitetskrav på prøveudtagningsstedet skyldes en tilsluttet bygnings eller virksomheds ledninger eller vandinstallationer, bortset fra i bygninger og virksomheder, hvor der leveres vand til offentligheden.

Stk. 3 Er de kvalitetskrav, som er fastsat i denne bekendtgørelse, ikke overholdt i bygninger og virksomheder, hvor der leveres vand til offentligheden, og har vandforsyningen over for tilsynsmyndigheden dokumenteret, at den manglende overholdelse skyldes bygningens eller virksomhedens ledninger eller vandinstallationer, påhviler det ejeren af bygningen eller virksomheden at sikre, at kvalitetskravene overholdes.

§ 4

Vand fra vandforsyningsanlæg, som leverer vand omfattet af kvalitetskrav efter denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, skal overholde de kvalitetskrav, som er angivet i bilag 1 a-f, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan efter ansøgning fra en fødevarevirksomhed helt eller delvis, for så vidt angår vandforsyningen til den pågældende virksomhed, undtage vand fra et vandforsyningsanlæg, der forsyner fødevarevirksomheden fra kravene i denne bekendtgørelse, hvis det er fastslået, at vandets kvalitet ikke kan påvirke den færdige fødevares sundhed eller sundhedsmæssige beskaffenhed. Ansøgningen skal indsendes til Fødevarestyrelsen, som sender denne videre til Miljøstyrelsen med Fødevarestyrelsens indstilling.

Stk. 3 De kvalitetskrav, som er omhandlet i stk. 1, finder ikke anvendelse for vand fra vandforsyningsanlæg, for så vidt angår vandforsyning til fødevarevirksomheder, hvor der i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, alene er krav om anvendelse af rent vand, som defineret i forordningerne.

§ 5

§ 3 finder ikke anvendelse på regnvand opsamlet fra tage til brug for WC-skyl og tøjvask i maskine, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for WC-skyl og tøjvask i maskine skal være udført i overensstemmelse med gældende Rørcenter-anvisning udarbejdet af Teknologisk Institut.

Stk. 3 I institutioner og bygninger med offentlig adgang må brug af regnvand opsamlet fra tage til brug for WC-skyl kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed. I institutioner og bygninger med offentlig adgang må regnvand ikke anvendes til tøjvask. Der kan ikke gives tilladelse til brug af regnvand til WC-skyl og tøjvask i institutioner for børn under 6 år, hospitaler samt plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper.

Stk. 4 Ejeren af en ejendom, hvortil der søges om tilladelse til brug af regnvand, jf. stk. 3, 1. pkt., skal over for kommunalbestyrelsen dokumentere, at kravene til vandkvaliteten ved bygningens taphaner til drikkevand kan opretholdes, når opsamlingsanlægget er i brug, herunder at ejendommens ledningsnet til drikkevand er egnet til lavt vandforbrug. Ejeren skal sikre, at brugerne til enhver tid er informeret om, at der anvendes regnvand opsamlet fra tage, f.eks. ved opslag.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed træffe afgørelse om, at brug af regnvand, jf. stk. 3, skal ophøre, hvis det er nødvendigt for at sikre vandkvaliteten ved bygningens taphaner.

Kapitel 3 Kontrol med vandets kvalitet
§ 6

Ikkealmene vandforsyninger, som er ansvarlige for vandforsyningsanlæg, som i gennemsnit leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag til mere end én husstand, og som ikke leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet, skal kontrollere vandet ved en forenklet kontrol, jf. bilag 3. Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om hyppigheden af den forenklede kontrol for disse vandforsyningsanlæg.

Stk. 2 Ikkealmene vandforsyninger, som er ansvarlige for vandforsyningsanlæg, som forsyner færre end 50 personer, og som ikke leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet, skal kontrollere vandet ved en forenklet kontrol, jf. bilag 3. Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om hyppigheden af den forenklede kontrol for disse vandforsyningsanlæg.

Stk. 3 Tilsynsmyndigheden skal oplyse forbrugere af vand fra vandforsyningsanlæg omfattet af stk. 1 om, at vandet alene skal kontrolleres ved forenklet kontrol. Tilsynsmyndigheden skal desuden oplyse de berørte forbrugere om god vandkvalitet og om enhver foranstaltning, der kan træffes for at beskytte deres sundhed mod skadelige virkninger forårsaget af forurening fra drikkevand. Underretning kan ske ved offentlig annoncering.

