Vandforsyningsloven § 8

Denne konsoliderede version af vandforsyningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om vandforsyning m.v.

Lov nr. 299 af 08. juni 1978,
jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022,
som ændret ved lov nr. 900 af 21. juni 2022 og lov nr. 412 af 23. april 2024

§ 8

Miljøministeren eller klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsernes behandling af sager efter loven, herunder om de oplysninger, som ansøgninger skal indeholde, og om de vilkår, som tilladelser skal indeholde. Miljøministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at myndigheder, grundejere og brugere skal inddrages i sagernes behandling, herunder fastsætte regler om, at offentliggørelse eller offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt. Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning Bekendtgørelse om indsatsplaner Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning Drikkevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land Dambrugsbekendtgørelsen