14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Drikkevandsbekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af drikkevandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 972 af 21. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Vandforsyninger, som er ansvarlige for vandforsyningsanlæg, som leverer vand omfattet af § 4, skal kontrollere vandet ved regelmæssig kontrol, jf. dog stk. 2. Den regelmæssige kontrol fastlægges i et kontrolprogram, som gennemføres af vandforsyningen, jf. dog stk. 10.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på vandforsyningsanlæg omfattet af § 6.

•••

Stk. 3 Tilsynsmyndigheden skal i en afgørelse fastlægge kontrolprogrammet for et vandforsyningsanlæg, jf. stk. 4-9, så vidt muligt efter indstilling fra den enkelte vandforsyning. Tilsynsmyndigheden skal til enhver tid tage et kontrolprogram op til fornyet vurdering, når dette er miljø- eller sundhedsfagligt begrundet. Tilsynsmyndigheden sikrer, at et kontrolprogram gælder i en periode på maksimalt 5 år, før det enten skal opdateres eller godkendes uden ændringer.

•••

Stk. 4 Et kontrolprogram skal indeholde følgende elementer til kontrol af opfyldelse af drikkevandskvalitet:

  • 1) Generelle mål og kontrolprogrammer for drikkevand, jf. bilag 4.

  • 2) Kontrolparametre og hyppigheder, jf. bilag 5.

  • 3) Prøveudtagningssteder, jf. bilag 7.

  • 4) Kontrolhyppighed for radioaktivitetsindikatorer i drikkevand, jf. bilag 9.

•••

Stk. 5 Kontrolprogrammet skal for anlæg, hvor der indvindes grundvand, desuden indeholde en boringskontrol, som skal fastlægges i overensstemmelse med bilag 8. Kontrolprogrammet skal for anlæg, hvor der indvindes overfladevand, indeholde en kontrol af overfladevandområdet, som skal fastlægges i overensstemmelse med bilag 10.

•••

Stk. 6 Kontrolprogrammet skal med henblik på at efterprøve, om foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for menneskers sundhed i hele vandforsyningskædens længde fungerer effektivt, indeholde konkret angivne kontrolmålinger i forsyningsanlægget af vandets kemiske og mikrobiologiske kvalitet samt andre relevante tiltag, jf. bilag 4, punkt 1 a.

•••

Stk. 7 Tilsynsmyndigheden kan i kontrolprogrammet fravige listen i bilag 5 over kontrolparametre og -hyppigheder til kontrol af opfyldelse af drikkevandskvalitet, hvis der udarbejdes en risikovurdering, som opfylder kravene i bilag 6. Risikovurderingen skal være godkendt af tilsynsmyndigheden, hvis den skal bruges som grundlag for at fravige kontrolparametre og -hyppigheder, og kontrolprogrammet skal indeholde oplysninger, som viser, at der er udført en risikovurdering, og en sammenfatning af resultaterne heraf.

•••

Stk. 8 Tilsynsmyndigheden skal i kontrolprogrammet, uanset stk. 7, udvide listen over kontrolparametre for kontrol af opfyldelse af drikkevandskvalitet ud over de parametre, som er fastsat i bilag 5, når de lokale forhold for vandforsyningsanlægget tilsiger det, jf. bilag 5, punkt 1, litra a-e. Prøveudtagningshyppigheder for parametrene fastsættes efter forholdene.

•••

Stk. 9 Tilsynsmyndigheden skal i kontrolprogrammet udvide listen over kontrolparametre for boringskontrollen ud over de parametre, som er fastsat i bilag 8, og kontrollen af overfladevandområder til indvinding af drikkevand, jf. bilag 10, når de lokale forhold for vandforsyningsanlægget tilsiger det, jf. bilag 8, litra a-d, og bilag 10, litra a-d.

•••

Stk. 10 Hvis bekendtgørelsens bilag 1 a-f og bilag 2 ændres, uden at der er sket en tilsvarende ændring af vandforsyningens kontrolprogram, skal vandforsyningerne kontrollere drikkevandets kvalitet, jf. stk. 4, og indvindingsboringer, jf. stk. 5, i overensstemmelse med det eller de ændrede bilag, jf. § 34, stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal sikre, at vandforsyningens kontrolprogram bringes i overensstemmelse hermed senest ved opdatering efter stk. 3, 3. pkt.

•••
profile photo
Profilside