§ 7

Vandforsyninger, som er ansvarlige for vandforsyningsanlæg, som leverer vand omfattet af § 4, skal kontrollere vandet ved regelmæssig kontrol, jf. dog stk. 2. Den regelmæssige kontrol fastlægges i et kontrolprogram, som gennemføres af vandforsyningen, jf. dog stk. 10.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på vandforsyningsanlæg omfattet af § 6, stk. 1 og stk. 2.

Stk. 3 Tilsynsmyndigheden skal i en afgørelse fastlægge kontrolprogrammet for et vandforsyningsanlæg, jf. stk. 4-9, så vidt muligt efter indstilling fra den enkelte vandforsyning. Tilsynsmyndigheden skal til enhver tid tage et kontrolprogram op til fornyet vurdering, når dette er miljø- eller sundhedsfagligt begrundet. Tilsynsmyndigheden sikrer, at et kontrolprogram gælder i en periode på maksimalt 5 år, før det enten skal opdateres eller godkendes uden ændringer.

Stk. 4 Et kontrolprogram skal indeholde følgende elementer til kontrol af opfyldelse af drikkevandskvalitet:

 • 1) Generelle mål og kontrolprogrammer for drikkevand, jf. bilag 4.

 • 2) Kontrolparametre og hyppigheder, jf. bilag 5.

 • 3) Prøveudtagningssteder, jf. bilag 7.

 • 4) Kontrolhyppighed for radioaktivitetsindikatorer i drikkevand, jf. bilag 9.

Stk. 5 Kontrolprogrammet skal for anlæg, hvor der indvindes grundvand, desuden indeholde en boringskontrol, som skal fastlægges i overensstemmelse med bilag 8. Kontrolprogrammet skal for anlæg, hvor der indvindes overfladevand, indeholde en kontrol af overfladevandområdet, som skal fastlægges i overensstemmelse med bilag 10.

Stk. 6 Kontrolprogrammet skal med henblik på at efterprøve, om foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for menneskers sundhed i hele vandforsyningskædens længde fungerer effektivt, indeholde konkret angivne kontrolmålinger i forsyningsanlægget af vandets kemiske og mikrobiologiske kvalitet samt andre relevante tiltag, jf. bilag 4, punkt 1 a.

Stk. 7 Tilsynsmyndigheden kan i kontrolprogrammet fravige listen i bilag 5 over kontrolparametre og -hyppigheder til kontrol af opfyldelse af drikkevandskvalitet, hvis der udarbejdes en risikovurdering, som opfylder kravene i bilag 6. Risikovurderingen skal være godkendt af tilsynsmyndigheden, hvis den skal bruges som grundlag for at fravige kontrolparametre og -hyppigheder, og kontrolprogrammet skal indeholde oplysninger, som viser, at der er udført en risikovurdering, og en sammenfatning af resultaterne heraf.

Stk. 8 Tilsynsmyndigheden skal i kontrolprogrammet, uanset stk. 7, udvide listen over kontrolparametre for kontrol af opfyldelse af drikkevandskvalitet ud over de parametre, som er fastsat i bilag 5, når de lokale forhold for vandforsyningsanlægget tilsiger det, jf. bilag 5, punkt 1, litra a-e. Prøveudtagningshyppigheder for parametrene fastsættes efter forholdene.

Stk. 9 Tilsynsmyndigheden skal i kontrolprogrammet udvide listen over kontrolparametre for boringskontrollen ud over de parametre, som er fastsat i bilag 8, og kontrollen af overfladevandområder til indvinding af drikkevand, jf. bilag 10, når de lokale forhold for vandforsyningsanlægget tilsiger det, jf. bilag 8, litra a-d, og bilag 10, litra a-d.

Stk. 10 Hvis bekendtgørelsens bilag 1 a-f og bilag 2 ændres, uden at der er sket en tilsvarende ændring af vandforsyningens kontrolprogram, skal vandforsyningerne kontrollere drikkevandets kvalitet, jf. stk. 4, og indvindingsboringer, jf. stk. 5, i overensstemmelse med det eller de ændrede bilag, jf. § 36, stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal sikre, at vandforsyningens kontrolprogram bringes i overensstemmelse hermed senest ved opdatering efter stk. 3, 3. pkt.

§ 8

Vand til nødforsyningsanlæg, herunder tankvogn eller tankskib, skal leveres fra et vandforsyningsanlæg omfattet af § 4. Tilsynsmyndigheden bestemmer parametre og hyppigheden af kontrollen af vandet fra nødforsyningsanlægget ud fra, om der er grund til at antage, at der findes stoffer eller mikroorganismer i vandet, som kan udgøre en potentiel fare for sundheden. Tilsynsmyndigheden fastlægger kontrolstedet i overensstemmelse med bilag 7.

Stk. 2 Den ansvarlige for et nødforsyningsanlæg skal gennemføre kontrollen som fastlagt efter stk. 1.

§ 9

Er der grund til at antage, at der findes stoffer eller mikroorganismer i vandet, som kan udgøre en potentiel fare for sundheden, og som ikke er fastlagt i en vandforsynings godkendte kontrolprogram eller i en vandforsynings forenklede kontrol efter bilag 3, skal tilsynsmyndigheden træffe afgørelse om, at vandforsyningen kontrollerer disse stoffer eller mikroorganismer.

§ 10

Er der på baggrund af det nationale overvågningsprogram for grundvand (GRUMO) grund til at antage at der findes kemiske stoffer i vandet, som kan udgøre en potentiel fare for sundheden, og som ikke er omfattet af bilag 1 b, d, e, og f eller bilag 2, kan Miljøstyrelsen ændre bekendtgørelsens bilag for hele eller dele af landet. Miljøstyrelsen vurderer mindst én gang om året, om bekendtgørelsens bilag skal ændres.

Stk. 2 Er det på baggrund af det nationale overvågningsprogram for grundvand (GRUMO) sandsynliggjort, at et eller flere kemiske stoffer, som fremgår af bilag 1 b, d, e, og f eller bilag 2, men ikke af bilag 1 i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand, ikke er til stede, kan Miljøstyrelsen ændre bekendtgørelsens bilag for hele eller dele af landet. Miljøstyrelsen vurderer mindst én gang om året, om bekendtgørelsens bilag skal ændres.

Udtagning og analyse af kontrolprøver
§ 11

Vandforsyningen skal foranledige, at kontrolprøverne omfattet af §§ 6-9 udtages af og analyseres på et laboratorium, der er akkrediteret hertil, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Stk. 2 Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med godkendelse af kontrolprogrammet efter indstilling fra vandforsyningen helt eller delvist fravige kravet efter stk. 1, for så vidt angår udtagning og analyse af kontrolprøver i forsyningsanlægget efter § 7, stk. 6, i forureningssituationer, hvor udtagning af prøve ikke kan afvente, at det sker akkrediteret, eller hvor online overvågning eller lignende er hensigtsmæssig.

Andre kontrolmålinger
§ 12

Ved tilsynsmyndighedens foranstaltning kan der foretages kontrolmålinger af vandet fra vandforsyningsanlæg ud over den kontrol, der er omfattet af §§ 6-9. Målingerne foretages i det omfang, tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt. Prøverne skal udtages af og analyseres på et laboratorium, jf. § 11, stk. 1. Kontrolmålingerne betales af tilsynsmyndigheden.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at det påhviler ejeren af bygningen eller virksomheden at lade udføre supplerende kontrolmålinger af vandets kvalitet samt undersøgelser af bygningens og virksomhedens vandinstallationer til opsporing af eventuelle forureningskilder. Kommunalbestyrelsen kan dog kun træffe afgørelse om, at disse undersøgelser skal betales af ejeren i de tilfælde, hvor det er fundet godtgjort, at en forsynings vand omfattet af § 4 ved levering til ejendommen opfylder kvalitetskravene i bekendtgørelsen.

Underretningsforpligtelse
§ 13

Hvis en vandforsyning udfører eller lader udføre kontrolmålinger af vand omfattet af kvalitetskrav efter denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og resultaterne af disse kontrolmålinger viser, at vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal vandforsyningen straks underrette tilsynsmyndigheden. Vandforsyningen skal foranledige, at det undersøgende laboratorium underretter tilsynsmyndigheden og vandforsyningen om overskridelse af de mikrobiologiske kvalitetskrav, jf. bilag 1 a og bilag 1 c, snarest muligt og senest samme arbejdsdag, hvor overskridelserne konstateres. Vandforsyningen skal ligeledes underrette tilsynsmyndigheden, hvis der i vandet konstateres andre kemiske eller mikrobiologiske forureninger.

Stk. 2 Underretningsforpligtelsen efter stk. 1 finder ligeledes anvendelse i de tilfælde, hvor der foretages kontrolmålinger i forsyningsanlægget, jf. § 7, stk. 6, og resultatet af disse målinger viser en overskridelse af kvalitetskravene i bilag 1 a-f.

Forholdsregler mod utilfredsstillende vandkvalitet og dispensationer
§ 14

Opfylder vandet ikke de kvalitetskrav, som er fastsat i medfør af denne bekendtgørelse, kan vandforsyningen, hvis den ønsker at gøre dette gældende, indsende dokumentation til tilsynsmyndigheden om, at overskridelsen skyldes en bygnings eller virksomheds ledninger eller vandinstallationer.

Stk. 2 Kan tilsynsmyndigheden på baggrund af den indsendte dokumentation tilslutte sig, at overskridelsen skyldes en bygnings eller virksomheds ledninger eller vandinstallationer, hvorfra der ikke leveres vand til offentligheden, skal kommunalbestyrelsen sikre, at berørte forbrugere informeres i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 62, stk. 6 og 7.

Stk. 3 Kan tilsynsmyndigheden på baggrund af den indsendte dokumentation tilslutte sig, at overskridelsen skyldes en bygnings eller virksomheds ledninger eller vandinstallationer, hvorfra der leveres vand til offentligheden, skal kommunalbestyrelsen iværksætte de fornødne foranstaltninger med henblik på at foranledige det ulovlige forhold lovliggjort, herunder om nødvendigt meddele påbud i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 62.

§ 15

Opfylder vandet ikke de kvalitetskrav, som er fastsat i medfør af denne bekendtgørelse, og skyldes overskridelsen ikke en bygnings eller virksomheds ledninger eller vandinstallationer, skal kommunalbestyrelsen iværksætte de fornødne foranstaltninger med henblik på at foranledige det ulovlige forhold lovliggjort, herunder om nødvendigt meddele påbud i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 62.

Dispensationer fra kvalitetskrav
§ 16

Opfylder vandet fra vandforsyningsanlæg omfattet af § 1 stk. 1 nr. 1, ikke de kvalitetskrav, som er fastsat i medfør af denne bekendtgørelse, jf. § 15, kan kommunalbestyrelsen dispensere for kvalitetskravene fastsat i bilag 1 b og bilag 1 d hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at overskridelsen er ubetydelig, og at udbedrende foranstaltninger i medfør af vandforsyningslovens § 62 kan afhjælpe problemet inden for højst 30 dage.

Stk. 2 I forbindelse med dispensation, jf. stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 62 beslutning om den højeste tilladte værdi for den pågældende parameter og tidsfristen for afhjælpning af problemet.

Stk. 3 Dispensation efter stk. 1 kan ikke meddeles, hvis det samme kvalitetskrav for en given vandforsyning i løbet af de foregående 12 måneder er blevet overskredet i mere end 30 dage sammenlagt.

§ 17

Opfylder vandet fra et vandforsyningsanlæg, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, ikke de kvalitetskrav, som er fastsat i bilag 1 b og bilag 1 d i medfør af denne bekendtgørelse, jf. § 15, kan vandforsyningen om nødvendigt indsende ansøgning til kommunalbestyrelsen om dispensation fra de fastsatte kvalitetskrav i bilag 1 b og bilag 1 d inden for en maksimal værdi for et bestemt tidsrum, der skal fastsættes så kort som muligt, og som højst kan være 3 år.

Stk. 2 Dispensation efter stk. 1 kan kun meddeles ved:

 • 1) en ny indvinding til drikkevand fra en drikkevandsforekomst,

 • 2) en ny forureningskilde, der påvises i eller påvirker en drikkevandsforekomst, hvor der aktuelt indvindes til drikkevand, eller nyligt eftersøgte eller påviste parametre, eller

 • 3) en uforudset og ekstraordinær situation i, eller som påvirker, en drikkevandsforekomst, hvor der aktuelt indvindes til drikkevand, som kan føre til midlertidige begrænsede overskridelser af parameterværdierne.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om dispensation fra de fastsatte kvalitetskrav i bilag 1 b og bilag 1 d. Kommunalbestyrelsen skal, inden der kan dispenseres, indhente en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunalbestyrelsen må kun dispensere, hvis dispensationen ikke indebærer en potentiel fare for menneskers sundhed, og hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke umiddelbart er mulighed for at fremskaffe anden vandforsyning. Kommunalbestyrelsen sender kopi af dispensationen til Miljøstyrelsen.

Stk. 4 I forbindelse med dispensation fra de fastsatte kvalitetskrav i bilag 1 b og bilag 1 d træffer kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 62 beslutning om, hvilke foranstaltninger der skal træffes i den periode, hvor dispensationen er gældende.

Stk. 5 Iværksættelse af anvendelsesbegrænsninger, jf. stk. 4 sker for almene vandforsyninger efter forudgående drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 6 Iværksættelse af anvendelsesbegrænsninger, jf. stk. 4, sker for ikkealmene vandforsyninger efter retningslinjer udarbejdet efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed.

§ 18

Under særlige omstændigheder kan kommunalbestyrelsen efter Miljøstyrelsens godkendelse meddele en ny dispensation (anden dispensation) for de fastsatte kvalitetskrav i bilag 1 b og bilag 1 d for et bestemt tidsrum, som skal fastsættes så kort som muligt, og som højst kan være 3 år. Meddelelse om ny dispensation er betinget af, at betingelserne i § 17, stk. 2, nr. 1 eller 2 er opfyldt. Kommunalbestyrelsen skal, inden der kan dispenseres, indhente en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunalbestyrelsen må kun dispensere, hvis dispensationen ikke indebærer en potentiel fare for sundheden, og hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke umiddelbart er mulighed for at fremskaffe anden vandforsyning.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om dispensation, jf. stk. 1, og skal samtidigt med meddelelsen heraf til en vandforsyning sende kopi af dispensationen til Miljøstyrelsen, herunder begrundelsen for det fortsatte behov for dispensationen. Dispensationen kan gælde for hele vandforsyningsanlægget.

Stk. 3 I forbindelse med dispensationen fra de fastsatte kvalitetskrav i bilag 1 b og bilag 1 d træffer kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 62 beslutning om, hvilke foranstaltninger der skal træffes i den periode, hvor dispensationen er gældende.

Stk. 4 Miljøstyrelsen sender revisionens resultater og en begrundelse for beslutningen om den anden dispensation til Europa-Kommissionen.

Dispensationer fra fastsatte nationale kvalitetskrav
§ 19

Opfylder vandet fra vandforsyningsanlæg omfattet af § 1 stk. 1 nr. 1, ikke de kvalitetskrav, som er fastsat i medfør af denne bekendtgørelse, jf. § 15, kan kommunalbestyrelsen dispensere for de fastsatte nationale kvalitetskrav i bilag 1 c og bilag 1 e, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at overskridelsen er ubetydelig, og at udbedrende foranstaltninger i medfør af vandforsyningslovens § 62 kan afhjælpe problemet inden for højst 30 dage.

Stk. 2 Dispensation efter stk. 1 kan ikke meddeles, hvis det samme kvalitetskrav for en given vandforsyning i løbet af de foregående 12 måneder er blevet overskredet i mere end 30 dage sammenlagt.

Stk. 3 I forbindelse med dispensation, jf. stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 62 beslutning om den højeste tilladte værdi for den pågældende parameter og tidsfristen for afhjælpning af problemet.

§ 20

Opfylder vandet fra vandforsyningsanlæg omfattet af § 1 stk. 1 nr. 1, ikke de kvalitetskrav, som er fastsat i medfør af denne bekendtgørelse, jf. § 15, kan vandforsyningen om nødvendigt indsende ansøgning til kommunalbestyrelsen om dispensation fra de fastsatte nationale kvalitetskrav i bilag 1 c og bilag 1 e inden for en maksimal værdi for et bestemt tidsrum, der skal fastsættes så kort som muligt, og som højst kan være 3 år.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om dispensation fra de fastsatte nationale kvalitetskrav i bilag 1 c og bilag 1 e. Kommunalbestyrelsen skal, inden der kan dispenseres, indhente en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunalbestyrelsen må kun dispensere, hvis dispensationen ikke indebærer en potentiel fare for sundheden, og hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke umiddelbart er mulighed for at fremskaffe anden vandforsyning. Kommunalbestyrelsen sender kopi af dispensationen til Miljøstyrelsen.

Stk. 3 I forbindelse med dispensation fra de fastsatte nationale kvalitetskrav i bilag 1 c og bilag 1 e træffer kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 62 beslutning om, hvilke foranstaltninger der skal træffes i den periode, hvor dispensationen er gældende.

Stk. 4 Iværksættelse af anvendelsesbegrænsninger, jf. stk. 3, sker for almene vandforsyninger efter forudgående drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 5 Iværksættelse af anvendelsesbegrænsninger, jf. stk. 3, sker for ikkealmene vandforsyninger efter retningslinjer udarbejdet efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed.

§ 21

Er en overskridelse af kvalitetskravene i vandet ikke afhjulpet inden for varigheden af dispensationen, kan vandforsyningen ansøge kommunalbestyrelsen om på ny at dispensere fra kvalitetskrav, som er fastsat i bilag 1 c og bilag 1 e (anden dispensation), for et bestemt tidsrum, som skal fastsættes så kort som muligt, og som højst kan være 3 år. . Kommunalbestyrelsen skal, inden der kan dispenseres, indhente en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunalbestyrelsen må kun dispensere, hvis dispensationen ikke indebærer en potentiel fare for sundheden, og hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke umiddelbart er mulighed for at fremskaffe anden vandforsyning.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om dispensation, jf. stk. 1, og skal samtidig med meddelelsen heraf til en vandforsyning sende kopi af dispensationen til Miljøstyrelsen, herunder begrundelsen for det fortsatte behov for dispensationen. Dispensationen kan gælde for hele vandforsyningsanlægget.

Stk. 3 I forbindelse med dispensation fra de fastsatte nationale kvalitetskrav i bilag 1 c og bilag 1 e træffer kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 62 beslutning om, hvilke foranstaltninger der skal træffes i den periode, hvor dispensationen er gældende.

§ 22

I ganske særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen efter Miljøstyrelsens godkendelse meddele en yderligere dispensation (tredje dispensation) til en vandforsyning for de fastsatte nationale kvalitetskrav i bilag 1 c og bilag 1 e. Vandforsyningen skal sende ansøgning samt en indhentet udtalelse fra kommunalbestyrelsen herom til Miljøstyrelsen.

Stk. 2 I forbindelse med ansøgning og meddelelse af dispensation finder § 21 tilsvarende anvendelse.

Krav til indhold af dispensationer
§ 23

Dispensationer, der meddeles efter §§ 17, 18, 20 og 21, skal indeholde:

 • 1) oplysning om årsagen til dispensationen,

 • 2) oplysning om den pågældende parameter og tidligere relevante kontrolresultater,

 • 3) oplysning om den højeste tilladte værdi i henhold til dispensationen,

 • 4) oplysning om det geografiske område, mængden af vand, der leveres pr. dag, den berørte befolkning, og om der er nogen relevant fødevarevirksomhed der påvirkes,

 • 5) en passende kontrolplan, om nødvendigt med øget kontrolhyppighed,

 • 6) et sammendrag af projektet for de nødvendige udbedrende foranstaltninger, herunder en tidsplan for arbejdet og et skøn over omkostningerne og bestemmelser om revision, og

 • 7) oplysning om varigheden af dispensationen.

Stk. 2 I dispensationsperioden skal tilsynsmyndigheden føre tilsyn med de udbedrende foranstaltninger for at fastslå, om der er gjort tilstrækkelige fremskridt (revision).

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal på passende vis informere de berørte forbrugere om dispensationen, betingelserne herfor og om nødvendigt vejlede forbrugerne om, i hvilket omfang dispensationen kan indebære en særlig risiko.

Kapitel 4 Kontrol med vandforbruget
§ 24

Vandforsyninger skal, for så vidt angår vandforsyningsanlæg, som efter deres art ville kræve indvindingstilladelse efter vandforsyningslovens § 20, registrere de vandmængder, som indvindes fra anlægget, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For ikkealmene anlæg, som efter deres art ville kræve tilladelse efter vandforsyningslovens § 20, stk. 1, nr. 1 og 2, træffer tilsynsmyndigheden afgørelse om, i hvilket omfang der skal føres kontrol med den indvundne vandmængde.

§ 25

Måling af indvindingsmængden skal ske med en måleanordning, hvis karakter til enhver tid kan bestemmes af tilsynsmyndigheden.

§ 26

Vandforsyningen skal registrere dato for hver opgørelse af indvindingen og den vandmængde, der er indvundet siden sidste registrering. Registreringen skal for anlæg med en årlig tilladt indvinding på under 100.000 m³ vand finde sted ved begyndelsen af hvert år, for anlæg med en årlig tilladt indvinding på 100.000-350.000 m³ vand ved begyndelsen af hvert kvartal og for anlæg med en årlig tilladt indvinding på over 350.000 m³ ved begyndelsen af hver måned.

Stk. 2 Registreringen skal opbevares i mindst 10 år og på anmodning forevises myndighederne.

§ 27

Vandforsyningen skal sende indberetning til tilsynsmyndigheden om anlæggets årsindvinding, opgjort for tiden 1. januar til 31. december. Indberetningen skal ske inden den 1. februar det følgende år. Er måleranordningen udskiftet i årets løb, skal dette fremgå af indberetningen.

Stk. 2 Tilsynsmyndigheden vurderer de indberettede oplysninger, herunder størrelsen af de indvundne vandmængder. Tilsynsmyndigheden skal derefter inden den 1. april registrere indberetningerne i den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

Stk. 3 Almene vandforsyningsanlæg, som modtager vand fra andre anlæg, skal endvidere indberette størrelsen af den distribuerede vandmængde til tilsynsmyndigheden, opgjort for tiden 1. januar til 31. december. Almene anlæg, som leverer vand til andre vandforsyninger, skal oplyse om størrelsen af denne leverance.

Pejlinger af vandstanden
§ 28

Vandforsyningen skal måle og registrere grundvandsstanden i anlæggets indvindingsboringer og omkringliggende boringer og brønde i det omfang, det er bestemt i anlæggets indvindingstilladelse. Resultaterne skal opbevares i mindst 10 år. De skal på anmodning forevises myndighederne.

Stk. 2 Resultater efter stk. 1, som efter anmodning sendes til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), skal sendes via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

Kapitel 5 Tilsyn med det tekniske anlæg
§ 29

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med det tekniske anlæg ved anlæg, som leverer vand omfattet af kvalitetskrav efter denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2 Tilsynet skal bl.a. omfatte anlæggets indretning og funktion og dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.

Stk. 3 Tilsynsmyndigheden træffer beslutning om det tekniske tilsyns hyppighed.

Stk. 4 For andre vandforsyningsanlæg kan tilsynsmyndigheden træffe beslutning om, hvorvidt der skal føres et sådant tilsyn.

Stk. 5 Offentliggørelse om tilsynets indhold og resultater kan ske udelukkende på tilsynsmyndighedens hjemmeside.

Kapitel 6 Andre indberetningspligter
§ 30

Vandforsyningen skal foranledige, at det undersøgende laboratorium senest 6 uger efter udtagelse af vandprøverne indberetter resultaterne af følgende kontrol:

Stk. 2 Resultaterne skal indberettes til tilsynsmyndigheden via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter), og resultaterne af kontrollen med vandkvaliteten efter denne bekendtgørelse skal sendes til vandforsyningen.

Stk. 3 Hvis der i forbindelse med tilvejebringelse af dokumentation efter § 14 udtages andre vandprøver, skal disse prøver også indberettes til tilsynsmyndigheden, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4 En almen vandforsyning skal indberette status pr. 31. december for vandforsyningsanlæggets tilknyttede drikkevandsboringer. Indberetningen foretages hvert år inden den 1. februar til den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

Stk. 5 Tilsynsmyndigheden sender kopi af resultaterne af tilsynet med det tekniske anlæg, jf. § 29 , til vandforsyningen.

§ 31

Tilsynsmyndigheden skal indberette de oplysninger, som tilsynsmyndigheden modtager om indvindingsmængde fra vandforsyningsanlæg til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

Stk. 2 Tilsynsmyndigheden skal indberette oplysninger om ændrede kontrolhyppigheder for drikkevandskontrollen efter § 7, stk. 4, nr. 2, jf. bilag 5, og boringskontrollen efter § 7, stk. 5, jf. bilag 8, digitalt til den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter) senest 4 uger efter, at afgørelse efter § 7, stk. 3, er truffet.

Stk. 3 Tilsynsmyndigheden skal indberette de oplysninger, som tilsynsmyndigheden modtager fra laboratorier om kvaliteten af vand fra vandforsyningsanlæg til den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter) senest 4 uger efter, at det undersøgende laboratorium har indberettet resultaterne til tilsynsmyndigheden.

Stk. 4 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) skal efter anmodning meddele de indberettede oplysninger til kommunalbestyrelser, Miljøstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Fødevarestyrelsen og andre myndigheder.

Stk. 5 Tilsynsmyndigheden skal hvert år inden den 1. april frigive indberetningerne, jf. § 30 , stk. 4, i den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter), hvorefter de er offentligt tilgængelige.

Stk. 6 Formatet for indberetningen til den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter) fastlægges af Miljøstyrelsen efter forhandling med KL.

Kapitel 7 Kommunalbestyrelsens indberetninger af oplysninger om afgørelser af betydning for ejendomshandler med henblik på offentliggørelse og videregivelse af sådanne oplysninger
§ 32

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at oplysninger om følgende afgørelser indberettes digitalt til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter) med henblik på, at disse oplysninger videregives og offentliggøres i Danmarks Arealinformation:

 • 1) Oplysning om, at kommunalbestyrelsen har meddelt påbud efter vandforsyningslovens § 62, stk. 1, til ejeren af et ikke-alment vandforsyningsanlæg om, at anlægget skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt eller om andre foranstaltninger, herunder at forbrugerne skal træffe sikkerhedsforanstaltninger.

 • 2) Oplysning om, at kommunalbestyrelsen for en bestemt periode har meddelt dispensation til ejeren af et ikke-alment vandforsyningsanlæg efter § 17, stk. 1, 2. pkt., og § 19 eller § 20, til at fravige de fastsatte nationale kvalitetskrav i bilag 1 c og bilag 1 e.

 • 3) Oplysning om, at kommunalbestyrelsen har meddelt påbud til ejeren efter vandforsyningslovens § 36 om at sløjfe en vandforsyningsbrønd eller en ikkealmen vandforsyningsboring.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal sikre, at indberetning af oplysninger til den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter), jf. stk. 1, sker samtidig med, at påbud eller dispensation meddeles til ejeren.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal indberette til den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter), når dispensationer ikke længere er gældende, og påbud er opfyldt, jf. stk. 1, nr. 1-3, således at oplysningerne ikke længere offentliggøres i Danmarks Arealinformation.

Kapitel 8 Information til forbrugerne om vandforsyningen og om vandets kvalitet
§ 33

En almen vandforsyning skal for hvert vandforsyningsanlæg stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandskvalitet til rådighed for forbrugerne. Informationen skal mindst indeholde:

 • 1) vandforsyningens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,

 • 2) oplysning om forsyningsområder,

 • 3) oplysning om indvindingsmængder og områder, hvor vandet indvindes fra,

 • 4) oplysning om vandbehandling på vandforsyningsanlægget,

 • 5) oplysning om antal og resultater af samtlige kontrolmålinger, som er foretaget i henhold til vilkår i indvindingstilladelsen, og samtlige kontrolmålinger, som er foretaget i henhold til denne bekendtgørelse, bortset fra kontrolmålinger foretaget efter § 7, stk. 6,

 • 6) en generel beskrivelse af drikkevandskvalitet, herunder værdier for almindelige parametre såsom hårdhed, jern, mangan og mikrobiologisk kvalitet og værdier for parametre af særlig lokal betydning, såsom nitrat, nikkel og fluorid, og

 • 7) oplysning om overskridelser af kvalitetskrav fastsat i henhold til bilag 1 a-f og af Miljøstyrelsens vejledende kvalitetskrav i vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og oplysninger om overskridelser af kvalitetskrav fastsat ved vilkår i indvindingstilladelsen.

Stk. 2 Den almene vandforsyning skal mindst én gang om året opdatere oplysninger efter stk. 1.

Stk. 3 Informationen, jf. stk. 1, nr. 1, 6 og 7, skal være tilgængelig på vandforsyningens hjemmeside. Det skal fremgå af det offentliggjorte, hvor og hvordan forbrugeren kan indhente yderligere oplysninger om forhold under stk. 1, nr. 2-5.

Stk. 4 Miljøstyrelsen offentliggør hvert tredje år en rapport om drikkevandets kvalitet med henblik på at informere forbrugerne. Hver rapport skal mindst dække forsyninger på mere end 1 000 m3 om dagen i gennemsnit eller en befolkning på mere end 5 000 personer; den skal dække tre kalenderår og offentliggøres inden udgangen af det kalenderår, der følger efter rapporteringsperioden. Første rapport efter denne bekendtgørelses ikrafttræden skal dække perioden 2020, 2021 til 2022 og offentliggøres inden udgangen af 2023.

Stk. 5 Miljøstyrelsen sender Europa-Kommissionen de i stk. 4 omhandlede rapporter senest to måneder efter deres offentliggørelse.

Kapitel 9 Klage
§ 34

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i vandforsyningslovens kapitel 13.

Stk. 2 Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 10 Straf
§ 35

Med bøde straffes den, der:

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 36

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 504 af 14. maj 2023 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg ophæves.

Stk. 3 Vandforsyningens kontrol efter § 7, stk. 10, skal foretages i sammenhæng med vandforsyningens førstkommende regelmæssige kontrol, uanset om den førstkommende kontrol er for gruppe A- eller gruppe B-parametre, jf. bilag 5, punkt 3, af drikkevandets kvalitet og indvindingsboringer efter denne bekendtgørelses ikrafttræden, jf. dog stk. 4. Herefter og indtil kommunalbestyrelsen har sikret, at vandforsyningens kontrolprogram ved en opdatering er bragt i overensstemmelse med det eller de ændrede bilag, skal stoffet indgå i den regelmæssige kontrol af drikkevandet som et gruppe B-parameter, jf. bilag 5, medmindre andet fremgår af bilag 5, punkt 2, eller kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om anden hyppighed på baggrund af en risikovurdering, jf. § 7, stk. 7.

Stk. 4 Verserende sager, som ikke er færdigbehandlet i første instans ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, og verserende klagesager om afgørelser, som er truffet før denne bekendtgørelses ikrafttræden, vedrørende vandforsyningsanlæg, som leverer vand, som er omfattet af kvalitetskrav efter denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.